تبريز

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97 شهر تبريز

لیست مدارس
سناء روحی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6304
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
نیلوفر بخشی آوینی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5997
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهید مسافری
مائده میرزائی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6782
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
پارسا وظیفه
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6184
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه 5
مهدی فتوحی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6362
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
شادی قیطانچی ماشینی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6677
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
یاشار امین زاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5399
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه 5
زهرا فتح اللهی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6704
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
زهرا منافی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7167
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
سویل ترابی نبیل
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6551
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
مریم اسلامی فرد
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6985
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
آیسان رزاق نژاد حکم آبادی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6577
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
تینا صادقی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6696
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
یسنا صابرقراملکی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6787
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
امیرعلی کاظمیان اسفنجانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7335
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
ماهک سلمانی فرزانه
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7061
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
آیلار هاشمی اصل
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6672
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
نازنین محمدی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6649
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
مبین کبیری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6068
 
نمونه دولتي
تبريز_ سعدي
متین کبیری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5937
 
نمونه دولتي
تبريز_ سعدي
سارا درستی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6058
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
فرزاد جمالی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6100
 
نمونه دولتي
تبريز_ استاد شهريار
رقیه عابدی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :4943
 
نمونه دولتي
تبريز_ فخريه
رضا فخیم
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5960
 
نمونه دولتي
تبريز_ استاد شهريار
امین غفاری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6281
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفری
حمید رشید حسین زاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6388
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
ثنا فرجی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6760
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
زهرا شفاعت قراملکی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6893
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
سینا ترابی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7098
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
امیرمحمد میلانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6823
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
آریانا رادفر
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6898
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
رضا محمود علیلو
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6833
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
امیرمحمد فرهنگی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6695
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
عرفان زوار
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5657
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
لیلا جعفری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5612
 
نمونه دولتي
تبريز_ سردار ملي
محمد ساعی مشیر اباد
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5733
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفری
فراز آهور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7111
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
مانی امیداسعدی آذر
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6958
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
امیرحسین جمشیدی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5274
 
نمونه دولتي
تبريز_ سعدي
علی بهشتی بیرامی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7542
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
بهاره دهقانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5205
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروين اعتصامي
راضیه شاکر زواردهی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5853
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
رقیه شاکر زواردهی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5774
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
پریچهر حقیقت منش
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6701
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
محمدامین دژبان کرجان
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6981
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
آیدا احمدی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6322
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
مهدی طرزمی فتحی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5513
 
نمونه دولتي
تبريز_ استاد شهريار
مهدی فکری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6496
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
حنانه ابوالقاسمی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :4753
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
آسیه باقری باسمنجی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6449
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
مبینا کوچه مشکی پوران
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6310
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
سینا متین
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6097
 
نمونه دولتي
تبريز_ استاد شهريار
میترا محمدزاده تیزویر
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6595
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
علی اصغر نوری کلجاهی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :4932
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
رضا گل بهار
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7368
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
امیرحسین اسدی اسکندانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6983
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
صدرا خالقی باویل
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7364
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
آتنا پاشاپورخوئی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5350
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
کیمیا حجازی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5666
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
مهراز دریانی زاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5923
 
نمونه دولتي
تبريز_ طالقاني
سعید اصغرزاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5928
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه 5
امیر محمد کریمی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6686
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
میثم صالحی اطهر
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6697
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
نیل السادات پیمان
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6267
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
فائزه خدایی نانساء
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6668
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
نگین نصیرزاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6185
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
یلدا عباسی چرزه خون
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6606
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروين اعتصامي
سارا اشرف پور
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5717
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
نگین کرمی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5678
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروين اعتصامي
زهرا خدابین صوفیانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6152
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
زهرا احمدپوری بقا
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6291
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
بیتا زمانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6363
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
مریم بابازاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6693
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
آیناز صفاری آقباش
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6688
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
صدرا علیمحمدی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6659
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
نسترن پوراکبر
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6348
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
مهدی همای اقدم
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6758
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
کیانا اعلائی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :4893
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
علی پلاسی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6617
 
نمونه دولتي
تبريز_ طالقاني
سیده سارا پور میررضا سردروی نژاد
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6653
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
امیرحسین فتح کبیر
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :4977
 
نمونه دولتي
تبريز_ طالقاني
امیرحسین شفاعت ترکمپور
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5542
 
نمونه دولتي
تبريز_ استاد شهريار
معین آقاسی جاوید
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6465
 
نمونه دولتي
تبريز_ طالقاني
آتیلا چراغعلی زاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6687
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
ثنا بهاری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :4889
 
نمونه دولتي
تبريز_ فخريه
ریحانه مونسی سردرودی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6431
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
آروین اصغری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6759
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
شایان خلیلی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6179
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
فائزه ملکی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6688
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
ترانه آقاخانلو تکانلو
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6058
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
آنالی جوادزادگان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :4766
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
ملیکا جلیلیان حامد
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6554
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
علی پورحسن
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7058
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
شیوا خواجه ای
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5433
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
سارا اسلامی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :4746
 
نمونه دولتي
تبريز_ فخريه
پانیذ محمودزاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5836
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
عرفان حیدری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5861
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهریار
محمدمتین کرمی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6904
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
مریم رنجبری داشکسن
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5852
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروين اعتصامي
معصومه نظری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6602
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
زهرا وکیلی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5637
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهید مسافری
ابوالفضل مختاری مرکید
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6130
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
مهدی برادر یاوری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6604
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
یگانه رنجبر
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5371
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروين اعتصامي
سهند رزم دار ارشتناب
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5748
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
مهنا پیری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6167
 
نمونه دولتي
تبريز_ فخريه
شلاله خیاطی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5028
 
نمونه دولتي
تبريز_ فخريه
احسان ابراهیمی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5721
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
علی عطاری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6976
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
هومن مساح مارالانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6449
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
علیرضا شقاقی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6120
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
عرفان پورفرسنگی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6304
 
نمونه دولتي
تبريز_ طالقاني
رضا بابایی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6184
 
نمونه دولتي
تبريز_ طالقاني
علی هماورد
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5199
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
مرتضی قاسمی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5157
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
مهرشاد شاه پناهان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5741
 
نمونه دولتي
تبريز_ استاد شهريار
فریناز نوروزی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6496
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
آیلین موثقی گرگری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6456
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
ترنم احمدیه
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6371
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
امین صدیق اکبری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5729
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
امیررضا خاک پوران
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5637
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
مبینا حیدرپور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7000
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
سولماز سلیمانی ناولیقی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6540
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
سهند گل بهار
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6299
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه 5
پریا کاظمی کاوکانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6315
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
علی رادمهر
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6341
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
عرشیا پاکباز
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6644
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
مهدی رحیمی اذر
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5312
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
سارا صادقی چوان
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7227
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
زهرا بدوستانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6206
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
آیسل جوادپور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6222
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
مبینا ملائی قاضی جهانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7038
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
الهه ناصری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :4798
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
امیر محمد مرتضی پور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6143
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
فائزه اقازاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5851
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهید مسافری
محمد موسویان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5232
 
نمونه دولتي
تبريز_ سعدي
امیررضا وکیل زاده دیزجی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5044
 
نمونه دولتي
تبريز_ سعدي
سیدعباس زارع نژادصغیری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5608
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
مهدی وزیری حساس
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5430
 
نمونه دولتي
تبريز_ استاد شهريار
کیانا پرویزی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5705
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
صدرا دولتی بیرامی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5017
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه 5
الهام احمدی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6106
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
پارلا حاجی خدا زاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6700
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
سینا داداشی نسرین
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6719
 
نمونه دولتي
تبريز_ سعدي
فرزام ارشدی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6152
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
نرمین سمساریان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5778
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهید مسافری
متین قتح زاده قریبه
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5767
 
نمونه دولتي
تبريز_ طالقاني
سیدامیرمحمد موسوی جهانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5203
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
اندیا رخشا
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6341
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
سعید نوری قزلجه
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6286
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
محمدامین سلامت
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7072
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
اشکان فضل حمیدی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6620
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
سینا رنجبر قراجه
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6757
 
نمونه دولتي
تبريز_ طالقاني
سبحان خسروی خسرقی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5859
 
نمونه دولتي
تبريز_ طالقاني
امیرحسین زاده خامنه
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6005
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
ژیار مرزنگ
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6138
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
صفحه 1 از 3 1 2 3 >