زرند

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 95 شهر زرند

لیست مدارس
فاطمه رضازاده
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی :4868
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه ولایت
مریم یزدانی احمد ابادی
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی :4954
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه ولایت
فاطمه ایزدی
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی :5584
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه ولایت
فاطمه نداف پور
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی :5885
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه ولایت
فاضله زینلی زاده
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی :5040
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه ولایت
زینب ضیاالدینی
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی :5353
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه ولایت
الهه کمساری زاده
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی :5908
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه ولایت
مرضیه ایزدی
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی :5030
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه ولایت
مرضیه السادات مسعود زاده
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی :5017
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه ولایت
مریم السادات امیری
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی :4475
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه ولایت
مهدی نورالدینی
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی :5741
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی
مریم قلیزاده
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی :5252
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه ولایت
فاطمه عبدی
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی :4099
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه ولایت
محمد حسین اسلامی
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی :6743
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی
مایده قایم پناه
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی :4699
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه ولایت
فاطمه زهرا مطهری
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی :6054
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه ولایت
رضوان ابراهیمی
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی :5213
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه ولایت