كرج

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96

لیست مدارس
ریحانه اکبر پور
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6322
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعداد آزمون :69
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 2
شقایق بیاتی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6753
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :61
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 1
مهدیس رمضانی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6640
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعداد آزمون :56
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 1
پرهام پویان
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6995
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :46
تيزهوشان
كرج_ شهید باهنر 3
امیر برغشی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6194
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
كرج_ شهید مطهری
محمد رضا فکوری
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6816
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :46
تيزهوشان
كرج_ شهید باهنر 3
سوین شکری
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6050
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :45
نمونه دولتي
كرج_ شهيد محمد زارع
محسن کلانتر
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6640
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :45
نمونه دولتي
كرج_ شهید میرحبیبی
امیرمهدی ناصربخت
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6275
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :44
تيزهوشان
كرج_ شهید باهنر 3
سارا محمدی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6117
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 3
مهدی طارمی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6152
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
كرج_ شهید میرحبیبی
مهدی خزائی علی آبادی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6273
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
كرج_ شهید میرحبیبی
فاطمه رنجبرحسین حاجلو
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6241
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 1
فاطمه خان محمدی فلاح
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6733
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 3
حمید رضا محمدی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6668
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
كرج_ شهید باهنر 4
عرفان قاسمی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6356
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :37
تيزهوشان
كرج_ شهید باهنر 3
سید متین موسوی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6745
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :37
تيزهوشان
كرج_ شهید باهنر 3
علی علیجانی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6643
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :37
تيزهوشان
كرج_ شهید باهنر 3
آرمیتا فتوت
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6385
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :35
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 1
فاطمه مردی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6043
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
فرديس_ احمدی روشن
کسری ایازی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6400
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
كرج_ علی بن ابی طالب
توتیا صوفی فرد
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6395
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
كرج_ نمونه دولتی تیمسار فلاحی
میثم قربانی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6292
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
كرج_ شهید مطهری
کامیار عطائی سیاه بیدی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6247
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
كرج_ کاشانی پور
علیرضا ترابی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6709
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
كرج_ شهید باهنر 3
سهند مزروعی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6781
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
كرج_ شهید باهنر 4
احسان ناصرپور گبلو
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6780
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
كرج_ علی بن ابی طالب
تینا سرتیپ پور
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :5854
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
كرج_ نمونه دولتی تیمسار فلاحی
مهدیار اسدپور
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6496
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
كرج_ شهید مطهری
ماهان روحی نیا
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6648
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
كرج_ علی بن ابی طالب
امیرحسین درگاهی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :5752
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
كرج_ شهید مطهری
آنیتا سامانی پور
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6362
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
كرج_ شهيد محمد زارع
محمد حسین هداوند
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6580
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
كرج_ شهید باهنر 1
امیر محمد فرهمند مقدم
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :5490
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
كرج_ شهید مطهری
مریم محبی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6224
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
كرج_ شهيد محمد زارع
بهاره ولدخانی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6649
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 3
سبا سبزعلیان
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6077
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 1
امیر رضا صمدی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6745
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
كرج_ شهید باهنر 3
سید محمدرضا مرعشی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6174
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
كرج_ شهید باهنر 4
پوریا قلی چالکی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :5908
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
كرج_ شهید باهنر 4
محمد حسین حنیفه زاده
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6396
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
كرج_ شهید مطهری
روژینا بیات
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6752
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 3
ریحانه قهرمانی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :5733
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 1
آیناز چراغی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6302
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
كرج_ شهيد محمد زارع
عسل سلطانی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :5828
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 1
اشکان قنبری
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6223
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
كرج_ شهید باهنر 1
مهراد گرشاسبی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6286
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
كرج_ شهید باهنر 1
احسان حاجی اسدی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6367
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
كرج_ شهید باهنر 1
رزیتا کازرونیان
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :5992
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 4
ستایش پروانه
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :7078
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 3
مهدی غریبیان
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :7033
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
كرج_ شهید باهنر 3
محمد علی علیزاده
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6394
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
كرج_ شهید باهنر 3
ابوالفضل افشاری شبلو
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6656
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
كرج_ شهید باهنر 1
امیرحسین صفری
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6276
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
كرج_ شهید باهنر 3
ترانه کوهی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6504
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 3
علی احمد نیا
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6343
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
كرج_ شهید مطهری
امیر علی بازگیر
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6389
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
كرج_ شهید باهنر 4
محمد زنگنه
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6031
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
كرج_ علی بن ابی طالب
امیر حسین نصیری
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :5836
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
كرج_ شهید باهنر 2
پارمیس کرمی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :4988
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 3
مینو قربانیان گزافرودی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6290
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
فرديس_ احمدی روشن
ستایش عرفان
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6159
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
كرج_ شهيد محمد زارع
کیانا عبدی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6577
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 1
ثنا بیات
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6898
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 3
امیر مهدی عنابی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :5606
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
كرج_ شهید مطهری
علی جولایی کلی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6014
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
كرج_ شهید میرحبیبی
سید محمدرضا ماجدی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6199
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
كرج_ شهید باهنر 4
امیررضا ستایش نیا
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :5992
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
كرج_ شهید مطهری
آریان ده نمکی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6640
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
كرج_ شهید باهنر 3
پارسا نظری
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :5244
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
كرج_ شهید باهنر 1
علیرضا برقی لشکری
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6686
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
كرج_ شهید باهنر 3
متین مفاخری
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6576
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
كرج_ شهید میرحبیبی
نیکتا جعفری زاده
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6493
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 2
حنانه انواری اغولبیک
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6012
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 2
کیمیا عفتی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6771
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 3
ستایش عذیری
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6321
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
كرج_ نمونه دولتی تیمسار فلاحی
سحر پور ایمان سیه کلان
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6169
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
كرج_ شهيد محمد زارع
زهرا معدنی پور
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6347
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 3
نیلوفر محمدی صومعه
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6247
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
كرج_ نمونه دولتی تیمسار فلاحی
ریحانه خلیل زاده وانقی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6483
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 1
شیدا اروجی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6478
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
كرج_ نمونه دولتی تیمسار فلاحی
امیر حسین ترکاشوند
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6334
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
كرج_ شهید مطهری
بهراد محمدیان
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6626
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
كرج_ شهید باهنر 3
امیرحسین فیضی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6573
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
كرج_ شهید باهنر 1
محمد مهدی کبریائی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6160
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
كرج_ شهید مطهری
علیرضا اکبری
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6743
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
كرج_ شهید باهنر 3
شایان پور محمد
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6873
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
كرج_ شهید باهنر 3
محمد مبین امینی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6721
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
كرج_ شهید باهنر 1
سید امیر حسین صالحی زاده
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :5641
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
كرج_ شهید باهنر 4
آرمین رنج دوست
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6495
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
كرج_ شهید باهنر 3
محمد مهدی حیدر پور
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6508
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
كرج_ شهید میرحبیبی
معین مدنی محمدی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6172
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
كرج_ شهید میرحبیبی
عرفان ردائی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6013
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
كرج_ شهید مطهری
ملیکا حبیب یار
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :5803
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
فرديس_ احمدی روشن
بهاره نومیری
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :5592
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
كرج_ نمونه دولتی شهید زارع
مازیار معبودی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6522
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
كرج_ شهید مطهری
ایلیا لطفی مهر
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6153
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
كرج_ شهید باهنر 4
علی غلام پور سیگارودی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6074
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
كرج_ شهید مطهری
سروش بازگیر
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :5552
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
كرج_ شهید مطهری
کیانوش کرباسی راوری
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6944
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
كرج_ شهید باهنر 3
آراد حاجی حسینی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6847
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
كرج_ شهید باهنر 3
ماهان حسینیان
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :5782
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
كرج_ شهید میرحبیبی
امیر محمد گودرزی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6328
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
كرج_ شهید میرحبیبی
آراد عادل
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :5709
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
كرج_ شهید باهنر 1
هستی کلانترزاده
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6535
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 1
امیررضا مختاری خسن آباد
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6441
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
كرج_ شهید باهنر 2
یاسمن عبدالهیان
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :5935
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 1
حسنا بهداد فر
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :5977
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 1
مریم مرتضی پور
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :5924
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
فرديس_ احمدی روشن
متینا چهاردولی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6632
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
كرج_ نمونه دولتی تیمسار فلاحی
نازنین بائوج رضائی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :5984
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
كرج_ نمونه دولتی تیمسار فلاحی
پارمیدا مهران
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6394
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 3
سوین اسلامی عنبران
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6685
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان4
عرفان اسدی کرم
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6777
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
كرج_ شهید مطهری
اردوان یزدانی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6356
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
كرج_ شهید باهنر 3
محمد امین موسوی مقدم
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6421
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
كرج_ شهید باهنر 3
همایون ظهرابی اصل
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6011
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
كرج_ شهید مطهری
سید پارسا مدنی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6213
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
كرج_ شهید باهنر 4
سید مانی آقا جانی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6551
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
كرج_ شهید باهنر 3
مینوفر معینیان
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6525
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 3
رومینا ترابی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6036
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 1
نیکو قراچه
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :5859
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان4
آنیا فردین
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6286
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 1
درسا سلطانی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :5481
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
كرج_ شهيد محمد زارع
امیر عباس نظری
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6685
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
كرج_ شهید باهنر 1
امیرحسین بهشتی فر
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :5756
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
كرج_ شهید باهنر 1
حسین فیضی عین الدین
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :5840
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
كرج_ شهید باهنر 1
امیرمهدی ارشدی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6933
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
كرج_ شهید باهنر 3
مهراد حسین مردی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6145
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
كرج_ علی بن ابی طالب
علیرضا فراهانی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6779
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
كرج_ شهید باهنر 3
امیرعرشیا میرزاخانی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6639
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
كرج_ شهید باهنر 3
مهشید حیدری
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :5925
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 1
سوگل سادات عصار
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6123
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
فرديس_ احمدی روشن
محمد حسین فلاح نژاد
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6589
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
كرج_ علی بن ابی طالب
سینا زیودار
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6803
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
كرج_ شهید باهنر 1
سهیل ابوفاضلی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6273
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
كرج_ شهید مطهری
بامداد نورزاد
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6601
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
كرج_ شهید باهنر 3
علی رحیمی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :5948
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
كرج_ شهید میرحبیبی
پانی شیرازی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :5870
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان4
مهرناز معین
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :5750
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
كرج_ شهيد محمد زارع
علی فتحی پور
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :5659
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
كرج_ شهید باهنر 3
محسن عزیزی زهان
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6695
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
كرج_ شهید باهنر 3
مارال خواجه پور
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :5536
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 2
علیرضا شهابی مقدم
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6289
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
كرج_ شهید باهنر 4
کیمیا بهاء
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6212
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 1
شهداد مشیری زاده
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6508
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
كرج_ شهید باهنر 3
آوین سلطانی دانا
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6357
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 3
آرین بیطرف
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6573
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
كرج_ علی بن ابی طالب
نگار بخشی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :5885
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 3
علیرضا ساکی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6189
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
كرج_ شهید باهنر 1
ارشک پیری جابری
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6635
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
كرج_ شهید باهنر 3
سید امیر علی نوری
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6350
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
كرج_ شهید باهنر 4
سید علیرضا مناجاتی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6124
 
نمونه دولتي
كرج_ علی بن ابی طالب
روناک هوشیار
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :5883
 
نمونه دولتي
كرج_ نمونه دولتی تیمسار فلاحی
سوگند کاویانی
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :6550
 
نمونه دولتي
كرج_ نمونه دولتی تیمسار فلاحی
مینا پرستار
ششم دبستان - كرج
میانگین تراز کانونی :5788
 
نمونه دولتي
فرديس_ احمدی روشن
صفحه 1 از 2 1 2 >
پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب