زرند

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 95 شهر زرند

لیست مدارس
سید رضا صمدانی
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5179
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
متین ضیاالدینی
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5319
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
نیما نظری
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6053
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
امیر محمد عربپور
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5629
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
محمد رضا حسن زاده
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6039
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
فاطمه رشیدی
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6451
 
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان
غزل محمدی
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5975
 
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان
نسترن قاسمی زاده
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5728
 
نمونه دولتي
زرند_ فاطمه الزهرا
مریم السادات حسینی
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5214
 
نمونه دولتي
زرند_ فاطمه الزهرا
مجتبی علیزاده
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5591
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
محمد صادق عرب پور
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5714
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
پوریا صادقی
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5107
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
فاطمه الزهرا خالقی
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :4742
 
نمونه دولتي
زرند_ فاطمه الزهرا
فاطمه رشیدی
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6291
 
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان
رقیه علیزاده
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :4667
 
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان
محمد افشار
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5775
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
الهه عرب نصرت ابادی
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5536
 
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان
پویا میرزایی
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5432
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
نازنین ابراهیمی
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5783
 
نمونه دولتي
زرند_ فاطمه الزهرا
سید محمد مهدی مصطفوی
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6094
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
مهسا افشار
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5928
 
نمونه دولتي
زرند_ فاطمه الزهرا
آتنا محمد تقی زاده
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :4727
 
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان
امیر حسین کردی
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6067
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
سید محمد مصطفوی
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6202
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان