مرند

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96

لیست مدارس
مهنا بابازاده
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی :5552
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :47
نمونه دولتي
مرند_ کوثر
یاسین مروی جدیدی
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی :6448
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :44
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
سید امیر حسین موسوی
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی :6662
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :43
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
فاطمه زرین کار
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی :6376
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
مرند_ کوثر
فاطمه سادات حیدری
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی :6335
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
مرند_ کوثر
فاطمه علی نژاد
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی :6269
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
مرند_ فرزانگان
علی حیدری دیزج
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی :6498
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی فجر
هادی ابراهیمی
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی :6055
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی فجر
سیدمرتضی هادی حسینی
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی :6547
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
میلاد نویدی
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی :6018
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی فجر
علی دشتبانی
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی :6974
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی فجر
زینب رضائی
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی :5487
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
مرند_ کوثر
ائلیار مردانی
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی :5723
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :27
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
عسل اژدری
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی :6243
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
مرند_ کوثر
مهدی اسماعیل زاده دیزجی
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی :6123
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
ساسان خدادادی
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی :5602
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی فجر
سیدمحمد متین موسوی
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی :6334
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی فجر
امیرحسین شاپوری
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی :5578
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
ثمین زلفی
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی :6061
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
مرند_ فرزانگان
علی دست یار
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی :6071
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی فجر
سعید سالمی
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی :4914
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
مانی امیرطاهر
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی :5760
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
فاطمه سحرخیز
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی :5217
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
مرند_ کوثر
ساجد ترابی کندلجی
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی :6146
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی فجر
مهدی افتخاری
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی :5722
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی فجر
پویا سرداری
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی :6533
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
پری ناز معروف
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی :5012
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
مرند_ کوثر
زهرا رسولی
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی :5705
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
مرند_ کوثر
فاطمه مصباح زالی
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی :5459
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
مرند_ کوثر
معصومه اکبری اقدم
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی :6186
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
مرند_ فرزانگان
محمدحسین فرتاش اصل
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی :6057
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی فجر
حامد رسولی دولت آباد
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی :6606
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی فجر
امیررضا مختاری
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی :6380
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی فجر
مهسا آسمانی
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی :5854
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
مرند_ کوثر
مبینا حمیدی اربطان
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی :5130
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
مرند_ کوثر
مهدیه نژادرضا
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی :6110
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
مرند_ فرزانگان
مریم حیدری
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی :6136
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
مرند_ فرزانگان
محدثه تراشی بناب
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی :5482
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
مرند_ کوثر
اکبر ابراهیمی دوم
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی :5568
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی فجر
فاطمه فرجامی
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی :5866
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
مرند_ کوثر
ثنا مناف پور
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی :5117
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
مرند_ کوثر
اسماء بدلی
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی :5392
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
مرند_ کوثر
امیرعلی حبیب زاده
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی :6574
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
زهرا توحیدی نیا
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی :6002
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
مرند_ فرزانگان
فاطمه پوربشاش
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی :5165
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
مرند_ کوثر
مهسا محمودلو
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی :6214
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
مرند_ کوثر
فاطمه عبدل زاده
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی :5350
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
مرند_ کوثر
ملیکا هاشم نژاد یامچی
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی :5299
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
مرند_ کوثر
فاطمه عبدلی
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی :5229
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
مرند_ کوثر
علی جباری اربطانی
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی :6644
سابقه کانونی : از ارديبهشت
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی فجر
محمد مصباح
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی :6048
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی فجر
صابر خرسندی
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی :6072
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی فجر
فرهاد نصیری
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی :5904
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی فجر
امیرحسین حسین زاده
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی :5772
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی فجر
مهدی خاتمی
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی :5768
 
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی فجر
پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب