تبريز

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 95 شهر تبريز

لیست مدارس
هانیه جوادی اقدم
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6119
 
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
آنیتا اوچی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6963
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
المیرا نبی نژاد
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6171
 
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
سروین موتمن کریمی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6910
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
شیما امنیت پرست
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6850
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
نیایش قوام اله
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6321
 
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
محدثه راستگو اسکویی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6979
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
مونا همایی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6357
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
نساء اسمی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6657
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
اسرین حسینی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6810
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
اسراء سلیمانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6380
 
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
نگار هاشم زاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7095
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
سلما محمدزاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6904
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
مهراد حسام
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6975
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
آرین بهشتی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6382
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
عطاء آقایی چنزق
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6320
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهيد فهميده
امیرمهدی حسابی شتربانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6934
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروفسور هشترودي ناحيه 3
هومن عابدینی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7165
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروفسور هشترودي ناحيه 3
آیدین رشیدی سرند
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6333
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروفسور هشترودي ناحيه 3
پارسا پوریان
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6935
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروفسور هشترودي ناحيه 3
عرشیا وجدی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6436
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروفسور هشترودي ناحيه 3
ماهان قهرمانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6496
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروفسور هشترودي ناحيه 3
شایان رسولیان
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6581
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروفسور هشترودي ناحيه 3
آیسان رسولی اقدم
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6007
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
سارینا جداری نجاری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6366
 
نمونه دولتي
تبريز_ فاطميه
سروین علمداری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6525
 
نمونه دولتي
تبريز_ فاطميه
سویل کیمیایی تبریزی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6199
 
نمونه دولتي
تبريز_ فاطميه
آیدا غفاری ایلخچی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5772
 
نمونه دولتي
تبريز_ فاطميه
میردانیال غلامی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6697
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
صدرا ولیپور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6465
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
آرین میرزایی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6554
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروفسور هشترودي ناحيه 3
رضا محمدی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6412
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
امیررضا رمضان زاده چافوچایی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6509
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروفسور هشترودي ناحيه 3
حسام سالمی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6255
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
حسام موسی خانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6687
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
میلاد زارعی پور جودیانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6601
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروفسور هشترودي ناحيه 3
سهیل خان محمدی ینگجه
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6107
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروفسور هشترودي ناحيه 3
عطا حشمتی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6290
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروفسور هشترودي ناحيه 3
احسان امیرنوین
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6972
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
امیررضا پور آقابالا
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6925
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروفسور هشترودي ناحيه 3
مجید باباپور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6959
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروفسور هشترودي ناحيه 3
آرین مزروعی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7067
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
مبینا دانشور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6648
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
آرمین قلی زاده حمید
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6807
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
علی رنجبر رایگان
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6180
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
پارسا اسمعیل زاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6962
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
امیرعلی مظهری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6847
 
نمونه دولتي
تبريز_ كمال ناحيه 4
مهدی بهشتی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6867
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
شادمهر عبداله پور رنجبر
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6876
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
الناز سلیمانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6846
 
تيزهوشان
تبريز_ 13آبان
مریم وکیل شاپوری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6164
 
نمونه دولتي
تبريز_ 13 آبان
صدرا نوری مقدم
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7139
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
مهدی آزرمی قره کوشن
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6776
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
کیارش اسدی کویدرق
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6878
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
امیر ستوده نیک بخت
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6788
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
امیرمحمد راد
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6508
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
مهدی علمی آقجه قشلاق جدید
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6208
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
صدرا پویا
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5652
 
نمونه دولتي
تبريز_ كمال ناحيه 4
موسی الرضا قنادی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6866
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروفسور هشترودي ناحيه 3
سیدرضا قرشی خسروشاهی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6476
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروفسور هشترودي ناحيه 3
امیرمرتضی رضایی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6635
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
محمدامین فرهخت
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6056
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
ثمین نوری زاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6608
 
نمونه دولتي
تبريز_ فاطميه
فاطمه اکبری کیا
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6701
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
مبینا حمدالهی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6237
 
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
محدثه نیاکار
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6900
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
ساینا سقطچی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6577
 
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
ریحانه سرباز
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6681
 
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
صبا امامی سفیدان
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6049
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
پرنیان مدیر شهلا
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6853
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
زهرا ابراهیمی قره قوزلو
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6589
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
ایلیار خوش خلق کاردان
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6211
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروفسور هشترودي ناحيه 3
امین نوروزی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6360
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهيد فهميده
احمد شاکری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6426
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروفسور هشترودي ناحيه 3
معین مهرداد
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6130
 
نمونه دولتي
تبريز_ كمال ناحيه 4
ریحانه اجتهادی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6231
 
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
الینا سپهروند
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6766
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
میلاد دواری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6104
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
حسین زندگانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6725
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
یسنا بصیری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7035
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
فاطمه روشنی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6828
 
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
هستی علیجانی کلجاهی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6832
 
نمونه دولتي
تبريز_ 13 آبان
آیلین نقش بند
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6516
 
تيزهوشان
تبريز_ 13آبان
سمیرا اژدری کجاباد
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6276
 
نمونه دولتي
تبريز_ 13 آبان
فاطمه صارم
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6846
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
مریم صالحی خسرقی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6380
 
نمونه دولتي
تبريز_ 13 آبان
زهرا مددی کجابادی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6324
 
تيزهوشان
تبريز_ 13آبان
هانیه سالک مهدوی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6402
 
تيزهوشان
تبريز_ 13آبان
مهسا کرمانی نژاد
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6960
 
تيزهوشان
تبريز_ 13آبان
نساء عبدل زاده تکمه داش
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6024
 
نمونه دولتي
تبريز_ 13 آبان
آیلار صفرنیاء باسمنج
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6165
 
نمونه دولتي
تبريز_ 13 آبان
هومن شعبانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6658
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروفسور هشترودي ناحيه 3
علی سلیمانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6829
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
مهدی درستی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6872
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
رهاد نورمند
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6392
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهيد فهميده
سپنتا رحمتی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6871
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
امیرحسین صفرعلیزاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5934
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
دانیال ملاح
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6984
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
حامد قاضی جهانیان
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6245
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهيد فهميده
امیرمحمد باقری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6395
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
سهند صمدیان نیازمند
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6959
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهيد فهميده
احسان یوسف پور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6439
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهيد فهميده
زهرا صفایی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6738
 
نمونه دولتي
تبريز_ فاطميه
آرش آهنگری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6359
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
بهراد نبوی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7009
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
نساء نادری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6499
 
نمونه دولتي
تبريز_ الزهرا
زهرا یاقوتی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6791
 
نمونه دولتي
تبريز_ الزهرا
کامیار محمدی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6978
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
بهارک صالحین
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6385
 
نمونه دولتي
تبريز_ الزهرا
کیانا خوش خرام
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5950
 
تيزهوشان
تبريز_ 13آبان
محمداحسان رجب نوبریان
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6019
 
نمونه دولتي
تبريز_ کمال ناحیه 4
علی فرج زاده اسکویی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7062
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهيد فهميده
زهرا اسمعیلی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6901
 
نمونه دولتي
تبريز_ الزهرا
علی مقدم فر
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6240
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروفسور هشترودي ناحيه 3
امیرحسین رحمت بارنجی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6753
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
آرتین خدادادی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6692
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
هلیا همتی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6782
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
نیایش رزاقی کرکان
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6262
 
نمونه دولتي
تبريز_ 13 آبان
آیلین نوبری اسکندانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6364
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
نگین کاظم دوست
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7073
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
هلیا شاددامن
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6268
 
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
نازنین سحابی باویل علیایی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6314
 
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
تینا ملزوماتی خیابانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6156
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
محمدرضا الاو
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6456
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروفسور هشترودي ناحيه 3
محمد امین پاشایی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6518
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروفسور هشترودي ناحيه 3
ایلیا حسینچی قره آغاج
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6539
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروفسور هشترودي ناحيه 3
محمدهادی بهروزی نژاد
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6783
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
هلیا پژوهان فر
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6647
 
نمونه دولتي
تبريز_ الزهرا
مبینا شرفی لاله
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6148
 
نمونه دولتي
تبريز_ الزهرا
مهنا اسلامی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6610
 
نمونه دولتي
تبريز_ فاطميه
شایان پویا
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6002
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهيد فهميده
امیرحسین رضایی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6727
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
هلیا راه پیما
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7135
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
ریحانه سادات وثیق
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6446
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
علی محمدی نیا
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7006
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
زهرا اسکندریان
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6593
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
مهدی نوید درویش محمد
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6734
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
زهرا وهاب زاده دهخوارقانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6682
 
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
سارا اصل لاهیجانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6305
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
رضا درخشی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5869
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروفسور هشترودي ناحيه 3
اسما اسدزاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5930
 
نمونه دولتي
تبريز_ طلعت
امیرحسین عبداللهی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6556
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
محمدجواد فرخی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6741
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
دیبا باحجب هاشمیان
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6198
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
یاسمین احمدزاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6815
 
نمونه دولتي
تبريز_ الزهرا
محمد فیض الهی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6817
 
تيزهوشان
تبريز_ پرفسور هشترودی
آنیتا اصلانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5626
 
نمونه دولتي
تبريز_ فاطميه
محمدحسین خدایاری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6830
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
عسل میرزا آقا زاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6275
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
حامد رحیم زاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6083
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
میلاد فرج الهی فلاحی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6732
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
سیدعلی رضوی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5802
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروفسور هشترودي ناحيه 3
محمدمهدی قنبری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6757
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
هانیه جهانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5888
 
نمونه دولتي
تبريز_ طلعت
عطا عزیزی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6882
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
هستی رنجبر
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6148
 
تيزهوشان
تبريز_ تیزهوشان منطقه 5
صفحه 1 از 3 1 2 3 >