ميبد

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94 شهر ميبد

لیست مدارس
على مصطفائى بفروئى
ششم دبستان - ميبد
میانگین تراز کانونی :5071
 
نمونه دولتي
اردكان_ سعدی
على رضا حفيظى بارجين
ششم دبستان - ميبد
میانگین تراز کانونی :5973
 
نمونه دولتي
اردكان_ سعدی
دريا رجبى ميبدى
ششم دبستان - ميبد
میانگین تراز کانونی :6519
 
تيزهوشان
اردكان_ فرزانگان شریف آباد
سيدمحمدطه موسوى مقدم
ششم دبستان - ميبد
میانگین تراز کانونی :5298
 
نمونه دولتي
اردكان_ سعدی
ميترا دهقانى فيروزآبادى
ششم دبستان - ميبد
میانگین تراز کانونی :5993
 
نمونه دولتي
ميبد_ مجاهد دهقانی
محمدجواد موسى زاده ميبدى
ششم دبستان - ميبد
میانگین تراز کانونی :5565
 
تيزهوشان
ميبد_ آیت الله سعیدی
رضا فلاح
ششم دبستان - ميبد
میانگین تراز کانونی :6160
 
تيزهوشان
ميبد_ آیت الله سعیدی
مهسا فلاحيان مهرجردى
ششم دبستان - ميبد
میانگین تراز کانونی :5652
 
نمونه دولتي
ميبد_ مجاهد دهقانی