آباده

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96

لیست مدارس
پرنیان پیمانی
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :6223
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :43
نمونه دولتي
آباده_ بهار اندیشه
متین کیان ارثی
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :6959
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
آباده_ وصال
محمد امین کریمی
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :6446
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
آباده_ وصال
هستی اسدی
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :6613
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
آباده_ بهار اندیشه
نازنین سلطانی
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :6185
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
آباده_ بهار اندیشه
مهشید تابنده
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :6703
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
آباده_ بهار اندیشه
آرمان نعمت الهی
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :6751
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
آباده_ وصال
ارشیا سلیمی
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :6547
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
آباده_ وصال
کوثر تمدن
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :6740
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان2
زهرا امیری
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :6524
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
آباده_ بهار اندیشه
ثمین رحیمی
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :5865
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
آباده_ بهار اندیشه
آرش نمازی
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :6792
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
آباده_ وصال
هستی حشمتی
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :6877
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان2
مهدی امیر آبادی
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :6555
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
آباده_ وصال
مهدیه کدخدا
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :6577
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
آباده_ بهار اندیشه
مائده جعفری
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :7069
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان 1
حسین سرپوش
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :6536
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
آباده_ وصال
مریم نعمت الهی
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :6794
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
آباده_ بهار اندیشه
مهدی جنتی
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :6754
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
آباده_ وصال
ریحانه زارعی
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :6741
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
آباده_ بهار اندیشه
دیانا حسامی
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :6835
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
آباده_ بهار اندیشه
عارف طهماسبی
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :6387
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
آباده_ وصال
هلیا اسلم بخش
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :6012
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
آباده_ بهار اندیشه
ستایش نعمت الهی
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :5504
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
آباده_ بهار اندیشه
بهناز علی پور
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :5535
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
آباده_ بهار اندیشه
روزانا اعرابی
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :5774
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
آباده_ بهار اندیشه
رضا جعفری
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :6107
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
آباده_ وصال
شایان بابائی
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :6326
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
آباده_ وصال
ابوالفضل بابائی
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :7035
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شيراز_ شهیددستغیب2
علیرضا یزدان شناس
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :6518
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
آباده_ وصال
رقیه ایوبی
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :6114
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
آباده_ بهار اندیشه
امیر حسین ایوبی
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :6674
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
آباده_ وصال
فاطمه اعلائی
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :6412
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
آباده_ بهار اندیشه
مهرسان منصوری
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :6607
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
آباده_ بهار اندیشه
دنیا رئیسی
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :6222
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
آباده_ بهار اندیشه
محدثه امیری
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :6743
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
آباده_ بهار اندیشه
ستایش آزادی
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :6153
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
آباده_ بهار اندیشه
ایلیا شیبانی
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :6208
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
آباده_ وصال
سید محمد موسوی
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :7199
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شيراز_ شهيد دستغيب1
سارا سهیلی
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :5996
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
آباده_ بهار اندیشه
علی اکبر نبی
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :5712
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
آباده_ وصال
حسین فرخی
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :5891
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
آباده_ شهید دستغیب
پرستو کریمی نژاد
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :5816
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
آباده_ بهار اندیشه
کیانا کاظمی
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :6339
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
آباده_ بهار اندیشه
امیر حسین امیر آبادی
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :6646
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
آباده_ وصال
فاطمه حیدری علمدارلو
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :6227
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
آباده_ بهار اندیشه
سبحان سلیمی
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :5660
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
آباده_ وصال
نازنین نبی ئیان
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :6681
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
آباده_ بهار اندیشه
پویا قربانی
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :6310
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
آباده_ وصال
محدثه بهجت
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :6100
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
آباده_ بهار اندیشه
امیرحسین ثابت قدم
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :6503
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
اصفهان_ شهید اژه ای
محمد جواد مهرنیا
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :5686
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
آباده_ وصال
محمد سلیمانی
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :6120
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
آباده_ وصال
فاطمه قانونی
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :6795
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
آباده_ بهار اندیشه
محمد عرفان زارع
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :6427
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
آباده_ وصال
حمید رضا نعمت الهی
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :6634
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
آباده_ وصال
ماهان سلیمی
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :6241
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
آباده_ وصال
مهسا افتخاری
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :6097
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
آباده_ بهار اندیشه
شادی یزدان بخش
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :6765
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
آباده_ بهار اندیشه
مهدئی صفی خانی
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :6202
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
آباده_ وصال
ماندانا مهرداد
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :6614
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
آباده_ بهار اندیشه
امیر حسین صبا
ششم دبستان - آباده
میانگین تراز کانونی :6673
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
آباده_ وصال
پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب