تبريز

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 93 شهر تبريز

لیست مدارس
رها روئىن تن
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6490
 
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
افرا كاوسى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6029
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
مرىم ملكى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6722
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
نادىا على پناهى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6444
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
نازنىن سىفى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5620
 
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
آىلىن سىفى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6251
 
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
پىنار پورقاسم
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6549
 
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
عسل افتخارى تركمبور
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6944
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
آرمان تيمورى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6402
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
ثمىن فرىس
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6554
 
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
نازىلا زارعى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6711
 
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
هلىا ارادت اسكوئى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5555
 
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
نازگل شكرى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7068
 
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
آىسا خلصى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5956
 
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
آىلى محبتى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6475
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
آنىتا دفچى فرد
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5951
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
امير حسين اسماعيل پور
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6459
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهيد فهميده
اميرحسام ثنائى نيرى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5179
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
آىدا قربانىان
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5330
 
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
ثنا منيرى نيا
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5451
 
نمونه دولتي
تبريز_ فاطميه
عرفان عطازاده
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6247
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
سيدرضا فتحى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5548
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروفسور هشترودي ناحيه 3
بهراد فانى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5487
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروفسور هشترودي ناحيه 3
على بابائى ميلق
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5353
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
پويا مهينى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5396
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
مهدى ميرزائى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5747
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
جليل نائبى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5946
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
على نعمتى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6032
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
عطا ممدوح وزيرآبادى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6558
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
حسام رنجبر فتحى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6628
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
فرزاد تقديم فر
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5937
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
محمدتقى ارشدى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6047
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
اميد فرشى فتوح
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6495
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروفسور هشترودي ناحيه 3
پويا سعيدى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6259
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
اميرحسين زيركى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6635
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
على پورحسن
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6492
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
على بابازاده
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6013
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروفسور هشترودي ناحيه 3
صدرا زنده نام
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6183
 
نمونه دولتي
تبريز_ كمال ناحيه 4
سيد نيما موسوى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5997
 
نمونه دولتي
تبريز_ كمال ناحيه 4
فاطمه عليپور فيروزى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6465
 
نمونه دولتي
تبريز_ فاطميه
شوكا جوادى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7019
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
سمين نادرى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5887
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحیه 2
آنيتا آسيابى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6269
 
نمونه دولتي
تبريز_ فاطميه
شهاب حسينيان آهنگرنژاد
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5969
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
على عطاء امان زاده
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6521
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
محمدمهدى ميرزائى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6161
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
فرزانه بالائى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6576
 
نمونه دولتي
تبريز_ فاطميه
يسنا پيروزنيا
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6198
 
نمونه دولتي
تبريز_ فاطميه
يسنا خيرى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5764
 
نمونه دولتي
تبريز_ فاطميه
آيدا جديرى صابر
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6353
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
پرستو منتزع
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5873
 
نمونه دولتي
تبريز_ فاطميه
انيتا صديقى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6195
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
ليليا علمدارى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6992
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
نازلى مومن هاشمى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6276
 
نمونه دولتي
تبريز_ فاطميه
كيميا بهفرد
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7286
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
دريا وخشورى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5858
 
نمونه دولتي
تبريز_ فاطميه
محمد سيداحمديان
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6884
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
آنىتا موسوى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6884
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
اميرحسين جهاندار
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5576
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
اميررضا اسماعيلى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6310
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
نگىن فرج پور
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6570
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
پرىا سلمانى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6125
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
اسماء سلطانى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6761
 
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
ساىه زنوزى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7346
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
سهىلا رهبر قناعتى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6601
 
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
عسل مهدى زاده فانىد
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6293
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
مهدىه على زاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6665
 
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
الهام وطن خواه
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7020
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
هدىه عباسزاده قراگوز
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6323
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
الهه مطىع دىزجى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6885
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
آىناز مجىدى دستجردى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5576
 
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
نگىن السادات مظلومى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7362
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
كوثر عالى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6731
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
روژان حسىنقلى زاده
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6490
 
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
امين جلالى فر
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5942
 
نمونه دولتي
تبريز_ كمال ناحيه 4
اميررضا رنجبر
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :4009
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهيد فهميده
عرفان اسلامى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5794
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
فرناز اسدپور
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6089
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
ژيلا خالقى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6642
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
سينا پورمحبت
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6451
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
على پورنودل
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5344
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروفسور هشترودي ناحيه 3
سينا جان بزرگى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6224
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
نيما جبرئيلى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6546
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
هادى جوان پناه
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6407
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
اميررضا زيادخانى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5976
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروفسور هشترودي ناحيه 3
ميلاد قهوه چى پور
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6302
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
آيدين نورى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5182
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروفسور هشترودي ناحيه 3
حانيه ناشير
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6919
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
حنانه غفارى غازانى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6666
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
دلارام بابازاده خامنه
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6379
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
فاطمه محسن زاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7229
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
كيميا بوداغ
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6125
 
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
آيلار اسدپور
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5776
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
على على زاد هماى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5308
 
نمونه دولتي
تبريز_ قدس
لينا دژم پور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6896
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
سارا صباغى موسوى نژاد
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6351
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
سينا علميه
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6664
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
شايان ديندار صفا
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5489
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
محمد على روشنى خيابانى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :3668
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروفسور هشترودي ناحيه 3
آريا رضايى شجاعى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5650
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروفسور هشترودي ناحيه 3
ائلشن قابل نژاد
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6018
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروفسور هشترودي ناحيه 3
اميررضا سلمان نژاد
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6657
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروفسور هشترودي ناحيه 3
محمد اسلامى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6202
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
سينا احمدنژاد سردرودى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6604
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروفسور هشترودي ناحيه 3
حسين ولى زاده حيدرلو
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6857
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
سارا عباسى راحلى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6308
 
نمونه دولتي
تبريز_ الزهرا
عطاالله وثوق
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6250
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
فرداد فاتح
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7173
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
فراز ملكى زاده
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5960
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
بهاره رضوى پور
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6309
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
سلوا محمدى قاضى جهانى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6791
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
هومن محمديان محمودجق
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6185
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
صدرا كمالى علمدارى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7235
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
امين عين الهى مقصودلو
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6930
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
امين سرهنگ زاده
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6412
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
عرفان ميرزاجانزاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5955
 
نمونه دولتي
تبريز_ كمال ناحيه 4
محمد سيارزاوشت
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6234
 
نمونه دولتي
تبريز_ كمال ناحيه 4
سنا افسونى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6617
 
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
مينا زارعى كلاله
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5739
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
ايليا قاسم زاده
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6185
 
نمونه دولتي
تبريز_ كمال ناحيه 4
مليكا مجيدزاده
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6717
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
على وحدت
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6453
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهيد فهميده
ملىكا عبدالرحمىان
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6349
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
محدثه كفىلى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5699
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
الهه اسماعىلى فر
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6284
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
سارا هاشمى اسكوئى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6491
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
حنانه فتحى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6090
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
مرتضى رشدى لاله
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6418
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
سهيل مطيعى فر
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5215
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروفسور هشترودي ناحيه 3
احسان نايبى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6712
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
كيميا مهدى يان
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5936
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
على چايچى رقيمى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5815
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
مائده سرورى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7045
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
زحل ترابى مزرعه
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6244
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
اميرحسين خالدى علمدارى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5896
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروفسور هشترودي ناحيه 3
نازنين متولى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6022
 
نمونه دولتي
تبريز_ فاطميه
نگين عبدالسلامى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6136
 
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
على رادمهر
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6092
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهيد مباشر
سينا رضاپور
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6786
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
سينا سطوتى هريس
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6903
 
نمونه دولتي
تبريز_ استاد شهریار
ندا چهره گشا
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5349
 
نمونه دولتي
تبريز_ فاطميه
پارسا باباخانى فرشكار
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6435
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
زهرا شكورى ديزجى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6838
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
رامتين رحمتى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6206
 
نمونه دولتي
تبريز_ كمال ناحيه 4
سهيل ضامن ميلانى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6047
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
على دست زن
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6135
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروفسور هشترودي ناحيه 3
سعيد الهى اصل
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6804
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
اسرا شكرانى هوشمند
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5865
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
عطا رهبرى فرزو
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6883
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
مينا خادم حسينى خامنه
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6671
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
غزل زارع متنق
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6160
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
سودا يوسفى حلوائى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6202
 
نمونه دولتي
تبريز_ فاطميه
سيدنيما سيدحسينى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5382
 
نمونه دولتي
تبريز_ كمال ناحيه 4
فردين زحمتى ايرانق
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5617
 
نمونه دولتي
تبريز_ کمال ناحیه 4
حنانه سادات شكورى بيلانكوهى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6134
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
على پرويزى اقدم
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6296
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهيد مباشر
صفحه 1 از 3 1 2 3 >