بروجرد

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 95 شهر بروجرد

لیست مدارس
محمد بهراد راد
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :6253
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
آوا مرادی
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :6547
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
ترنم حاتمی
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5925
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
مریم قاسمی
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :6306
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
امیر شایان زارمی
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :6000
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
آوا کرمی
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5918
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
آریانا منادی
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :6647
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
فاطمه کریمی روزبهانی
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :6435
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
نرگس گودرزی
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :6879
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
سیدآراد سجادی
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :6102
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
رامتین امینی
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :6474
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
مبین بهرامیان
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5875
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی