شهرضا

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 95 شهر شهرضا

لیست مدارس
محمدمهدی نجاری
نهم - شهرضا
میانگین تراز کانونی :5155
 
نمونه دولتي
شهرضا_ شهید همت