زرند

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 93 شهر زرند

لیست مدارس
حانيه ايزدى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6195
 
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان
سيد محمد امين حسينى نيا
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6410
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
ابوالفضل اسلامى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :4434
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
ابوالفضل خير خواه
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5444
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
مهدى ضياالدينى
ششم دبستان دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5376
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
محمد جواد سيد ميرى
ششم دبستان دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5660
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
محمد پوريا منصورى
ششم دبستان دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6198
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
زهرا قاسمى زاده
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6476
 
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان
حامد على بيگى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5584
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
زهرا عبدالهى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6324
 
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان
حديث عربپور
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6070
 
نمونه دولتي
زرند_ فاطمه الزهرا
محمد مهدى قاسمى سعيدى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5102
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
زهرا زمانى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5539
 
نمونه دولتي
زرند_ فاطمه الزهرا
فاطمه زمانى
ششم دبستان دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5177
 
نمونه دولتي
زرند_ فاطمه الزهرا
على خالقى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6694
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
ساجده ملك زاده
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6185
 
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان
محمدرضا بهادرى
ششم دبستان دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5824
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
عليرضا حعفر زاده
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5495
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
حسين آب برين
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5991
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
حديث اسمعيلى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5536
 
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان
امير حسين عبدى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6146
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
على ترك زاده
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5774
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
مهران سلطانى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5286
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
سارا خسروى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5836
 
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان
عرفان سبحانى پور
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5089
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
امير حسين جعفرزاده
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :4616
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
سوده عربندوى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6065
 
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان
محمدحسين حسنى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5800
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
عرفان نكوئى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :4561
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
على ميرزائى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :4867
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
محمد يونس ضياالدينى
ششم دبستان دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6017
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
پوريا حاج محمدى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5227
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
عليرضا يزدانى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5598
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
سحر نخعى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5946
 
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان
فاطمه عرب زاده
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5322
 
نمونه دولتي
زرند_ فاطمه الزهرا
ابوالفضل اثنى عشرى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5032
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
فرزين ميرزائى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5627
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
احمد قمشه زرندى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5493
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
آتنا سلطانى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5997
 
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان
مريم نخعى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5303
 
نمونه دولتي
زرند_ فاطمه الزهرا
عليرضا ايزدى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6065
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
محمد امين برهانى نژاد
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5774
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
محمد صالح اسلامى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5718
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
رضوان قاسمى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5324
 
نمونه دولتي
زرند_ فاطمه الزهرا
مهدى حعفرى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5671
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
مريم حاتمى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5462
 
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان
سمين عريزى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5460
 
نمونه دولتي
زرند_ فاطمه الزهرا
محمد جواد همتى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5666
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
فاطمه بلوچ حسن خانى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6329
 
نمونه دولتي
زرند_ فاطمه الزهرا
آرين نمعت الهى زاده ماهانى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6973
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
فاطمه محمدى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6330
 
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان