کنکور 98

رامسر

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94 شهر رامسر

لیست مدارس
نسيم حلاجيان
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5552
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان تنکابن
اميرحسين خلعتبرى
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5656
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
مارال گلستانى
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5730
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان تنکابن
پارسا جعفرى
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :6079
 
تيزهوشان
تنكابن_ بهشتی تنکابن
محمدمهدى شعبان ايزكى
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :4917
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
اميرحسين رضامحتشم
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :6224
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
عليرضا مشهديان
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5648
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
محمدمعين جنت على پور
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :6183
 
تيزهوشان
تنكابن_ بهشتی تنکابن
عسل حسينعلى ثانى
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :6456
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان تنکابن
مهرگان پهلوان يلى
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5513
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان تنکابن
اميد رضا سمائى
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5995
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
سيدپويا معافى
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5965
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
على قنبرى
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :6538
 
تيزهوشان
تنكابن_ بهشتی تنکابن
على اصغر شعشعانى
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :6356
 
تيزهوشان
تنكابن_ بهشتی تنکابن
معصومه شاهنظرى بيگى
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :6225
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان تنکابن
سيده نازنين معافى
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :6294
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان تنکابن
سيده معصومه ميرهاديان
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5986
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
نيلوفر حلاجيان
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5910
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان تنکابن
محمدحسين پورعسگرى
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :6238
 
تيزهوشان
تنكابن_ بهشتی تنکابن
پرنيان حلاجيان
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :6058
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان تنکابن
سيدولى اله اكراسيدى
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5420
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی