زرند

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94 شهر زرند

لیست مدارس
على سعيدى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :7123
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
سيد على جعفرى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5788
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
فاطمه محمدى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5833
 
نمونه دولتي
زرند_ فاطمه الزهرا
ابوالفضل على مومنى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6026
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
فاطمه نكوئى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6829
 
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان
امير هادى صادقى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6592
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
سارا السادات اميرى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6030
 
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان
گيلدا سلطانزاده
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6136
 
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان
محمد على كردى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5620
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
محمد هادى عليزاده
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6156
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
فاطمه الزهرا مومنى فر
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5410
 
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان
فرزانه عرب پور
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5756
 
نمونه دولتي
زرند_ فاطمه الزهرا
محمدامين غنى زاده
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5644
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
فائزه عدالت خواه
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5051
 
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان
مبينا غلامى پور
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5586
 
نمونه دولتي
زرند_ فاطمه الزهرا
فاطمه مختارى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :4900
 
نمونه دولتي
زرند_ فاطمه الزهرا
فاطمه پورمحمدى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5461
 
نمونه دولتي
زرند_ فاطمه الزهرا
محمدعلى يزدانپناه
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5929
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
مريم سلطانى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6199
 
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان
حسين كاظمى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6100
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
مريم عربپور
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5110
 
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان
مهسا سلطانى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5046
 
نمونه دولتي
زرند_ فاطمه الزهرا
فاطمه بلوج حسنخانى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5132
 
نمونه دولتي
زرند_ فاطمه الزهرا
فائزه عبدى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :4512
 
نمونه دولتي
زرند_ فاطمه الزهرا
فاطمه صيفورى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6090
 
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان
فاطمه قاسمى زاده
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5597
 
نمونه دولتي
زرند_ فاطمه الزهرا
محمد حسين بهرامى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5858
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
فاطمه ايزدى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :4858
 
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان
اميرحسين ضيائى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5751
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
الهام غنى زاده
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6122
 
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان
امير مهدى مومنى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5282
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
امين كارگر
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5636
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
ابوالفضل ارجمند
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6097
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
زينب محمدى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5930
 
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان
عارفه ايزديان
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5734
 
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان
محمد حسين هاشمى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5882
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
مصطفى ضياالدينى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5514
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
امير حسين اسلامى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5736
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
محمد صالح اسمعيلى سرتختى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6498
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
على رضا اسلامى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5839
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
امير مهدى آب روش
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5932
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان