تبريز

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94 شهر تبريز

لیست مدارس
الهه نهالى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6517
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
ثمىن نجفى ىنگجه
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6267
 
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
آىتك راستى غازانى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6439
 
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
ثنا حسن زاده سىدى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5991
 
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
آىلىن محمودى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6255
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
شقاىق رزقى شىرسوار
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6660
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
پرىا رئوف
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6104
 
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
ميرفراز پورابراهيم هدايت
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6244
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
محمد لطفى حيائى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :4393
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
فاطمه هاشمى خسروشاهى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6464
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
مبىنا حىدرى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5849
 
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
عسل زهدى كىا
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6553
 
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
مهسا شىرى زاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6986
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
نگىن على نژاد
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6765
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
سناء روحى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6625
 
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
اميرحسام فتح اله زاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6338
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروفسور هشترودي ناحيه 3
اميررضا ابدالى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6760
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
آرين عليخانى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6652
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
سينا عباسيان
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6325
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
اميررضا معتمدنيا
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6606
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
سينا امينى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6367
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروفسور هشترودي ناحيه 3
سينا شكوهى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6314
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروفسور هشترودي ناحيه 3
الهام موسى پور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5421
 
نمونه دولتي
تبريز_ فاطميه
بيتا خرازى اصل
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6843
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
سويل مرادى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5756
 
نمونه دولتي
تبريز_ فاطميه
ستاره قهرمانى پور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5410
 
نمونه دولتي
تبريز_ فاطميه
اسماء حق عمل
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5947
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
كوثر فتحى وند
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5932
 
نمونه دولتي
تبريز_ فاطميه
آيتن جوادزاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5504
 
نمونه دولتي
تبريز_ فاطميه
نيلا عبداله زاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5970
 
نمونه دولتي
تبريز_ فاطميه
زهرا شاهى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5840
 
نمونه دولتي
تبريز_ فاطميه
پانيذ عباپور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6329
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
اميد شيرمحمدى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6847
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
امير على زاده هوشيار
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6333
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
اسراء اصغرنژاد عاكف
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6047
 
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
نازلى آرىا خواه
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6157
 
نمونه دولتي
تبريز_ 13 آبان
نيلوفر بخشى آدينى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6199
 
نمونه دولتي
تبريز_ فاطميه
مبىنا لطفى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6665
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
ملىكا دلىلى اسكوئى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6949
 
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
ترانه آقاخانلو تكانلو
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6435
 
نمونه دولتي
تبريز_ الزهرا
ثنا جعفرزاده روميانى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6412
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
مائده ميرزائى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7093
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
پويا نورآيين
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6518
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
حسين زمانى باويل
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5375
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
مهرشاد تركيان
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6180
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
هومن روشن انتظار
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6149
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهيد فهميده
ليلا رزمجو
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5881
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
مصطفى اسدزاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6090
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
محمدعلى باقرى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6226
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
اميرحسين خواجهء
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6024
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
سهيل يوسفى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6816
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
سينا اميرنوين
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6737
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروفسور هشترودي ناحيه 3
على على پور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6549
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
زهرا كريم پور قراملكى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6939
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
نگين تربيت اصل خسروشاهى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5910
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
على جدارى بنائى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5809
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهيد فهميده
نيما حسينيان
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6534
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
احسان روح بخش خسروشاهى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6777
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
عرفان حامدپور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7220
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
سودا نظرى گنجه لو
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6282
 
نمونه دولتي
تبريز_ فاطميه
اميرحسين شكرى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6544
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
نازلى مقتدر فرشى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5907
 
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
اميرجعفر تاج كريمى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6180
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
اميرحسين حبيب زاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6543
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
متين چوخاچيان
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5809
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
آيين محمدى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7207
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
پارسا وظيفه
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6758
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروفسور هشترودي ناحيه 3
عليسان معبودى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7173
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
محمد هادى نيا
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6647
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
كيامهر مرادى طرنابى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6579
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
اسرا وثوقيان
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6666
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
عسل نىرومند
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6468
 
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
نگىن ىوسفى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6941
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
ثمين ذابح غازانى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5974
 
نمونه دولتي
تبريز_ 13 آبان
سعيد منصورى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6125
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
آراز ايرانپور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6187
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروفسور هشترودي ناحيه 3
امير احمد بابازاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6803
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
اميررضا پور ميرزائى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6576
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
امير محمد پور ميرزائى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6712
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
مبين معمار
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6526
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
مهدى همت نژاد
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6200
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
ساناز عبداله پور ماسوا
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6463
 
نمونه دولتي
تبريز_ الزهرا
اميرحسين لله زاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6591
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
مهدى فتوحى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6813
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
امين حسين چلنگرى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6394
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهيد فهميده
حسام فروتن
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6447
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
شادى قيطانچى ماشينى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6598
 
نمونه دولتي
تبريز_ الزهرا
كوثر آذرى زنوز
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6117
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
سلوا على زاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6537
 
نمونه دولتي
تبريز_ 13 آبان
على اكبر نامورى عليزاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5805
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهيد فهميده
آرمين رزاق منش
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6095
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
محمدامين درستى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6810
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
آرش رحيميان اقدم
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5822
 
نمونه دولتي
تبريز_ كمال ناحيه 4
مبينا صبرى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5832
 
نمونه دولتي
تبريز_ فاطميه
نيما عين الهى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5845
 
نمونه دولتي
تبريز_ كمال ناحيه 4
سينا مختاروند
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6435
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
ثنا حميدى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6814
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
عليرضا شقاقى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6317
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
آرين حاتم زاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6368
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
طاها محمدى حسين آباد
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6660
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
اميرحسين نظرزاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5839
 
نمونه دولتي
تبريز_ کمال ناحیه 4
ياشار امين زاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5996
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
نيما حبيبى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6553
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
پارسا عراقى محمود
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6031
 
نمونه دولتي
تبريز_ كمال ناحيه 4
سارا شامى زاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6183
 
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
ثمين ابراهيمى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6952
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
نسترن بلندنظر
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5860
 
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
زهرا بابازاده آغ اسماعيلى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6062
 
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
مائده نظرى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7020
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
الهه هادى اصل سراى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6624
 
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
سيداميرحسين موسويان
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6242
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
اسما هوشمند نهند
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6250
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
ثنا اكبرزاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6352
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
ثنا قربان زاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7030
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
اميرحسين حقيقى اصل
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6734
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
محمدرضا قيطاس وند
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6510
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروفسور هشترودي ناحيه 3
مهرشاد شاه پناهيان
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6573
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروفسور هشترودي ناحيه 3
سيدآرمين يوسفى بناب
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6354
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروفسور هشترودي ناحيه 3
مهدى نجفى نژاد
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6503
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
سهند رزم دار ارشتناب
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6359
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
عليرضا عبدى سهرون
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5185
 
نمونه دولتي
تبريز_ قدس
ثمينا سلطانى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6774
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
محمدحسين ساجدى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6720
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
زهرا حاجلو
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6574
 
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
آيدا حبيب زاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5951
 
نمونه دولتي
تبريز_ فاطميه
محدثه نورى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6245
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
سهيل ظفرمندى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6649
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروفسور هشترودي ناحيه 3
اسما اسمعيلى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5135
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
ندا جبارپور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6332
 
نمونه دولتي
تبريز_ فاطميه
مارال شايان
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5626
 
نمونه دولتي
تبريز_ فاطميه
مليسا فرشكاران
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6347
 
نمونه دولتي
تبريز_ فاطميه
صبا محمدپور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5981
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
آىلىن امانى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5650
 
نمونه دولتي
تبريز_ 13 آبان
فاطمه حبيب مقدم
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5876
 
نمونه دولتي
تبريز_ 13 آبان
نيكو يارى كجاباد
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5903
 
نمونه دولتي
تبريز_ 13 آبان
على سينا شيخ بگلو
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6456
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
محمدصادق سجادى كردلر
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6807
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
هادى باقرى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6384
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
ايليار بافنده زنده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6768
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
نيلوفر حميدى شفيق
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6417
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
محمدپارسا بدلى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5685
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهيد فهميده
سالار كريم پور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6561
 
نمونه دولتي
تبريز_ کمال ناحیه 4
فرزاد مسيبى بختيار
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6315
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهيد فهميده
مائده چوبانى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7017
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
محمدرضا اسلامى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5879
 
نمونه دولتي
تبريز_ كمال ناحيه 4
هستى سيدابراهيم نژاد
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6538
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
سلوا جديرى شيخزاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6894
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
مهتا پاشاپور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6845
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
سهراب رزاقى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6399
 
نمونه دولتي
تبريز_ كمال ناحيه 4
بىتا حسىن پور اصل
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :4399
 
نمونه دولتي
تبريز_ 13 آبان
بيتا رجب زاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5751
 
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
رضا ثمر بخش
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6659
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
على كوچه مشكى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6506
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
پينار پيوند سردرودى محل
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7101
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
حامد اكبرى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6141
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
محمدامين زارعى خلجان
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6015
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
صفحه 1 از 3 1 2 3 >