فولاد شهر

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96

لیست مدارس
یاس اشرف پور
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی :5530
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
فولاد شهر_ پیام
آرزو مهدوی
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی :5377
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
فولاد شهر_ پیام
یاسمن امجدی
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی :6532
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
نجف آباد_ فرزانگان
مبینا مردانی
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی :5851
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
فولاد شهر_ پیام
نگین گوگونانی
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی :5980
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
نجف آباد_ فرزانگان
فاطمه شهریاری
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی :6341
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
فولاد شهر_ پیام
علی مرتضائی
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی :5439
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
فولاد شهر_ شهید بنیانیان
مارال زمانی
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی :5959
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
نجف آباد_ فرزانگان
حنانه حمزهزاده
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی :5563
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
فولاد شهر_ پیام
سانیا شیخ
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی :5455
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
نجف آباد_ فرزانگان
درسا ظهرابی
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی :5481
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
فولاد شهر_ پیام
ملیکا حاتمی
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی :5324
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
فولاد شهر_ پیام
آریانا محمدعلی زاده
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی :5907
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
نجف آباد_ فرزانگان
عسل کرباسیان
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی :6428
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
نجف آباد_ فرزانگان
محسن کاظمی
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی :5525
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
فولاد شهر_ شهید بنیانیان
فائزه صبوری
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی :5810
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
نجف آباد_ فرزانگان
محمدپویا مرتضوی فرد
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی :6639
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
نجف آباد_ شهيداژه اي
دیانا غلامی
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی :6082
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
نجف آباد_ فرزانگان
رضا زارعی
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی :5395
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
نجف آباد_ شهيداژه اي
محمدرضا شفیعی
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی :6691
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
نجف آباد_ شهيداژه اي
محمدصالح شعاعی
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی :6095
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
فولاد شهر_ شهید بنیانیان
مهشاد عزیزی هفشجانی
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی :5406
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ پیام
زهرا امینی
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی :6478
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ پیام
مهدیس رضائی
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی :5912
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ پیام
نیلوفر ظهرابیان
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی :5064
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ پیام
زهرا حاجی اریسمانی
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی :5303
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ پیام
رزیتا ویس مرادی
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی :5357
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ پیام
نگین توفیق خواه
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی :5584
 
تيزهوشان
اصفهان_ فرزانگان 1
ثمین رهبراسلامی
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی :4859
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ پیام
کیمیا هریوندی
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی :4952
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ پیام
غزل مختاری
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی :5285
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ پیام
مهشید کشاورز
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی :4945
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ پیام
سارینا امیری
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی :4997
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ پیام
مهسا محمدی
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی :4190
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ پیام
فریماه الوندی
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی :5561
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ پیام
دیانا دستان زاده
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی :5364
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ پیام
سوگند موسوی نیا
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی :5264
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ پیام
زهرا شفیعی زاده
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی :5642
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ پیام
پریناز عسکری
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی :5331
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ پیام
محیا افشاری
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی :5342
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ پیام
بهار سیاهپوش
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی :5026
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ پیام
رویا حیدرپور
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی :5734
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ پیام
عسل امیری
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی :5230
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ پیام
مریم رحیمی
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی :5073
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ پیام
آیلا حبیبی
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی :5560
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ پیام
سوگند رحیمی
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی :5156
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ پیام
مبینا قربانی
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی :5338
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ پیام
آرزو کوچکی
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی :4565
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ پیام
نگار پورشکوهی
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی :6256
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ پیام
آیناز کریمی
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی :4768
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ پیام
آیلار کریمی
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی :4575
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ پیام
روژینا شریفی
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی :4580
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ پیام
یکتا ملکی
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی :5062
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ پیام
مهسا عابدی
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی :5540
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ پیام
آیلین هاشمی
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی :4365
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ پیام
محمدمهدی صمدی
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی :5507
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ شهید بنیانیان
حمیدرضا سعیدی
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی :5734
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ شهید بنیانیان
کیمیا مرادی
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی :6404
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ پیام
غزل مختاری
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی :5795
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ پیام
سارینا عسکری
ششم دبستان - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی :4933
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ پیام
پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب