زرند

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 92 شهر زرند

لیست مدارس
معين مومنى تاج ابادى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5433
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
فاطمه حسينى نژاد برفوئيه
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6010
 
تيزهوشان
رفسنجان_ فرزانگان
الهه كمسارى زاده راورى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6072
 
نمونه دولتي
كرمان_ فاطمه الزهرا
فاطمه كاظمى سربنانى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6193
 
نمونه دولتي
زرند_ فاطمه الزهرا
فاطمه ضياالدينى دشتخاكى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5840
 
نمونه دولتي
زرند_ فاطمه الزهرا
فاطمه نخعى عبدل ابادى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6537
 
تيزهوشان
رفسنجان_ فرزانگان
على خورشا
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :4829
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
احمد رضا ميرزالى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5667
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
محمد جواد منصورى زرندى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6264
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
محمد رضا دباغى زرندى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5549
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
زهرا يزدانى زرندى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6034
 
تيزهوشان
بافت_ فرزانگان
مهدى رشيدى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6086
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
محمد مهدى ابراهيمى زرندى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5482
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
عليرضا متصدى زرندى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5531
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
فاطمه سعيدى زرندى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6362
 
تيزهوشان
بافت_ فرزانگان
فاطمه حسن زاده
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6240
 
تيزهوشان
بافت_ فرزانگان
زهرا عربندوى زرندى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6094
 
تيزهوشان
بافت_ فرزانگان
مرضيه شفيعى زاده ماهانى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6342
 
تيزهوشان
بافت_ فرزانگان
سحر سهرابى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5956
 
تيزهوشان
بافت_ فرزانگان
محمد مهدى صادقى سربنانى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6588
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
سيد سينا طاهرى كوهبنانى
ششم دبستان دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6004
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
على نور الدينى باب تنگلى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6484
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
فاطمه عليزاده
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5856
 
تيزهوشان
بافت_ فرزانگان
مهلا ايزدى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6524
 
تيزهوشان
بافت_ فرزانگان
امير حسين مومنى تاج ابادى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5854
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
فاطمه عليزاده
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5560
 
تيزهوشان
بافت_ فرزانگان
فاطمه عرب زاده
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5499
 
تيزهوشان
بافت_ فرزانگان
عرفان متصدى زرندى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5551
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
فاطمه عبدى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :4981
 
نمونه دولتي
كرمان_ نمونه فاطمه الزهرا
مجتبى سهرابى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :4840
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
صالح اميرى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5664
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
سيد محسن پور حسينى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5658
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
فاطمه نخعى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5566
 
تيزهوشان
بافت_ فرزانگان
امير مهدى حسن زاده
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6660
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
محدثه حاتمى رشك وسطى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5323
 
تيزهوشان
بافت_ فرزانگان
زهرا افضلى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5255
 
تيزهوشان
بافت_ فرزانگان
فاطمه ايزدى يزدان ابادى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5769
 
نمونه دولتي
كرمان_ نمونه فاطمه الزهرا
محمد رضا على نژاد
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5485
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
على اصغر ميرزائى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6210
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
مهدى زمردى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5651
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
حسين زراعتكار برفوئى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :5857
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
ابوالفضل جماليزاده
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی :6599
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی