بروجرد

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 93 شهر بروجرد

لیست مدارس
نشاط دليرانى
ششم دبستان دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5957
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
طاها شاهوردى
ششم دبستان دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5997
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
مبينا انصارى
ششم دبستان دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5003
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
زهراسادات مهديانى
ششم دبستان دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5359
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
غزل شلالوند
ششم دبستان دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :6044
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
محمد حسين كاوند
ششم دبستان دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :4564
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
روژان فطرتى
ششم دبستان دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5074
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
سانيار فتحى
ششم دبستان دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :6009
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
پرديس دليرانى
ششم دبستان دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5788
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
امين خدايى
ششم دبستان دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5903
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
طاها ياراحمدى
ششم دبستان دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5443
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
فرهنگ رسلى
ششم دبستان دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5765
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
سيد اميراسماعيل باب مراد
ششم دبستان دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5924
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی