ماكو

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96

لیست مدارس
پارلا جباری
ششم دبستان - ماكو
میانگین تراز کانونی :5850
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :43
نمونه دولتي
ماكو_ شهيد محمدنژاد
امیرمحمد عبداله زاده
ششم دبستان - ماكو
میانگین تراز کانونی :5069
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
ماكو_ شهيد حسنخاني
آیدا آقازاده
ششم دبستان - ماكو
میانگین تراز کانونی :5980
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
ماكو_ فرزانگان
پردیس ملاپور یکانه
ششم دبستان - ماكو
میانگین تراز کانونی :5374
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :35
تيزهوشان
ماكو_ فرزانگان
نادیا آقازاده
ششم دبستان - ماكو
میانگین تراز کانونی :5608
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :35
تيزهوشان
ماكو_ فرزانگان
فانیذ مرتضوی
ششم دبستان - ماكو
میانگین تراز کانونی :5739
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
ماكو_ شهيد محمدنژاد
امیرحسین احمدزاده
ششم دبستان - ماكو
میانگین تراز کانونی :6670
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
ماكو_ شهيد بهشتي
دیانا هاشم زاده
ششم دبستان - ماكو
میانگین تراز کانونی :5009
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
ماكو_ شهيد محمدنژاد
آتیلا قاسمی قره تپه
ششم دبستان - ماكو
میانگین تراز کانونی :5233
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
ماكو_ شهيد حسنخاني
کسری محمدزاده ماکوئی
ششم دبستان - ماكو
میانگین تراز کانونی :5856
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
ماكو_ شهيد بهشتي
امیرمهدی جعفری
ششم دبستان - ماكو
میانگین تراز کانونی :5317
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
ماكو_ شهيد حسنخاني
آراز حسین ابیضی
ششم دبستان - ماكو
میانگین تراز کانونی :5804
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
ماكو_ شهيد بهشتي
نیکا شاه محمدی
ششم دبستان - ماكو
میانگین تراز کانونی :6229
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
ماكو_ فرزانگان
ثنا نجف زاده
ششم دبستان - ماكو
میانگین تراز کانونی :5384
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
ماكو_ شهيد محمدنژاد
امیررضا حسین پور
ششم دبستان - ماكو
میانگین تراز کانونی :6596
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
ماكو_ شهيد بهشتي
مهراب مختارپور
ششم دبستان - ماكو
میانگین تراز کانونی :5815
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
ماكو_ شهيد بهشتي
آرمین زینال پور
ششم دبستان - ماكو
میانگین تراز کانونی :5733
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
ماكو_ شهيد حسنخاني
احمد گوهری
ششم دبستان - ماكو
میانگین تراز کانونی :6077
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
ماكو_ شهيد حسنخاني
مهدی آخوندزاده
ششم دبستان - ماكو
میانگین تراز کانونی :5820
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
ماكو_ شهيد بهشتي
معصومه کریم زاد
ششم دبستان - ماكو
میانگین تراز کانونی :5397
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
ماكو_ شهيد محمدنژاد
آرتین صادقی
ششم دبستان - ماكو
میانگین تراز کانونی :5790
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
ماكو_ شهيد حسنخاني
ایلیا عبداله زاده
ششم دبستان - ماكو
میانگین تراز کانونی :5668
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
ماكو_ شهيد بهشتي
ملیکا علی پور جنکانلو
ششم دبستان - ماكو
میانگین تراز کانونی :5792
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
ماكو_ شهيد محمدنژاد
مهدی امانی
ششم دبستان - ماكو
میانگین تراز کانونی :6205
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
ماكو_ شهيد بهشتي
سمیه خلیل زاده
ششم دبستان - ماكو
میانگین تراز کانونی :4879
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
ماكو_ شهيد محمدنژاد
کیمیا عبداله زاده
ششم دبستان - ماكو
میانگین تراز کانونی :6549
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
ماكو_ فرزانگان
محسن کوشا
ششم دبستان - ماكو
میانگین تراز کانونی :5629
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
ماكو_ شهيد حسنخاني
آیلین کاظم زاده
ششم دبستان - ماكو
میانگین تراز کانونی :5772
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
ماكو_ فرزانگان
بهینا محمدحسنی
ششم دبستان - ماكو
میانگین تراز کانونی :4986
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
ماكو_ شهيد محمدنژاد
الیار قاسم زاده
ششم دبستان - ماكو
میانگین تراز کانونی :5822
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
ماكو_ شهيد بهشتي
سوین طایفه علی وردی
ششم دبستان - ماكو
میانگین تراز کانونی :5533
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
ماكو_ فرزانگان
اسرا قهرمانی
ششم دبستان - ماكو
میانگین تراز کانونی :6836
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
ماكو_ فرزانگان
دنیز محمدزاده کردلر
ششم دبستان - ماكو
میانگین تراز کانونی :5032
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
ماكو_ شهيد محمدنژاد
ائلمان علی کوهی
ششم دبستان - ماكو
میانگین تراز کانونی :6340
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
ماكو_ شهيد بهشتي
علی حبیبی رندی
ششم دبستان - ماكو
میانگین تراز کانونی :5537
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
ماكو_ شهيد حسنخاني
پوریا کریمی
ششم دبستان - ماكو
میانگین تراز کانونی :5872
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
ماكو_ شهيد بهشتي
آیلین محمدزاده
ششم دبستان - ماكو
میانگین تراز کانونی :5729
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
ماكو_ فرزانگان
میرمبین سید اکبری
ششم دبستان - ماكو
میانگین تراز کانونی :5846
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
ماكو_ شهيد حسنخاني
محدثه دره شامی
ششم دبستان - ماكو
میانگین تراز کانونی :5525
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
ماكو_ شهيد محمدنژاد
ائلمان حسین زاده کندالی
ششم دبستان - ماكو
میانگین تراز کانونی :5770
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
ماكو_ شهيد حسنخاني
اراز جلیلی کهنه شهری
ششم دبستان - ماكو
میانگین تراز کانونی :5428
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
ماكو_ شهيد بهشتي
محمدامین یوسفی
ششم دبستان - ماكو
میانگین تراز کانونی :5669
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
ماكو_ شهيد حسنخاني
محمدمهدی معصوم زاده
ششم دبستان - ماكو
میانگین تراز کانونی :0
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
ماكو_ شهيد بهشتي
کیمیا اشراقی
ششم دبستان - ماكو
میانگین تراز کانونی :6797
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
ماكو_ فرزانگان
پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب