رامسر

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 95 شهر رامسر

لیست مدارس
ماهان خان رمکی
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :6102
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
فرشته خان رمکی
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :6360
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان تنکابن
بیتا قاسمی
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :6235
 
نمونه دولتي
رامسر_ نمونه فاطمیه
محمدصالح گوهررستمی
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5774
 
تيزهوشان
تنكابن_ بهشتی تنکابن
آتوسا گیلانی
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5193
 
نمونه دولتي
رامسر_ نمونه فاطمیه
علی قیدی
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5988
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
محمدامین ادهمی صیادمحله
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5425
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
شیوا حلاجی ثانی
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5909
 
نمونه دولتي
رامسر_ نمونه فاطمیه
سیده فاطمه فتوکیان
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :6485
 
نمونه دولتي
رامسر_ نمونه فاطمیه
سحر مهدی زاده لنگرودی
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :6658
 
نمونه دولتي
رامسر_ نمونه فاطمیه
شقایق نیاستی
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :6425
 
نمونه دولتي
رامسر_ نمونه فاطمیه
حامی احمدی
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :6170
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
فایزه مظاهری
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5768
 
نمونه دولتي
رامسر_ نمونه فاطمیه
عرفان فضل کریمی
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5242
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
امیر حسین اصغرزاده
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5971
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
مهدی صدیقی
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5951
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
شایان خلیلی
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :6676
 
تيزهوشان
تنكابن_ بهشتی تنکابن
فاطمه السادات میر ابوطالبی
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :6637
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان تنکابن
فاطمه نکوزاد
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :6386
 
نمونه دولتي
رامسر_ نمونه فاطمیه
جواد حسین زاده شب رخ
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5150
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
فرشته امین
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :6629
 
نمونه دولتي
رامسر_ نمونه فاطمیه
زهرا چاوش ثانی
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :6173
 
نمونه دولتي
رامسر_ نمونه فاطمیه
مبینا رضاسروش
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5957
 
نمونه دولتي
رامسر_ نمونه فاطمیه
محمدرضا رفیعی
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :6536
 
تيزهوشان
تنكابن_ بهشتی تنکابن
نیما طالش عبدالهی
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5908
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
علیرضا محمدی
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5813
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
زهرا رستگاری
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :4705
 
نمونه دولتي
رامسر_ نمونه فاطمیه
ملیکا صبرعلیلو
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5630
 
نمونه دولتي
رامسر_ نمونه فاطمیه
علیرضا دولتی سنجبد
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5250
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
علی اکراسریان
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5840
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
حسام نعمت سروش
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :6348
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
علیرضا اسدی نژاد
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5289
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
فاطمه سرمشک قربانی
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :6550
 
نمونه دولتي
رامسر_ نمونه فاطمیه
محمدرضا صفری
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :6400
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
عطیه عسگریان
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5248
 
نمونه دولتي
رامسر_ نمونه فاطمیه
ترنم تیموری
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :6908
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان تنکابن
مریم نیاستی
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :6492
 
نمونه دولتي
رامسر_ نمونه فاطمیه
سارا گلیج
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :6175
 
نمونه دولتي
رامسر_ نمونه فاطمیه
فایزه حاجی خانی
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :6637
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان تنکابن
کسری یگانه
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :6477
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
مبینا یوسفی
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :6016
 
نمونه دولتي
رامسر_ نمونه فاطمیه
الهه رضوانی گیل کلایی
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5515
 
نمونه دولتي
رامسر_ نمونه فاطمیه
آیدا علیخانی
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :6363
 
نمونه دولتي
رامسر_ نمونه فاطمیه
دنیا رضی سروری
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :4873
 
نمونه دولتي
رامسر_ نمونه فاطمیه
فاطمه قنبری
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :6264
 
نمونه دولتي
رامسر_ نمونه فاطمیه
مهدی کریم نیا
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :4676
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
سیدامیرقاسم مهدویان
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5241
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
سحر فتوکیان
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5631
 
نمونه دولتي
رامسر_ نمونه فاطمیه
امیر حسین سمیعی
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5604
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
نازنین عبدالعلی یان
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5967
 
نمونه دولتي
رامسر_ نمونه فاطمیه
سیدمحمددانیال قربی
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :6064
 
تيزهوشان
تنكابن_ بهشتی تنکابن
سمیرا فلک دهی
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :7054
 
نمونه دولتي
رامسر_ نمونه فاطمیه