کنکور 98

مرند

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 95 شهر مرند

لیست مدارس
حامد فضلی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :5724
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
رضا مرتضی پورهرزند
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :5093
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
امیر حسین سجودی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :5424
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
ندااسادات حسینی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :5599
 
نمونه دولتي
مرند_ خضرا
میر احسان اطهاری
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :5365
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
محمد محمودی اربطانی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :6103
 
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
حامد اختری یامچی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :5354
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
علی عنصری دیزجیگان
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :5057
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
هادی اکبریان
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :5029
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
عطا ظروفی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :5577
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
علی داداش پور
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :5150
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
آذر نیایی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :5244
 
تيزهوشان
مرند_ فرزانگان
فاطمه قدیمی پور
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :6109
 
تيزهوشان
مرند_ فرزانگان
کوثر کاتبی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :6065
 
تيزهوشان
مرند_ فرزانگان
فاطمه عظیمی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :5572
 
تيزهوشان
مرند_ فرزانگان
فاطمه زهرا محمودی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :4949
 
نمونه دولتي
مرند_ خضرا
پریسا حسینی گوگجه سلطان
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :5283
 
نمونه دولتي
مرند_ خضرا
معصومه شتربان
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :4953
 
نمونه دولتي
مرند_ خضرا
سیدجلال حسینی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :4973
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
سهند نجات بخش
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :5318
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
علی سلیمان زتده
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :5054
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
مهدی گودرزی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :5631
 
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
امیر رضا نقدی بناب
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :5179
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
مهیار خدربیگی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :6087
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
محمد دین پژوه
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :5362
 
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
مهدی آقاکرمی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :5086
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
سالار ماقبل
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :5287
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
میر امیر علی عالی مقام
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :5036
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
علی اکبر قویدل
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :5770
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
علی وجدی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :5577
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
حمیدرضا رضایی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :4645
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
امیر دایمی یامچی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :5249
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
مهدی وفادار
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :5133
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
علی بقایی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :4481
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
احسان محمدی لیواری
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :5584
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
افشین علیایی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :5167
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
میثم میرزاپور
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :4874
 
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
عرفان اسماعیلی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :4743
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
محمد نصرالهی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :5548
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
امیررضا علی یاری زنوز
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :4482
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
امید احمدی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی :5071
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان