خسروشاه

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96

لیست مدارس
عرفان نحلی حسروشاهی
ششم دبستان - خسروشاه
میانگین تراز کانونی :5851
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :52
نمونه دولتي
خسروشاه_ آیت ا...خامنه ای
حافظه چاپاری خسروشاهی
ششم دبستان - خسروشاه
میانگین تراز کانونی :5043
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
خسروشاه_ کوثر
نیما بشیری خسروشاهی
ششم دبستان - خسروشاه
میانگین تراز کانونی :6827
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
امیر رضا احمدی معروفی
ششم دبستان - خسروشاه
میانگین تراز کانونی :6077
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
خسروشاه_ آیت ا...خامنه ای
تینا نازل خسروشاهی
ششم دبستان - خسروشاه
میانگین تراز کانونی :5617
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
خسروشاه_ کوثر
سعید وظیفه لاهیجان
ششم دبستان - خسروشاه
میانگین تراز کانونی :5406
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
خسروشاه_ آیت ا...خامنه ای
مهدی ابوطالبی لاهیجان
ششم دبستان - خسروشاه
میانگین تراز کانونی :5247
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
خسروشاه_ آیت ا...خامنه ای
حسین فرجامی لاهیجان
ششم دبستان - خسروشاه
میانگین تراز کانونی :5693
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
خسروشاه_ آیت ا...خامنه ای
مونا مینائی بیرامی
ششم دبستان - خسروشاه
میانگین تراز کانونی :6642
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
مبین عادلی لاهیجان
ششم دبستان - خسروشاه
میانگین تراز کانونی :4999
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
خسروشاه_ آیت ا...خامنه ای
اسما بشیرلر خسروشاهی
ششم دبستان - خسروشاه
میانگین تراز کانونی :5354
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
خسروشاه_ کوثر
فائزه نریمانی
ششم دبستان - خسروشاه
میانگین تراز کانونی :5518
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
خسروشاه_ کوثر
الهه چاپاری خسروشاهی
ششم دبستان - خسروشاه
میانگین تراز کانونی :5226
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
خسروشاه_ کوثر
محمد فرجامی لاهیجان
ششم دبستان - خسروشاه
میانگین تراز کانونی :4745
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
خسروشاه_ آیت ا...خامنه ای
یلدا غیوری خسروشاهی
ششم دبستان - خسروشاه
میانگین تراز کانونی :5428
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
خسروشاه_ کوثر
مهیا میکائیلی
ششم دبستان - خسروشاه
میانگین تراز کانونی :5309
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
خسروشاه_ کوثر
عاطفه متقی خسروشاهی
ششم دبستان - خسروشاه
میانگین تراز کانونی :6154
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
خسروشاه_ کوثر
مهدیه نجیب خسروشاهی
ششم دبستان - خسروشاه
میانگین تراز کانونی :5991
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
خسروشاه_ کوثر
فاطمه ساعدی خسروشاهی
ششم دبستان - خسروشاه
میانگین تراز کانونی :6372
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
خسروشاه_ کوثر
نیلوفر حمیدی خسروشاهی
ششم دبستان - خسروشاه
میانگین تراز کانونی :5044
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
خسروشاه_ کوثر
مهدی بشیری خسروشاهی
ششم دبستان - خسروشاه
میانگین تراز کانونی :4871
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
خسروشاه_ آیت ا...خامنه ای
میلا نجیب خسروشاهی
ششم دبستان - خسروشاه
میانگین تراز کانونی :5212
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
خسروشاه_ آیت ا...خامنه ای
معین عیاری خسروشاهی
ششم دبستان - خسروشاه
میانگین تراز کانونی :5318
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
خسروشاه_ آیت ا...خامنه ای
عطا جلالی
ششم دبستان - خسروشاه
میانگین تراز کانونی :5378
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
خسروشاه_ آیت ا...خامنه ای
معصومه ضعیفی خسروشاهی
ششم دبستان - خسروشاه
میانگین تراز کانونی :4830
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
خسروشاه_ کوثر
مهلا رجبی خسروشاهی
ششم دبستان - خسروشاه
میانگین تراز کانونی :6276
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
خسروشاه_ کوثر
سجاد اکبرزاده خسروشاهی
ششم دبستان - خسروشاه
میانگین تراز کانونی :5293
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
خسروشاه_ آیت ا...خامنه ای
الهه هاشمی خسروشاهی
ششم دبستان - خسروشاه
میانگین تراز کانونی :5310
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
خسروشاه_ کوثر
آرمین حمیدی
ششم دبستان - خسروشاه
میانگین تراز کانونی :6053
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
خسروشاه_ آیت ا...خامنه ای
مریم پورعلی اصغر خسروشاهی
ششم دبستان - خسروشاه
میانگین تراز کانونی :6053
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
خسروشاه_ کوثر
امین شتربانی آخوله
ششم دبستان - خسروشاه
میانگین تراز کانونی :5991
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
خسروشاه_ آیت ا...خامنه ای
مبینا باقرزاده خسروشاهی
ششم دبستان - خسروشاه
میانگین تراز کانونی :5196
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
خسروشاه_ کوثر
دانیال شوالی خسروشاهی
ششم دبستان - خسروشاه
میانگین تراز کانونی :5447
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
خسروشاه_ آیت ا...خامنه ای
مبین الفت خسروشاهی
ششم دبستان - خسروشاه
میانگین تراز کانونی :5234
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
خسروشاه_ آیت ا...خامنه ای
پوریا کریمی خسروشاهی
ششم دبستان - خسروشاه
میانگین تراز کانونی :5548
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
خسروشاه_ آیت ا...خامنه ای
الهه سید علیزاده
ششم دبستان - خسروشاه
میانگین تراز کانونی :5652
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
خسروشاه_ کوثر
مهیار جباریلر خسروشاهی
ششم دبستان - خسروشاه
میانگین تراز کانونی :5453
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
خسروشاه_ آیت ا...خامنه ای
سالار قاضی زاده خسروشاهی
ششم دبستان - خسروشاه
میانگین تراز کانونی :5663
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
خسروشاه_ آیت ا...خامنه ای
حسنی عطاری خسروشاهی
ششم دبستان - خسروشاه
میانگین تراز کانونی :5154
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
خسروشاه_ کوثر
شیما صلاحی خسروشاهی
ششم دبستان - خسروشاه
میانگین تراز کانونی :5345
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
خسروشاه_ کوثر
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24