هشترود

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96

لیست مدارس
سید جلال الدین سید طاهری
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :6417
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
هشترود_ شهید باهنر
سارا محسن زاده قلعه جوقی
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :7120
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :39
تيزهوشان
تبريز_ افرزانگان
سعاد تمجیدی
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :5913
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
ابوالفضل رحمانی فر
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :5423
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
هشترود_ شهید باهنر
سید علی مجیدی
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :5561
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
هشترود_ شهید باهنر
علی مدبر
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :5594
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
هشترود_ شهید باهنر
پرنیا طیبی
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :6158
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
محمد اسدزاده
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :5145
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
هشترود_ شهید باهنر
هستی کریمی دهلان
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :6915
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
رقیه علی پور خورجستان
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :6051
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
زهرا ظریفی
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :5846
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
فاطمه محمدی
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :3987
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
مبین قربانی
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :4513
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
هشترود_ شهید باهنر
فاطمه باقرزاده
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :4630
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
زهرا علی محمدی
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :5333
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
زهرا احمدی
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :6318
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
محمدرضا مهدوی
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :5186
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
هشترود_ شهید باهنر
زهرا اقدمی
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :6239
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
محمدامین بخشی نژاد
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :5163
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
هشترود_ شهید باهنر
مبینا علیاری
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :6464
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
فاطمه شیری پور
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :5528
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
فاطمه نیروزی
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :6379
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
ریحانه فرج زاده سراسکانرود
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :5924
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
محمد تقی زاده
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :6044
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
هشترود_ شهید باهنر
شیوا بشارتی
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :5765
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
مهدی رستمی
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :6153
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
هشترود_ شهید باهنر
محمد سعیدی
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :5201
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
هشترود_ شهید باهنر
زهرا ایل غمی سراسکانرود
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :4737
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
معصومه فرج پور
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :5708
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
محدثه رحمتی
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :5870
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
فاطمه بابازاده
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :5816
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
مهدیه اصلانی آقبلاغ
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :4987
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
عقیل محمدیان
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :4422
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
هشترود_ شهید باهنر
مبین حاجی سراسکانرود
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :5605
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
هشترود_ شهید باهنر
ابوالفضل فتاحی
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :4997
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
هشترود_ شهید باهنر
ثنا شعبانی
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :5279
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
رضا اقدمی
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :4904
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
هشترود_ شهید باهنر
سهیل فلاحی
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :5327
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
هشترود_ شهید باهنر
فرشته مظاهری
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :6315
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
آرمان قهرمانپور
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :4799
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
هشترود_ شهید باهنر
ابوالفضل کریمی سراسکانرود
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :5867
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
هشترود_ شهید باهنر
ارسطو حسن پور
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :6212
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
هشترود_ شهید باهنر
فاطمه کاظمی خورجستان
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :5078
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
تبريز_ افرزانگان
صبا نوری
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :4861
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
فائزه سلیمانی سیف الدین
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :5333
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
صابر جمشیدی
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :5143
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
هشترود_ شهید باهنر
محدثه محمدنژاد
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :6449
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
تبريز_ افرزانگان
محدثه ولی نیا
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :5968
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
محدثه محمودی
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :4928
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
فائزه نوروزنیا
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :5706
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
محیا هوشمند
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :6038
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
علی جلیلی
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :5090
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
هشترود_ شهید باهنر
زهرا جمشیدی
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :5092
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
محدثه باقرنژاد گ ک
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :5052
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
مهدی رضائی
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :5433
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
هشترود_ شهید باهنر
زهرا باقری
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :5333
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
فاطمه نادر صوفیلار
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :5119
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
نسترن عزتی
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :5682
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
لیلا عیسی زاده
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :4949
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
علی حسینیان
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :5624
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
هشترود_ شهید باهنر
زهرا صدقی
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :5671
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
ابوالفضل بصیری
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :5707
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
هشترود_ شهید باهنر
امیرحسین قربانی
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :5485
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
هشترود_ شهید باهنر
سمیرا بصیری عزیزکندی
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :5381
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
مریم دمنابی اصل
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :5023
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
علی اسدی
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :4618
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
هشترود_ شهید باهنر
عسل محمودی ینگجه
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :5274
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
آیلین سلیمانی فرد
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :5138
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
امیرحسین علی نژاد روءف
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :4907
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
هشترود_ شهید باهنر
حسام طاهرموسوی
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :5496
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
هشترود_ شهید باهنر
هادی شاهی
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :5203
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
هشترود_ شهید باهنر
امیرمحمد شیرمحمدی
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :5663
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
هشترود_ شهید باهنر
محمدپارسا مروتی
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :5365
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
هشترود_ شهید باهنر
زینب امین زاده
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :6090
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
فاطمه دادستدی اصل
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی :5538
سابقه کانونی : از ارديبهشت
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب