کنکور 98

رامسر

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 92 شهر رامسر

لیست مدارس
اميررضا برزگر
ششم دبستان دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5882
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی
آرمان امين
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :6186
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی
رضا اسماعيل رمكى
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5825
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
اميرحسين احرار
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5429
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
سينا خان آرمويى
ششم دبستان دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5718
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی
مائده امينى نيا
ششم دبستان دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :6234
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
سحر عليزاده فكجور
ششم دبستان دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5735
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
معصومه جنت گلى
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :6404
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
زهرا غلامى گوهره
ششم دبستان دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :6308
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
بهزاد نورافكن
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :6413
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
پارسا پهلوان يلى
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :6047
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی
صالح محمدى
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5968
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی
مهديه مشهديان
ششم دبستان دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :6493
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
مريم كريمى
ششم دبستان دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :6079
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
سيده ليلا سيد زاده
ششم دبستان دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5066
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
شقايق كيوان جاه
ششم دبستان دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5513
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
اميرعرشيا عصائيان
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5696
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
رضا درستكار
ششم دبستان دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5520
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی
نگين غنمى
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5922
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
سيد امير حسين كهريز
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5886
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
پانيذ محمد نيازى
ششم دبستان دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5727
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
عرشيا كاظم تميمى
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5682
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
مهدى نيك پى
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5730
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
محمد نيك پى
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5572
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
حسين كردطاهر
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :5803
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
سينا محدثى
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی :6043
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی