بيرجند

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96

لیست مدارس
مطهره صداقتی نسب
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :5870
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :61
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
امیرمهدی جنتی نیا
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6359
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :45
تيزهوشان
بيرجند_ شهیدبهشتی
سعید وداد
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6044
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
بيرجند_ شهید مطهری
محمدامیر مرادی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6293
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
بيرجند_ شهیدبهشتی
امیررضا معاضدی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6662
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
بيرجند_ شهیدبهشتی
سیده فاطمه اظهری
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6994
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
معین کاظمی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6372
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
بيرجند_ شهید مطهری
سارا امامی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6478
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
مبین معمار
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6701
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
بيرجند_ شهیدبهشتی
امید سلیمی پور
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :5927
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
بيرجند_ شهید مطهری
حلماء ولی پور مطلق
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6060
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :35
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
فاطمه کاوسی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6053
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه کاشی نیلوفر
امیرحسین برزگر
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6728
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
بيرجند_ شهیدبهشتی
فاطمه زهرا کارگر
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6968
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
ندا زمانی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6856
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
مهشید احمدی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6426
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه کاشی نیلوفر
فاطمه سارا تبریزی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6028
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه کاشی نیلوفر
امیرحسین زمین کشت
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :7173
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
بيرجند_ شهیدبهشتی
کیمیا صباغ
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6535
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
عرفان عابدی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :5968
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
بيرجند_ شهیدبهشتی
مهرداد گلرو
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :5295
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
بيرجند_ شهید مطهری
نیلوفر اکبری
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6553
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
امیرحسین رضائی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6892
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
بيرجند_ شهیدبهشتی
مهدیه سالاری اکبرآباد
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6184
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه کاشی نیلوفر
مائده سالاری اکبرآباد
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6047
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه کاشی نیلوفر
محمدعلی قلی زاده
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6131
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
بيرجند_ شهیدبهشتی
ساجده دستجردی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6175
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
فاطمه حسن زاده
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6023
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
اسماء زنگوئی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6507
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
مبینا کیوان مهر
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6276
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
وانیا قلاسی مود
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6491
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه کاشی نیلوفر
امیرعماد تیمورپور
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6482
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
بيرجند_ شهیدبهشتی
امیر ناصری مقدم
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6539
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
بيرجند_ شهید مطهری
صالح گل کاری
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :5934
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
بيرجند_ شهید مطهری
امیراحسان حسینی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6004
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
بيرجند_ شهیدبهشتی
صدف رحیمی پور
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6871
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
مهسا بیجاری
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6586
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
محمدپوریا یوسف پور
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :5725
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
بيرجند_ شهیدبهشتی
فاطمه مظلوم
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6299
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
پریسا آریانژاد
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6781
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
مهسا جامی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :5743
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه کاشی نیلوفر
آرمین قاری
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6386
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
بيرجند_ شهیدبهشتی
سیده الناز شریفی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6343
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
کوثر کیانی درمیان
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6570
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
نیلیا عابدینی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6393
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
ریحانه اختر
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6416
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
پرنیاسادات خیریه
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6277
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه کاشی نیلوفر
محمدمهدی نورمحمدی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6320
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
بيرجند_ شهیدبهشتی
احسان بهزادی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6183
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
بيرجند_ شهیدبهشتی
مهدی خدادادیان بهلولی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :5617
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
بيرجند_ شهیدبهشتی
امیرمحمد مصطفوی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :5875
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
بيرجند_ شهیدبهشتی
محمد بندگان
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6253
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
بيرجند_ شهید مطهری
امیررضا جعفری
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6683
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
بيرجند_ شهید مطهری
دانیال چاجی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :5863
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
بيرجند_ شهید مطهری
فاطمه علی آبادی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6585
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
مهرشاد شفیعا
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6361
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
بيرجند_ شهیدبهشتی
مهدیه احمدی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6099
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه کاشی نیلوفر
علی صادقی محسن اباد
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :5831
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
بيرجند_ شهید مطهری
مینا خسروپناه
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6549
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
متین ضیاءزاده
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6097
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
بيرجند_ شهید مطهری
کوثر یوسفی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6196
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه کاشی نیلوفر
علیرضا فضلی نژاد
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6790
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
بيرجند_ شهیدبهشتی
علیرضا آریائی فر
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :5914
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
بيرجند_ شهید مطهری
ایلیا فیروزی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6437
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
بيرجند_ شهیدبهشتی
مرجان صحرانورد
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6075
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه کاشی نیلوفر
حسین حسن زاده
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6006
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
بيرجند_ شهید مطهری
فاطمه انصاری
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :5962
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه کاشی نیلوفر
حسین رادمرد
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :5824
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
بيرجند_ شهیدبهشتی
سیدمحمدمهدی قریشی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6405
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
بيرجند_ شهید مطهری
ساجده یوسفی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6181
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
احسان ابراهیم آبادی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6252
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
بيرجند_ شهیدبهشتی
فاطمه زهرا محمدی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6682
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
امیرسجاد بهروزی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :5542
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
بيرجند_ شهید مطهری
غزل صفارپور
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6848
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
آناهیتا قاسمیان مقدم
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6224
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
محمدرضا زنگوئی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :5638
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
بيرجند_ شهید مطهری
مبینا زینل نژاد
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6165
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه کاشی نیلوفر
فاطمه زهرا حسن زاده
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6453
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
فائزه خوشایند
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6174
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه کاشی نیلوفر
عارف خراشادی زاده
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6106
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
بيرجند_ شهید مطهری
احسان زنگوئی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6509
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
بيرجند_ شهید مطهری
پردیس مرادی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :7059
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
امیرحسین عباسی کاریزنو
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :5671
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
بيرجند_ شهید مطهری
نفیسه خورشیدزاده
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6186
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
کیومرث کیانی نژاد
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6082
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
بيرجند_ شهیدبهشتی
یاسان هاشم زهی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6537
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
بيرجند_ شهید مطهری
محمدحسین هاشمی گازار
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :5099
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
بيرجند_ شهید مطهری
امیرعلی حقیقی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :5977
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
بيرجند_ شهید مطهری
متین رمضانی مقدم
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :5982
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
بيرجند_ شهید مطهری
مهدیه ساجدی مقدم
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :5345
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
محمدحسین عنایتی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6651
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
بيرجند_ شهیدبهشتی
محمدرضا یعقوبی درمیان
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :5348
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
بيرجند_ شهید مطهری
نفیسه شکیبائی فرد
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6459
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه کاشی نیلوفر
فرزانه آیتی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6031
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه کاشی نیلوفر
عادل نازی نژاد
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6777
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
بيرجند_ شهیدبهشتی
محمدیوسف یوسف پور
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6098
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
بيرجند_ شهید مطهری
مهدی طیبی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :5959
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
بيرجند_ شهید مطهری
مریم تقدیری
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :5839
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
زهرا مودی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6082
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه کاشی نیلوفر
زینب تسلیم آسا
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6383
سابقه کانونی : از ارديبهشت
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه کاشی نیلوفر
آیناز علی زاده بیرجندی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :5201
سابقه کانونی : از ارديبهشت
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه کاشی نیلوفر
هانیه کریمی
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :5673
سابقه کانونی : از ارديبهشت
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه کاشی نیلوفر
فائزه سالاری
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6469
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه کاشی نیلوفر
کیانا روانجو
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6460
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه کاشی نیلوفر
محیا هدایتی نژاد
ششم دبستان - بيرجند
میانگین تراز کانونی :6160
 
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب