رامسر

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 93 شهر رامسر

لیست مدارس
سيدمحمدجواد بنى هاشميان
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5469
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
عارف حسينى نژاد
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5546
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
سيده زهرا ضيايى
ششم دبستان دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5892
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
امير حسين قربان پور
ششم دبستان دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :6529
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی
علير ضا كريمى تماشى
ششم دبستان دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :6736
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی
اميرحسين شعبانيان
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5968
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
عليرضا نظريان
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :6053
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
سيداميرعلى معافى
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :6036
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
ماهان خلعتبرى
ششم دبستان دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5904
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی
محمد بهمنش
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :6375
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی
سيد علينقى مير افتخارى
ششم دبستان دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :6191
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی
محمد حسين سلمليان
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :6552
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
على رودبار چوپانى
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :6236
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
محمد سعيد قلى لمترى
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5942
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
امين امينى فر
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5616
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی
ميلاد شكر كردى
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :6447
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
محمد مهدى عبدالعليان
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5018
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
ابوالقاسم گل محمدى
ششم دبستان دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5378
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
مهرو رادمنش
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :6098
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
سيدعلى ميرحسينى
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5767
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
محمدصالح يگانه
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5470
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
رضا شعشعانى
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5999
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی