بروجرد

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 92 شهر بروجرد

لیست مدارس
درين ملك محمودى
ششم دبستان دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5544
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
عليرضا دزفولى زاده
ششم دبستان دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :6171
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
ياشار مقصودى
ششم دبستان دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :6233
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
بهتاش عربان
ششم دبستان دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5753
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
هستى تهمتن نژاد
ششم دبستان دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :6444
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
پوريا كاووسى
ششم دبستان دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :4659
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
صدف گودرزى
ششم دبستان دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5916
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
آناهيتا نامدار
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :6651
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
مهديس صداقت نژاد
ششم دبستان دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5325
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
عطيه خورشيدى فرد
ششم دبستان دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5951
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
سينا مجلسى
ششم دبستان دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :4995
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
مهدى مرادى
ششم دبستان دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :4923
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
سيمين روزبهانى
ششم دبستان دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5883
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
نيما نوذرى
ششم دبستان دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5688
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
اميررضا كاكاوند
ششم دبستان دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5390
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
فرناز اشرفى
ششم دبستان دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5991
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان