شبستر

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96

لیست مدارس
ملیکا دستوری
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :6497
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعداد آزمون :41
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
علی پیری
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :6454
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه شبستر
ریحانه قدسی شنگل آباد
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :5708
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه کوثر
ارشیا رزاقی آزاد
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :6067
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه شبستر
فاطمه امیریان
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :5633
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه کوثر
بهزاد مرادزاده مقدم
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :5730
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه شبستر
علی افکاری
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :5453
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه بیاضیان
زهرا پریزاد
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :6638
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه کوثر
فاطمه افسرطلا
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :5853
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه کوثر
فاطمه علی اصغرزاده
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :4832
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
شبستر_ ولیعصر تسوج
مهدی عباسقلی زاده
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :5270
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه شبستر
آیلین محمدی
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :6446
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه کوثر
آی نور حسین زادگان
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :6150
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه کوثر
ثنا مشهدی منافی
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :6160
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه کوثر
یاسین جسور
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :4456
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه بیاضیان
مهدیه یاسمنی
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :6751
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه کوثر
امیرحسین انتظاری
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :4995
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
شبستر_ ابن سینا
فاطمه علی اصغری
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :5962
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه کوثر
مریم هادی پور
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :6007
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه کوثر
دانیال آهنگر
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :6576
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه شبستر
مبینا بایرام زاده
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :5601
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه کوثر
مهتا بهجتی ساربانقلی
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :5713
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه کوثر
سیده فاطمه طباطبایی نژاد
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :5854
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه کوثر
سمانه فریدپور
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :6117
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه کوثر
زهره آقازاده شبستری
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :5904
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه کوثر
کوثر شبان شبستری
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :5796
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه کوثر
اسماء آقایاری
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :5715
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه کوثر
محدثه جنت دوست
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :5151
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شبستر_ ولیعصر تسوج
آذین سپهری خامنه
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :5781
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه کوثر
مهدی عیدی
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :5500
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه شبستر
حامد درویشی
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :6234
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه بیاضیان
ارمغان حبیبی بی بالانی
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :5086
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه کوثر
علی نجارزاده
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :6117
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه شبستر
الهه محمدزاده
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :5188
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شبستر_ ولیعصر تسوج
فاطمه احمدی زاده شندی
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :5276
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه کوثر
محمد معصوم پور
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :5863
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه شبستر
علیرضا نصراله پور
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :5201
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه شبستر
فرشته صالحی
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :5334
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه کوثر
هلیا خوبی شندی
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :5441
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه کوثر
نگار عزیزی
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :4884
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه کوثر
هانیه روشن قلب
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :5645
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه کوثر
ایل شان فرجی میاندوآب
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :6439
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه شبستر
مریم خدیری واحد
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :5161
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شبستر_ ولیعصر تسوج
فاطمه لکی
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :4518
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شبستر_ ولیعصر تسوج
مهسا شفیعی خامنه
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :5778
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه کوثر
صنم عیوضی
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :5165
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه کوثر
حسین صمدی
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :6053
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه شبستر
مهیار تیموری غرب
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :4024
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شبستر_ ابن سینا
زهرا شقاقی
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :5559
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه کوثر
نازنین مهربان شندی
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :5864
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه کوثر
هانیه عزیزی
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :5710
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه کوثر
پریسا خوش نیت
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :5390
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه کوثر
علی فرزانه شندی
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :5088
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه شبستر
میرمهدی طباطبایی محمدی
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :5939
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شبستر_ ابن سینا
محمدعلی حیدرخانی
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :5184
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شبستر_ ابن سینا
رسول زرافشان
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :4573
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه بیاضیان
امیررضا منافی شبستری
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :5131
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه بیاضیان
مبین نصراله پور
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :4717
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه بیاضیان
کیمیا فریدونی
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :5851
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه کوثر
مبینا غفارزاده
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :5372
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه کوثر
مجتبی بحری شندی
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :4969
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه بیاضیان
فائزه سادات شریفی اصل
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :5371
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه کوثر
نگار قوجائی
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :5544
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه کوثر
توحید احمدی یوسف آباد
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :5375
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه شبستر
مبین مونس علی
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :4640
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
شبستر_ ابن سینا
سجاد قاسمی
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :5436
سابقه کانونی : از ارديبهشت
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه بیاضیان
مبین یاوری
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :5180
سابقه کانونی : از ارديبهشت
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه بیاضیان
امیر استقبالی کوزه کنان
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :5287
سابقه کانونی : از ارديبهشت
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه بیاضیان
محمد صدیقی کوزه کنان
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :5302
سابقه کانونی : از ارديبهشت
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه بیاضیان
مهدی مطهری
ششم دبستان - شبستر
میانگین تراز کانونی :4955
سابقه کانونی : از ارديبهشت
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه بیاضیان
مشاوره تلفنی انتخاب رشته کنکور 97

با رتبه ام در کنکور 97 احتمال دارد در چه رشته و دانشگاهی قبول شوم؟
پاسخ به سوال های شما درباره سهمیه ها ،پردیس ،شبانه ، غیر انتفاعی و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 24 ساعته