سراب

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96

لیست مدارس
مبینا ایمانی
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی :7041
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :43
تيزهوشان
سراب_ فرزانگان
آی تک بابازاده قورتلار
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی :6421
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
سراب_ فرزانگان
مریم قاسمی
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی :5343
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
سراب_ فاطمه معصومه
هاله زمانی
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی :6406
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
سراب_ فرزانگان
آریا فرمانی
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی :5391
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
سراب_ محی الدین عربی
ثنا طارانی
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی :5711
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
سراب_ فاطمه معصومه
خزر رافعی
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی :6401
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :35
تيزهوشان
سراب_ فرزانگان
رها قاسمیه
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی :5890
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
سراب_ فاطمه معصومه
سامان ناویانی
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی :4873
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
سراب_ محی الدین عربی
امیرحسین رمضانی
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی :5173
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
سراب_ محی الدین عربی
ثنا آهوار
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی :7012
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
سراب_ فرزانگان
زهرا راه پیما
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی :5769
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
سراب_ فاطمه معصومه
سید امیررضا حسینی نسب
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی :5357
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
سراب_ محی الدین عربی
سپهر غفرانی
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی :5460
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
سراب_ محی الدین عربی
نیکو سرابی
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی :5943
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
سراب_ فاطمه معصومه (س)
امیرحسین ناصری
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی :6139
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :31
تيزهوشان
سراب_ ابن سینا
فراز مبارکی
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی :6013
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
سراب_ ابن سینا
پارلا فرزانه
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی :5979
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
سراب_ فرزانگان
سناء نجارزاده
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی :6082
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
سراب_ فرزانگان
سیدفراز مرتضوی
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی :5934
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
سراب_ محی الدین عربی
محمد فقیهی آغمیونی
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی :5301
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
سراب_ محی الدین عربی
امیرمحمد رادمهر
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی :5167
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
سراب_ محی الدین عربی
حسین نوراله زاده شقاقی
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی :5116
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
سراب_ محی الدین عربی
سیده آیسان قربی
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی :6084
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
سراب_ فاطمه معصومه
الینا عیوضی
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی :5580
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
سراب_ فاطمه معصومه
محمدصدرا عرب پور
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی :5744
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
سراب_ محی الدین عربی
علی شاهین فر
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی :5272
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
سراب_ ابن سینا
رضا شاهین فر
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی :5914
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
سراب_ ابن سینا
زینب خوشبخت
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی :5492
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
سراب_ فرزانگان
وحید رضانواز
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی :5469
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
سراب_ محی الدین عربی
نرگس خوش طینت
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی :6206
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
سراب_ فاطمه معصومه (س)
الهه تقی نسب
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی :5735
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
سراب_ فاطمه معصومه
هستی سخندان اردهائی
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی :5324
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
سراب_ فاطمه معصومه
مبینا صدری فرد
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی :6132
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
سراب_ فرزانگان
مهدی ساجدی
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی :4740
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
سراب_ محی الدین عربی
حدیثه عبادی ثانی
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی :6183
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
سراب_ فاطمه معصومه
محمدرضا حجری
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی :5552
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
سراب_ محی الدین عربی
رویا هابلی
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی :6165
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
سراب_ فرزانگان
کیاوش کاوه
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی :6383
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
سراب_ ابن سینا
عرفان باوفا
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی :6149
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
سراب_ ابن سینا
طاها غفاری
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی :6627
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
سراب_ ابن سینا
مهسا ابوالحسنی
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی :6178
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
سراب_ فاطمه معصومه
نیما غفرانی
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی :4430
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
سراب_ محی الدین عربی
محسن خندان
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی :5300
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
سراب_ محی الدین عربی
علی قلی زاده
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی :5981
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
سراب_ محی الدین عربی
مبین اعتمادی
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی :5142
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
سراب_ محی الدین عربی
امیرحسین نوائی
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی :5779
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
سراب_ ابن سینا
ثنا داداش سرابی
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی :5506
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
سراب_ فاطمه معصومه (س)
سانای مطلع سراب
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی :5775
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
سراب_ فاطمه معصومه (س)
آیدا جوان دل سهزابی
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی :5084
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
سراب_ فاطمه معصومه (س)
پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب