بروجرد

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 95 شهر بروجرد

لیست مدارس
مهرشاد پیرهادی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5215
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
غزل نظری
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5674
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
شایسته عالی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5226
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
هانیه علوی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5594
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
عرفان پناهی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5681
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
امیرحسین معصومی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی :4379
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
مهدیه سجادیان
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5915
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
مبین ابوالفتحی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی :4719
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
مریم معظمی گودرزی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5453
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
زهرا محمدی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5358
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان