زرند

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96 شهر زرند

لیست مدارس
ابوالفضل سعیدی
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6167
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
ابوالفضل حسنخانی
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6036
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :39
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
ملیکا یزدان پناه
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :4709
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان
فاطمه ضیاالدینی
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6386
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان
محمد امین یزدانی
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5337
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
طهورا السادات تهامی نیا
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6581
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان
آرمین ترک زاده
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5386
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
فاطمه حسنخانی فرد
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6648
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان
فاطمه ضیاالدینی
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6748
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان
مینا جوکار
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5563
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان
یاسین دانش
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5543
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
پارسا منصوری نیا
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6564
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
فاطمه قاسمی زاده
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5901
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
زرند_ فاطمه الزهرا
ملیحه میرزائی
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5604
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان
کمیا غلامی
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5741
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان
فائزه حسن زاده
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6285
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
زرند_ فاطمه الزهرا
مهدی مطهری
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5700
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
علیرضا مختاری
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5839
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
امیر علی سیستانی
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6149
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
فاطمه حاجی زاده
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6172
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
زرند_ فاطمه الزهرا
زهرا بهادری
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6301
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
زرند_ فاطمه الزهرا
سینا حسن زاده
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5501
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
محمدمهدی ضیاالدینی
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5568
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
رویا محمدی
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5857
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
زرند_ فاطمه الزهرا
حنانه مقدس زاده
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6369
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
زرند_ فاطمه الزهرا
زهرا اثنی عشری
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5549
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
زرند_ فاطمه الزهرا
امیر محمد کردی
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5911
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
مائده بلوج اربابی
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6146
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان
محمد صدرالدین ضیاالدینی
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5416
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
سبحان عرب پور
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5750
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
مریم السادات مهدی زاده
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6665
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
زرند_ فاطمه الزهرا
مهدیار زارعی
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5434
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
حنانه ضیاالدینی
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5148
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان
امیر حسین یزدانپناه
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5924
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
جواد سرگزی
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5194
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
امیر مهدی اسمعیلی
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :0
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
فاطمه دهقانی
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5544
 
نمونه دولتي
زرند_ فاطمه الزهرا
سید محمد سعید موسوی
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5742
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد