مياندوآب

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96

لیست مدارس
اسماء صفایی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6883
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :83
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان
حدیث زینالی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5830
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعداد آزمون :74
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نیایش
علی عبدی اقدم
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6432
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعداد آزمون :70
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
زهرا حسنی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6530
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :68
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
محمدامین وجدی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6731
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :64
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
محمدحسین وجدی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6661
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :64
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
هانیه ابراهیم زاده
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6061
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :64
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نیایش
محمدرضا مطلبی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6401
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :61
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
امیرمحمد قابوسیان
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6378
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :61
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
امیده ناصر حسین آباد
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6498
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :58
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نیایش
محدثه گل صنم لو
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6157
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعداد آزمون :56
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
حسین آقایی فر
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6198
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :54
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
آرمین زال نژاد
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6864
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :54
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
رضا دوستی قدم
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6846
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :48
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
صبا حاجی زاده
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6887
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :47
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
مرضیه نورالهی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5203
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :46
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
نیکی خوشدان
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6566
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :46
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
امین مرادی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6413
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :45
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
سپهر بندریان
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6073
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :45
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
علی ناصری
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5526
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :45
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نیایش
پدرام رحیمی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6501
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :43
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
آیلا شهبازی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6426
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :43
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نیایش
مهدی هوشمند
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6677
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
سیده درسا طالب زاده
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6028
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :41
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
عرفان احمدیاری
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5809
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
مياندوآب_ نمونه نیایش
آروین قلی وندان
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6304
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
زهرا نصیری
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5892
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نیایش
آی فر قنبری
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5800
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
پوریا مظفری
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6619
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :39
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
سماء هدایتی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6440
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نیایش
محدثه نجاری
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6791
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :39
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
فاطمه رفیعی چهاربرج
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6060
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نیایش
ایلیاد حیدرزاده
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6905
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
ملیکا مرادی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6386
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نیایش
سئوین محمدی آذر
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6155
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نیایش
سئویل حبیبیان
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5001
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
محمدمهدی حیدری
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6631
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :37
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
زکریا کاظمی اصل
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5995
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نیایش
امیررضا ظهیری
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6298
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
حمیدرضا نیک زاد
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5446
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نیایش
آی شن نصراللهی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6011
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نیایش
پوریا حسین پور
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6945
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
مبین جنگی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6226
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
محمد محمدی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5974
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نیایش
ثنا جهانگرد
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6183
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نیایش
ثنا الفنده
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5690
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
کتایون جسارتی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5820
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
بیتا اکبری
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5760
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نیایش
فرید بلوری اربط
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5969
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
ثمین پورخیری
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5772
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نیایش
مریم طالبی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6605
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
سانای پری
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :7019
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :31
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
مبینا خدائی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6862
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
سارینا علی نژاد
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6001
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
محمدرضا ولیزاده
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6200
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
فاطمه جنگی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6423
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
ثمین مکاریان
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5662
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نیایش
اشکان جوانمرد
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5319
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :27
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
امیررضا رحمانی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5966
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :27
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
حمیدرضا فارضان
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6142
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نیایش
حسام باباپور
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6449
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
سیده آیلین اسدی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5793
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
امیرحسن سیفی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6224
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
مياندوآب_ نمونه نیایش
امیرحسین تقی زاده
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6237
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
مياندوآب_ نمونه نیایش
محمد عباسفام
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5357
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
مياندوآب_ نیایش
مانی تقی پور
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5991
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
مياندوآب_ نمونه نیایش
فرید نظاری
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6023
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
مانی نکو
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6070
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نیایش
امیررضا خیرفام
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5993
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نیایش
رضا مرزبخش
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5834
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نیایش
ثمین علیرضاپور
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5862
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نیایش
ثمین وکیلی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5622
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نیایش
سنا اکبری
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6703
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نیایش
ائلیار فریدی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6242
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نیایش
محمدرضا اسماعیل پور
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6375
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
مهدیار آذریون
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5702
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
مياندوآب_ نمونه نیایش
رها امیرپور
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6080
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نیایش
زهرا نصیری
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5734
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نیایش
نسا صمدی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6312
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نیایش
علی شهبازی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5145
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نیایش
رضا هاشمی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6204
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نیایش
پوریا چهرآزاد
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5499
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
مياندوآب_ نمونه نیایش
آیلین اکبری راد
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5888
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نیایش
زهرا حکاک
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5676
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
مياندوآب_ نیایش
آیناز پاشایی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6027
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نیایش
ارسطو معصومی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5832
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نیایش
آی نور حاج محمدی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6161
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
مياندوآب_ نیایش
امیرحسین حسینی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6025
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
وانیا حنیفیان
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6602
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
ساحل رضادوست
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5636
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نیایش
زهرا مسعودی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5741
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نیایش
مریم رضامند
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5533
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نیایش
ثنا ناصری
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5976
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
آیلین قربانی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5260
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نیایش
علی حاجی محمدپور
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6305
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
محمدامین جعفری
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5738
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
مياندوآب_ نمونه نیایش
هویدا فتحی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6618
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
آیناز سعیدی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6518
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
کوثر پوزش
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6518
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
پانیز دادعلی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6372
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
آرمین محمدزاده
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6952
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
امیر مهدی فروغی اصل
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6547
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
سینا یگانه
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5840
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نیایش
امیرمحمد محمدی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5606
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نیایش
حسین زلفی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6173
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
مياندوآب_ نمونه نیایش
رضا حسین زاده
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6478
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
مبین نجفی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5912
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
فاطمه قسمت
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6065
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نیایش
ساناز جلالی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5845
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
مياندوآب_ نمونه نیایش
رایا باقری
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6219
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
مياندوآب_ نمونه نیایش
آرین نیکنام
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6095
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
مبین میرزایی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5616
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
سبحان میرزازاده
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5840
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
امیرمحمد نوردخت
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6158
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نیایش
فریار لندن
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5706
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
نرگس فرجی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5702
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
ساناز حبیبی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5369
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
مهدیس مقدم
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6008
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نیایش
نساء جبارپور
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5822
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
رویا خیاطی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6615
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
متین فیضی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5666
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نیایش
ارشیا قنبری
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5767
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نیایش
آریا شاپوری
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5429
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نیایش
آیلار موفق آذر
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5879
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
سمیرا مهرکیا
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5957
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
محیا پورعلی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6090
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نیایش
مریم عباسی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5543
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
محمد امین فتحی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6091
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نیایش
مبینا نریمانی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5505
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نیایش
سلما پورمحمد
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5706
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نیایش
مهدیه سلامی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5839
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نیایش
ثمین قاسمی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :4991
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نیایش
امیر احمدفام
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :4167
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
مياندوآب_ نمونه نیایش
علی عسگری
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5537
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
ستایش سلیمانپور
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5437
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نیایش
مهدیه اسکندری
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5567
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نیایش
نازنین جبارزاده
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5802
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
مياندوآب_ نمونه نیایش
سروش حسن زاده
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5323
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
مياندوآب_ نمونه نیایش
مهدی اصغری
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6051
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
امیررضا اسدی وند
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5496
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
مياندوآب_ نمونه نیایش
ندا اله قلی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5854
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
مياندوآب_ نمونه نیایش
سهیل باستانی
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :6325
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
مياندوآب_ نمونه نیایش
امیررضا مختارزاده
ششم دبستان - مياندوآب
میانگین تراز کانونی :5533
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نیایش
پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب