بروجرد

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94 شهر بروجرد

لیست مدارس
اميرحسين تكبيرى
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :6617
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
على محمد پيرهادى
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :6076
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
آرين صادقيان بروجنى
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5607
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
مهران بصيرى
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :6024
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
يكتا مرشدى
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :6611
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
نيما آئينى
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :6294
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
على پورصادقى
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5735
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
زهرا سليمانى
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5943
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
روژين ابوطالبى
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :6705
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
آبتين صداقت نژاد
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :6475
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
كسرى مساجدى
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :6387
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
اميرمحمد فرزاد
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5859
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
عليرضا صالحى مهرا
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :6190
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
زينب احمدى
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :6484
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
رادين نيكوهيد
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :6049
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
مرجان جبارى
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5952
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
سينا مقدسى
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5613
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
مهديه ياراحمدى
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5684
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
شيوا صامتى
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :6708
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
گلشيد گودرزى
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :6082
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان