هشتگرد

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96

لیست مدارس
آنوشا دیداری
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :6350
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :56
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان
مریم صمدی
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :6207
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
هشتگرد_ عفاف
دانیال مدیر زارع
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5929
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
هشتگرد_ امام خمینی (ره)
امیر مهدی زارعی نژاد
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5242
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
هشتگرد_ شهیدباهنر
امیرحسین خسروپور
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5880
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
هشتگرد_ امام خمینی (ره)
صبور فلاح نژاد
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5679
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
هشتگرد_ عفاف
فاطمه زرین
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5345
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
هشتگرد_ عفاف
زهرا داسدار
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5583
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان
محمد مهدی مرادلو
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :6090
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
هشتگرد_ شهیدباهنر
محمد حسین رمضانپور
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5458
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
هشتگرد_ شهیدباهنر
امیر حسین قورچانی
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :6022
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
هشتگرد_ امام خمینی (ره)
مهدی فرجی کیش دره
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5572
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
هشتگرد_ امام خمینی (ره)
ایلیا سلگی
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5847
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
هشتگرد_ امام خمینی (ره)
امیر حسین امانی
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :6091
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
هشتگرد_ امام خمینی (ره)
محمد حسین نجفی پور همدانی
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :6051
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
هشتگرد_ شهیدباهنر
امیر حسین نادر محمدی
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :6288
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
هشتگرد_ امام خمینی (ره)
یگانه حمزه زاده
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :6115
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
هشتگرد_ عفاف
سامان شعبانی قاضی کلایه
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :6108
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
هشتگرد_ شهیدباهنر
آتنا وطن دوست
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :6049
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان
ریحانه بیگدلی
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :6066
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
هشتگرد_ عفاف
محمد ارمندئی
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5969
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
هشتگرد_ امام خمینی
ایلیا علیخانی
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5042
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
هشتگرد_ شهیدباهنر
ایلیا گلدار
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5772
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
هشتگرد_ امام خمینی
امیرحسین شیخلر
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5755
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
هشتگرد_ امام خمینی (ره)
ترنم کیان
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :6797
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان
محمد حسین نخبه زارع
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :6060
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
هشتگرد_ شهیدباهنر
محمد علی محمدی
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5914
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
هشتگرد_ امام خمینی (ره)
وحیدرضا جلیلی املشی
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :6418
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
هشتگرد_ شهیدباهنر
امیرعلی زارعی
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5988
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
هشتگرد_ امام خمینی (ره)
علی دهقانی جشوقانی
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5750
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
هشتگرد_ امام خمینی (ره)
محمد معدن نژاد
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :6345
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
هشتگرد_ شهیدباهنر
امیررضا عبدی
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5622
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
هشتگرد_ امام خمینی (ره)
محمد امین قدردان مطلق
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5776
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
هشتگرد_ امام خمینی (ره)
سوین عیوضی
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5435
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
هشتگرد_ عفاف
آرش زارعی نژاد
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :4799
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
هشتگرد_ امام خمینی (ره)
سام مرادی فر
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :6161
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
هشتگرد_ شهیدباهنر
آیدین محمدی
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5601
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
هشتگرد_ امام خمینی (ره)
فرحان حیدری
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5492
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
هشتگرد_ امام خمینی
روژان عباسی
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5590
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان
آریانا محمدی
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :4980
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
هشتگرد_ عفاف
زهرا رادپور
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5556
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
هشتگرد_ عفاف
موژان منصور زارع
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :6262
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
هشتگرد_ عفاف
علیرضا زارعکار
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :4990
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
هشتگرد_ امام خمینی (ره)
هدیه بکان
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5965
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
هشتگرد_ عفاف
آرین ثابتی
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :6153
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
هشتگرد_ شهیدباهنر
سید حسین موسوی
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5372
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
هشتگرد_ امام خمینی (ره)
علی حیدری قره بلاغ
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5863
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
هشتگرد_ شهیدباهنر
مانی بخشی
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5979
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
هشتگرد_ امام خمینی (ره)
فاطمه ایوتیان
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5577
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان
حنانه سلیمانی
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5199
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
هشتگرد_ عفاف
شقایق کتابی
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5084
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
هشتگرد_ عفاف
عرشیا رنجبر زاده
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5454
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
هشتگرد_ امام خمینی (ره)
امین رضا عطایی نیا
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :6387
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
هشتگرد_ شهیدباهنر
ابوالفضل فلاحتکار
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5906
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
هشتگرد_ امام خمینی (ره)
درسا حاجی اکبری
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5354
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
هشتگرد_ عفاف
سید پیام اهل حق
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5402
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
هشتگرد_ امام خمینی
پوریا سالاری
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :6318
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
هشتگرد_ شهیدباهنر
زینب قدرتی
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :6420
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
هشتگرد_ عفاف
هدی معصومی تبار
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5676
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان
محمدامین زارعی نژاد
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5094
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
هشتگرد_ امام خمینی (ره)
امید نظم ده
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :4449
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
هشتگرد_ امام خمینی (ره)
یاشار قنبری
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :3831
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
هشتگرد_ امام خمینی (ره)
ابوالفضل حشم پرور
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :4740
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
هشتگرد_ امام خمینی (ره)
نوید حق نژاد
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5332
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
هشتگرد_ امام خمینی
سیده آیناز حسینی
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5667
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
هشتگرد_ عفاف
سید حسام میرغیاثی
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5117
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
هشتگرد_ شهیدباهنر
حنانه معدنی پور
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5365
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
هشتگرد_ عفاف
ارسلان ناصردهقان
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :4757
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
هشتگرد_ امام خمینی (ره)
مصطفی ترنج سیمین
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5491
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
هشتگرد_ امام خمینی
محیا زیدی
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5009
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
هشتگرد_ عفاف
علیرضا نوری
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :4505
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
هشتگرد_ امام خمینی (ره)
رقیه آذر دار
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5835
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
هشتگرد_ عفاف
آرش سامانی پور
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :6186
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
هشتگرد_ شهیدباهنر
ایلیا آدینه
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :6345
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
هشتگرد_ امام خمینی (ره)
محمد سام اکبرزاده
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5896
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
هشتگرد_ شهیدباهنر
هستی معدنی
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5123
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
هشتگرد_ عفاف
مائده اکبری
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :6068
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
هشتگرد_ عفاف
صبا نوروزی
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :6254
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
هشتگرد_ عفاف
مرضیه روددهقان
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :6269
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
هشتگرد_ عفاف
آنیتا محمدی
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :6340
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان
سهیل افشار
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5797
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
هشتگرد_ شهیدباهنر
مریم صادقی
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :6285
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
هشتگرد_ عفاف
زهرا زنگنه
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5663
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
هشتگرد_ عفاف
فاطمه امیدی
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :6162
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان
سید محمد جواد سید علیخانی
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :6287
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
هشتگرد_ شهیدباهنر
حسین خرد رنجبر
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5677
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
هشتگرد_ امام خمینی (ره)
پریا بگان
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5631
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان
آیدا رحیمی
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :6072
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان
ریحانه رمه پرور
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :4740
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
هشتگرد_ عفاف
نرگس زارعی نژاد
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5883
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
هشتگرد_ عفاف
محمد مهدی بختیاری
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :6112
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
هشتگرد_ امام خمینی (ره)
علی خدابنده
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5429
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
هشتگرد_ امام خمینی (ره)
عرفان محمد بیگی
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :6421
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
هشتگرد_ شهیدباهنر
عرفان رضا زاده
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :6006
سابقه کانونی : از ارديبهشت
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
هشتگرد_ شهیدباهنر
علیرضا حسین زاده
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5425
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ امام خمینی (ره)
محمدامین چنگیزی
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5310
 
تيزهوشان
هشتگرد_ امام خمینی
کیمیا منصورزارع
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5696
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ عفاف
پویا زارعی نژاد
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :6462
 
تيزهوشان
كرج_ شهید باهنر 4
امیرمحمد حیدری
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5443
 
تيزهوشان
كرج_ شهید باهنر 4
محمد علی کوهفر
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5257
 
تيزهوشان
هشتگرد_ امام خمینی
سید حسین افتخاری
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5363
 
تيزهوشان
هشتگرد_ امام خمینی
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24