ايلام

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 92 شهر ايلام

لیست مدارس
مريم كرد
ششم دبستان دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :5170
 
تيزهوشان
ايلام_ فرزانگان
آرميتا جوهرى
ششم دبستان دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :5900
 
تيزهوشان
ايلام_ فرزانگان
نويد احسان زاده
ششم دبستان دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :5688
 
تيزهوشان
ايلام_ شهید بهشتی
پارسا صالحى پور
ششم دبستان دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :5950
 
تيزهوشان
ايلام_ شهید بهشتی
رضوان نادى
ششم دبستان دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :5768
 
تيزهوشان
ايلام_ فرزانگان
نويد منتى
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :5826
 
تيزهوشان
ايلام_ شهید بهشتی
آبتين پاشاپوريان
ششم دبستان دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :5007
 
تيزهوشان
ايلام_ شهيد بهشتي
صبورا آرزه گر
ششم دبستان دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :5204
 
نمونه دولتي
ايلام_ مرضیه
آيلين كاظمى
ششم دبستان دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :5506
 
تيزهوشان
ايلام_ فرزانگان
پرنيان آزادى پور
ششم دبستان دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :4267
 
نمونه دولتي
ايلام_ مرضیه
هستى نصرت زاده
ششم دبستان دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :5368
 
تيزهوشان
ايلام_ فرزانگان
فاطمه مرادى
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :4806
 
نمونه دولتي
ايلام_ مرضیه
محمد صادق رحيمى
ششم دبستان دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :4723
 
تيزهوشان
ايلام_ شهيد بهشتي
پويا شيربيگى
ششم دبستان دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :6076
 
تيزهوشان
ايلام_ شهید بهشتی
پارميس عزيزى
ششم دبستان دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :5180
 
نمونه دولتي
ايلام_ مرضیه
پوريا محمد زاده
ششم دبستان دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :4718
 
تيزهوشان
ايلام_ شهيد بهشتي
آرين قاصى
ششم دبستان دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :5347
 
تيزهوشان
ايلام_ شهید بهشتی
محمد صادق عالى پور
ششم دبستان دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :4696
 
تيزهوشان
ايلام_ شهيد بهشتي
امير محمد محمودى
ششم دبستان دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :5732
 
تيزهوشان
ايلام_ شهید بهشتی
نيما دولتى
ششم دبستان دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :5852
 
تيزهوشان
ايلام_ شهید بهشتی
اسرا كريمى
ششم دبستان دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :5329
 
تيزهوشان
ايلام_ فرزانگان
فاطمه دوستى
ششم دبستان دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :6016
 
تيزهوشان
ايلام_ فرزانگان
زهرا دوستى
ششم دبستان دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :6004
 
تيزهوشان
ايلام_ فرزانگان
محمدحسين چنارى
ششم دبستان دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :5366
 
تيزهوشان
ايلام_ شهید بهشتی
اميرحسين محمدى
ششم دبستان دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :5701
 
تيزهوشان
ايلام_ شهید بهشتی
نگين سعيدفر
ششم دبستان دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :6002
 
تيزهوشان
ايلام_ فرزانگان