تبريز

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 92 شهر تبريز

لیست مدارس
اميرحسين گردبگلى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6125
 
نمونه دولتي
تبريز_ كمال ناحيه 4
امير حامدى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6669
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
هادى سامبرانى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6051
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
احسان كلانترى فر
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6626
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
اسماء براهين
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6097
 
نمونه دولتي
تبريز_ طلعت
ريحانه مختارپور
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :4977
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
مهديه حميدزاده
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5597
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
فاطمه صداقتى چپكلو
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5913
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
طلا ميرآب لك لرى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :4464
 
نمونه دولتي
تبريز_ فاطميه
زهرا مددى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6037
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
مبينا محمدقلى بيگى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5034
 
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
نگين سلماسى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5208
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
زهرا خودى زاده
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5667
 
نمونه دولتي
تبريز_ فاطميه
رضا مرادى كريمى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6196
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
پارسا ساعى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6212
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
سپهر رئيسى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5162
 
نمونه دولتي
تبريز_ قدس
على صدقى تبريزى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6115
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
آى شين لطفى فر
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6155
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
محيا اصل خادمى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5937
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
رقيه پاشايى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5419
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
آيدا حيدرى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6089
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
فاطمه شهاوند
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6382
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
مائده قبائى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5746
 
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
اسماء صبحى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5764
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
زهرا سيدبرحق
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6525
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
حنانه رضايى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5636
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
ابوالفضل معتمد كوزه كنان
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5868
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهيد فهميده
سهند بخت آور
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6002
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
سنا سيفى آقجه كهل
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6582
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
پرنيا فلك
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6100
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
پدرام دربان
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6013
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
رهام كريم زاده صرافى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5815
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
سيدحسام صفوى خلخالى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6488
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
اميرحسين كيانى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6373
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
اميررضا قصاب نظامى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5709
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
اصلان فروغى پور نويد
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5275
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروفسور هشترودي ناحيه 3
محمود عبدالهى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5799
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
ايليار صفرى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5683
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروفسور هشترودي ناحيه 3
امير رجبى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6390
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
سپهر دانش
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5284
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
ائلمان احمدزاده
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5829
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
آيلين جعفرى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5964
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
سادنه مقنى فرسادى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5940
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
مهديه نعمت زاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6368
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
فرهود خان محمدى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6560
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروفسور هشترودي ناحيه 3
مهدى عبدالهى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6462
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
فرناز سعادتى پناه
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6403
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
اميرحسين مظلومى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5863
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
اميرعطا نوريان
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6335
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهيد فهميده
فاطمه شاهى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6034
 
نمونه دولتي
تبريز_ طلعت
مائده رنجى ازهر
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5480
 
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
مهسا اميدوار
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6109
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
اميرحسين رضائى كاوكانى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5622
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروفسور هشترودي ناحيه 3
سناء معمارى خلجان
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5182
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
دريا بالغ
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5528
 
نمونه دولتي
تبريز_ الزهرا
فريا شاكر
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5590
 
نمونه دولتي
تبريز_ فاطميه
محدثه مطلق اصغرى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6296
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
الهه كريمى فسقنديس
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5904
 
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
محدثه اسلام زاده حصارى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6656
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
مينا رنجبرعربشاه خان
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5616
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
آيدا ذاكرى گرگرى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5337
 
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
نفيسه سلطانى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5777
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
الهه شريف زاده صوفيانى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6299
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
مريم محرم زاده جغناب
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5857
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
رضا دردل
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5969
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهيد فهميده
عرفان نبات دوست باغميشه
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5427
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
مهدى نصيرى منصور
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5735
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
اميرحسين مهدوى يوسفى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6373
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
سيمين شرفكندى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5776
 
نمونه دولتي
تبريز_ فاطميه
عاطفه نجف زاده زنوز
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5639
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
ماندانا على پورى كامران
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5983
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
عليرضا ناصرى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5493
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهيد مباشر
رضا خداپسندواثق
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5513
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهيد مباشر
آرمين دلكسارماهر
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6876
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
هادى آقاپور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6375
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
پويا موسوى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5853
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
على قلاج
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6201
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
يلدا خيرى بناب
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5548
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
امير تيمورزاده
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6000
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
عرفان تقى پوروليلو
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6400
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
محسن افشارى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6299
 
نمونه دولتي
بناب_ علامه امینی
محسن باقرى رحيمى نژاد
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6163
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
مبين پناهى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5503
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
كيا ممقانى قاضيجهانى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5607
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروفسور هشترودي ناحيه 3
عرفان ممقانى زاده
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6416
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
امير رضا طرب خواه
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6257
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
عطا مير زايى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6227
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
هادى نصيرى گرنگاه
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5377
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهيد مباشر
محمد فرج وند
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6670
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
سپهر اكبرى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5855
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهيد مباشر
محمد على يهدى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5452
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروفسور هشترودي ناحيه 3
عليرضا جبارى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6064
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
عليرضا اسمعيل پورشعاعى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6172
 
نمونه دولتي
تبريز_ قدس
على مهدوى ديزج
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6094
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
على اسرارى فتح آباد
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6314
 
نمونه دولتي
تبريز_ كمال ناحيه 4
ليلا توانايى باسمنج
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6578
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
پرياسادات سيدپيران
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6083
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
آرمان شيرى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6300
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
على فرقانى يوشانلويى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5843
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
هادى سرورى طالشمكائيل
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6381
 
نمونه دولتي
تبريز_ كمال ناحيه 4
احسان سلمانى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6181
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
فائزه جنگجو
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5882
 
نمونه دولتي
تبريز_ فاطميه
امير شهبازى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6934
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
نيما نجفى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6220
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
پدرام حسنى پاكزاد
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5804
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهيد فهميده
نيما سلمان زاده
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6579
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
محمد رضا عبادى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6238
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
جواد سقائى بلغارى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5857
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهيد فهميده
سيده سحر فاطمى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5284
 
نمونه دولتي
تبريز_ فاطميه
مريم توانائى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6239
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
على پورشكر
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5094
 
نمونه دولتي
تبريز_ كمال ناحيه 4
اميرحسين منثورى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5739
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
زهره سياهى شادباد
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5713
 
نمونه دولتي
تبريز_ الزهرا
بيتا رهانى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5921
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
مهديه موسى پور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6219
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
نازنين ايفايى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6096
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
كيميا هدايت بخش
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5904
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
زهرا على زاده اقدم
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5760
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
ريحانه سيدعرب
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5757
 
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
زينب پاسره اقدم
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6119
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
پانته آ صديق جمالى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6371
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
آتنا ابرى الوار
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6204
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
سينا پذيره
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5856
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
مهدى محمودى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6195
 
نمونه دولتي
تبريز_ كمال ناحيه 4
سپهر اميرنوين
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5740
 
نمونه دولتي
تبريز_ كمال ناحيه 4
عرفان على زاد
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5893
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهيد فهميده
فراز نوجه دهيان
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6150
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
نيلوفر داوطلب بهنام
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6325
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
صبا احمدى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6434
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
فرزانه زارع اصل
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6400
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
سارا پور حسن
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6358
 
نمونه دولتي
تبريز_ فاطميه
سويل احمدى نيا
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5129
 
نمونه دولتي
تبريز_ فاطميه
صبا نقى زاد شفيق
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6667
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
مهدى سيفى زرنق
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :4990
 
نمونه دولتي
تبريز_ كمال ناحيه 4
سپهر نورآيين
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6313
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
محدثه سقائى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6135
 
نمونه دولتي
تبريز_ فاطميه
على اصغر صيادى خسروشاهى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6006
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهيد مباشر
اميررضا شيرى گلزار
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6090
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهيد مباشر
ثنا حساس
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5902
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
ميثم ملك پور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6486
 
نمونه دولتي
تبريز_ علامه جعفری
سارا پورحسن مرزرود
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6100
 
نمونه دولتي
تبريز_ الزهرا
اميرحسين جليلى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6107
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
اميررضا بخشنده
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5911
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
آرمين پارچه باف جديد
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5123
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
اشكان شغلى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5246
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
آروين فرخى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6271
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
اميررضا فرضى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5694
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
نيما محقق
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5958
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
آرين مهام
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6507
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروفسور هشترودي ناحيه 3
مهسا يزدان پرستان
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5600
 
نمونه دولتي
تبريز_ طلعت
سما اسدى
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6120
 
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
اميرطه فرشباف فكرى
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5699
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهيد مباشر
عليرضا آسيابانى پور
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5581
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهيد مباشر
عرفان مختارى شهامت
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5810
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
ترمه بابالو
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6007
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
آى سا ولى زاده
ششم دبستان دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6035
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
صفحه 1 از 3 1 2 3 >