بروجرد

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97 شهر بروجرد

لیست مدارس
نیما نظامی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی :6018
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
حسین شفیع پور
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5325
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
متین کرمی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5152
 
تيزهوشان
بروجرد_ باقرالعلوم
یاسین گودرزی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5667
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
امیرحسین احدی
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :6434
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
محمدجواد ملکی
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5309
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
رستا یگانه بناء
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :6005
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
محمدمتین تقوی
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :6680
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
محمدامین تقوی
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :6460
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
بهار مدرس
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5329
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
نگار معظمی گودرزی
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :6183
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
محمد مهدی م عبدی
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :6550
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
مائده گودرزی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی :4792
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
مهرخ کرمی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی :4953
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
زینب کاظمی حسنوند
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی :4796
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
محمد گودرزی معصومی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5248
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
امیرسالار خانلرزاده
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5134
 
تيزهوشان
بروجرد_ باقرالعلوم
پوریا مهرابی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5851
 
تيزهوشان
بروجرد_ باقرالعلوم
زهرا خراط چی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5694
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
ایسا صلاحی یگانه
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :6355
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
امیرعلی حبیبی فر
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :4940
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
پانیذ جلایی فر
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :0
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
مهسا جعفری پور
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی :0
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
شایان مهرابی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5430
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
نازنین مقدسی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5404
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
وحیدرضا فیروزی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5724
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی