ملكان

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96

لیست مدارس
ائلچین جعفری
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :6285
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :54
نمونه دولتي
ملكان_ نخبگان
سینا رضا زاده
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5685
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :50
نمونه دولتي
ملكان_ نخبگان
هومن مظفر
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :7167
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :50
تيزهوشان
بناب_ علامه طباطبائی
علی سلیمانی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5617
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :47
نمونه دولتي
ملكان_ نخبگان
امیر حسین زینالیان
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :6605
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :46
تيزهوشان
بناب_ علامه طباطبائی
صدرا جمال نژاد
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :6795
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :46
تيزهوشان
بناب_ علامه طباطبائی
کیمیا ابتهاج
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5626
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
ملكان_ مرضیه
توحید کریمی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :6829
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
بناب_ علامه طباطبائی
حسین صمدی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5651
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
ملكان_ نخبگان
امیرضا اسدیان
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5810
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
ملكان_ نخبگان
امین عنصری
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5656
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
ملكان_ نخبگان
امیرحسین میرزایی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :6349
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
ملكان_ نخبگان
نسیم میرزائی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5238
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
ملكان_ مرضیه
پوریا عباسی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5847
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
بناب_ علامه طباطبائی
علی تقی زاده
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5963
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
ملكان_ نخبگان
محمد یعقوب زاده
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :6557
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
بناب_ علامه طباطبائی
شایان شرفی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5249
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
ملكان_ نخبگان
روژینا احمدخانی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5930
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
ملكان_ مرضیه
تینا امینی ملکی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5132
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
ملكان_ مرضیه
زهرا امامی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5909
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
ملكان_ مرضیه
کوثر بدری ملکی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :6275
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
بناب_ فرزانگان
فردین مشعر
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :6180
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
بناب_ علامه طباطبایی
آیدین نور قاسمی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5846
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
ملكان_ نخبگان
سنا عباسی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :6329
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
ملكان_ مرضیه
صدرا اختری ثانی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5725
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
ملكان_ نخبگان
پوریا خدامحمدی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :6682
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :31
تيزهوشان
بناب_ علامه طباطبایی
پریا شاکر
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :7061
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :31
تيزهوشان
بناب_ فرزانگان
زهرا عادل امیر غایب
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :6106
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
ملكان_ مرضیه
سحر نجاری
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5256
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
ملكان_ مرضیه
آیسان بشارتی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5780
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
ملكان_ مرضیه
سیده حنانه اطهاری ملکی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5703
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
ملكان_ مرضیه
امیر محمد موذن
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :6242
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
بناب_ علامه طباطبائی
محمد شریفی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :6986
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
بناب_ علامه طباطبائی
سحر زهنی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5214
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
ملكان_ مرضیه
زهرا جهانی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5695
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
ملكان_ مرضیه
امیر محمد حیدری
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :4925
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
ملكان_ نخبگان
مهدی رحمت خواه
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5895
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
ملكان_ نخبگان
ابوالفضل فارابی ملکی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :4939
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
ملكان_ نخبگان
سعید داشبلاغی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5761
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
بناب_ علامه طباطبائی
آیناز قدسیان
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5915
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
ملكان_ مرضیه
زهرا ملیح ملکی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5492
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
ملكان_ مرضیه
مهدی گلی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5267
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
ملكان_ نخبگان تیزهوشان
امیررضا نعمتی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5114
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
ملكان_ نخبگان
ر ز بشارتی ملکی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5572
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
بناب_ فرزانگان
آنیتا جوان بخت
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :6477
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
ملكان_ مرضیه
ائلیار چایچیان
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5284
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
ملكان_ نخبگان
نیما بابایی نصرتی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5123
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
ملكان_ نخبگان
مبینا غفاری
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :4793
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
ملكان_ مرضیه
اسرا تنهایی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :6061
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
ملكان_ مرضیه
الینا کریم زاده ملکی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :6620
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
بناب_ فرزانگان
محمد طباخ
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :6779
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
بناب_ علامه طباطبایی
امیررضا جعفری
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5680
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
ملكان_ نخبگان
علی کیانی ملکی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5402
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
ملكان_ نخبگان
حمید اسماعیلی ملکی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5687
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
ملكان_ نخبگان
امیر حسین اصلانی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :4849
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
ملكان_ نخبگان
پرستو قاسمی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5897
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
ملكان_ مرضیه
حنانه کاظمیان ملکی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :6286
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
ملكان_ مرضیه
امیرحسین رضائی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5192
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
ملكان_ نخبگان
علیرضا ولایی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5971
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
ملكان_ نخبگان
مجتبی قربانی تازه
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5240
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
ملكان_ نخبگان
میلاد دشتی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5737
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
ملكان_ نخبگان
علی چوبانی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5394
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
ملكان_ نخبگان
دلنوش چایچیان
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :6368
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
بناب_ فرزانگان
الینا تنهائیان
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :6354
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
ملكان_ مرضیه
صفا سلیمانزاده
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :6194
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
ملكان_ مرضیه
هاله ادهمی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5616
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
ملكان_ مرضیه
نساء جلیل زاده
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5093
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
ملكان_ مرضیه
پریا کریمی بایقوت
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :4940
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
ملكان_ مرضیه
مهدی تقوی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :6239
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
ملكان_ نخبگان
صدرا صادقیان
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5278
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
ملكان_ نخبگان
ایلیا بیانی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5125
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
ملكان_ نخبگان
محمد غفاری
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5658
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
بناب_ علامه طباطبایی
علی جودی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :6163
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
بناب_ علامه طباطبایی
مهسا قنبرپور
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :4947
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
ملكان_ مرضیه
زهرا فرج زاده
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :6182
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
ملكان_ مرضیه
بیتا دهی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5200
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
ملكان_ مرضیه
زهرا امینی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5427
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
ملكان_ مرضیه
فرهان رحیم پور
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5725
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
ملكان_ نخبگان
مجتبی خدایاری قره چال
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5814
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
ملكان_ نخبگان
علی علوی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :6088
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
ملكان_ نخبگان
امیرحسین چوپانی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5466
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
ملكان_ نخبگان
نگین منجمی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :6003
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
ملكان_ مرضیه
الهام نوروزی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :4405
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
ملكان_ مرضیه
یسنا منصوری
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5088
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
بناب_ فرزانگان
نارینا شیمی ملکی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5717
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
ملكان_ مرضیه
فرنیا فتوحی ملکی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5431
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
ملكان_ مرضیه
صنم چیت فروش ملکی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5023
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
ملكان_ مرضیه
امیر مهدی نائب
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5819
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
ملكان_ نخبگان
مهدی عبادی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5210
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
ملكان_ نخبگان
میلاد حاجی آقازاده
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :4750
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
ملكان_ نخبگان
آراز باقرزاده
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5543
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
ملكان_ نخبگان
وینا روحی ملکی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5561
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
ملكان_ مرضیه
مهدی نکو
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5414
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
ملكان_ نخبگان
امیرحسین درخشی ملکی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5935
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
ملكان_ نخبگان
مهدی عباداله پور
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :6373
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
ملكان_ نخبگان
سحر غفاریان
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5582
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
ملكان_ مرضیه
احسان جلیلی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :4891
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
ملكان_ نخبگان
علی یاوری
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5885
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
ملكان_ نخبگان
محمد نصیرپورملکی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :4751
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
ملكان_ نخبگان
فاطمه اصغری
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :4920
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
ملكان_ مرضیه
کوثر ترخنک
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5167
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
ملكان_ مرضیه
زهرا اسلامی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5721
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
ملكان_ مرضیه
حسین محمدی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5525
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
ملكان_ نخبگان
عرفان رحیمیان
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5405
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
ملكان_ نخبگان
علی رحیمی مبارک آباد
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :6115
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
ملكان_ نخبگان
آیلار اکبری
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5504
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
ملكان_ مرضیه
سیده کیمیا موسوی ملکی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :6147
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
ملكان_ مرضیه
مهدی جوادی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :6368
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
ملكان_ نخبگان
مهدی فرهنگ مبارکی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :4593
سابقه کانونی : از ارديبهشت
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
ملكان_ نخبگان
امیرحسین خیری
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی :5704
 
نمونه دولتي
ملكان_ نخبگان
پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب