کنکور 98

سبزوار

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 92 شهر سبزوار

لیست مدارس
مائده نصرآبادى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5895
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
سيدسينا حسينى هوشيار
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :6017
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
محمدصدرا بازقندى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5334
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
رومينا عنابستانى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :6455
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
فاطمه جغتايى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5760
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
مريم عادلى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5616
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
سيده فاطمه عباچى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5674
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
هانيه پژوهش نيا
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5328
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
سيده مبينا عربشاهى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5451
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
محمدامين بهروزى خواه
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :6224
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
سجاد صراف زاده
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5783
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
اميررضا نارستانى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5900
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
ثمين عدلى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :6600
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
سيدامير حسينى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :6307
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
ستايش عربشاهى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :6226
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
على اكبر آذريار
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5230
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
اميرحسين فلاحى فر
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5220
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
صادق رامشينى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :6612
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
مريم لطفى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5444
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
مبينا بازقندى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :6392
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
زهرا بهنامى فر
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5706
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
مينا خيرآبادى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5521
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
سيدمهدى احمدى نژاد
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5104
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
ريحانه عندليب
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5845
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
صبا ارديبهشتى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5243
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
امين صالح آبادى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :6132
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
حامد رباطى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5052
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
حميدرضا كامكارى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :4867
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
منصوره بخش آبادى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :4849
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
جواد صبورى كيا
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :6296
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
سينا نورآبادى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :6266
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
بهروز كريمى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5682
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
دانيال قاسمى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5142
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
عليرضا فروهر
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :6025
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
مهسا حكمت
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5173
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
زهرا هدايتى تبار
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :6245
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
ياسمن محبى فر
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :6361
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
اميرحسين خواستار
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5932
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
ليلا شاكريان
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5541
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
فائزه شاكريان
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5692
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
مهرشاد مرادابراهيم پور
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :6724
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
مهديه صادقى سبزوار
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5388
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
مريم ربانى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5185
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
عليرضا گل باز
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5599
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
سيدرضا علوى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5802
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
ايمان دولت آبادى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5882
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
عليرضا اديب
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5331
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
محمد كيفى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5309
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
مهدى على آبادى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5390
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
على اكبر كلاته سيفرى
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5406
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
محمد عوضوردى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :4542
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
عليرضا سيدآبادى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5555
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
يونس حسين آبادى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :6289
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
فاطمه عبادى فر
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :4790
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
اميرحسين خسروجردى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :6091
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
محدثه سادات مظفرى جم
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :4641
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
محمد ابرى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :4771
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
نسترن جعفرى نسب
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :6106
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
عسل سعيدى نيك
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5786
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
على ديانى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5700
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
مريم سعادت منش
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :6118
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
هستى برادران
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5537
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
محمد آزاد منجيرى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5975
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
مونا سديدى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5367
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
ساراسادات احمدى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5170
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
مصطفى افضلى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5207
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
على نجفى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5779
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
نگين نبى زاده
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5730
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
زهرا صالحى پور
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5880
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
حانيه رئوفى نيا
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5497
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
سميرا رحيمى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5798
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
مهرناز مولوى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5646
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
ريحانه عليزاده
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5288
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
سيدفرهاد اشراقى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :6184
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
مبينا صفاتى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5501
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
نسيم روزبهانى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5880
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
محمد كرمى بيارجمند
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5114
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
دانيال خسروجردى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5069
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
عسل سالارى فر
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5499
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
عليرضا ثابتى مقدم سبزوار
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :6030
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
راضيه صديق فر
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5297
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
محمدرضا ملايجردى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5218
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
فائزه كريمى مقدم
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :4984
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
امير رضا خيرآبادى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5190
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
فائزه پوريان
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5761
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
على نجم آبادى
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5381
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
خشايار توكل
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5442
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
محمدحسين آزادمنجيرى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5921
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
على جاويدبزازان
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5259
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
عاطفه قاليباف
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5276
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
عرفان قربانى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5034
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
مجيد دارينى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5051
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
محمد با وفا
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :6017
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
محمد احمد آبادى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5098
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
محمد مبين تسنيمى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5370
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
محمد امين باشتنى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5444
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
محمدمتين ذبيحى فر
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5590
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
معين فروغى مقدم
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :4921
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
محمدياسين استيرى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5093
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
سعيد قزى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5694
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
افشين هراتى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5194
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
نازنين پوركاظمى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5452
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
سيدعلى هاشمى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5527
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
اميرمحمد مظفرى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5588
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
مهدى ذاكرى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :4942
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
سعيد مصلح پور
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5350
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
عسل الهامى نسب
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :4962
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
زهرا رجايى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5886
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
زهرا لندرانى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :4568
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
الناز خسروجردى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :4764
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
نازنين طوسى تالى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5146
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
مهديه سادات ساجدى پور
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5457
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
سارا سادات دلبرى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :4817
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
زهره زارعى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :4411
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
بهزاد چشمى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5825
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
آيدا پيمانكار
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :6772
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
ناديا نايبى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5927
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
ذاكر قليچى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی :5575
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران