تنكابن

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96

لیست مدارس
سید محمد امین میرکاظمی مقدم
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :7105
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعداد آزمون :81
تيزهوشان
تنكابن_ شهیدبهشتی
مهیار حسن نژاد
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6637
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :64
تيزهوشان
تنكابن_ شهیدبهشتی
آرین شکوری
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5959
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :60
نمونه دولتي
تنكابن_ شهدای فرهنگی
هستی قهرمانی نژاد
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6411
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :58
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
سهیل الهوئی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6257
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :57
نمونه دولتي
تنكابن_ شهدای فرهنگی
معصومه واعظی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6250
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :55
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
مارینا فیضی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5631
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :55
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
امیرحسین اخشابی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6739
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :52
نمونه دولتي
تنكابن_ شهدای فرهنگی
طنین فرحی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5907
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :52
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
مینو خندان
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6884
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :48
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
دانیال نورمحمودی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6393
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
تنكابن_ شهدای فرهنگی
یکتا صمیمی اتانی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6203
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :43
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
نوشا امیرحکیمی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6884
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :43
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
پارسا عرفانی طالقانی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6325
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :43
نمونه دولتي
تنكابن_ شهدای فرهنگی
ایلیا محمدی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6883
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :43
تيزهوشان
تنكابن_ شهیدبهشتی
عطیه اسعدی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6163
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
هدیه عسگرزاده بلترک
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6361
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
سپیده غنمی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6727
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
عسل علی وردی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5713
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
امیرمحمد خوش قلب
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5731
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
تنكابن_ شهدای فرهنگی
محمدرضا محمدی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6127
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
تنكابن_ شهیدبهشتی
امیرمهدی اکرا رمضانی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6374
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
تنكابن_ شهدای فرهنگی
الیکا محمدی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6614
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
بیتا علیپور
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6411
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
کاوه نوذرنژاد
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6381
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
تنكابن_ شهدای فرهنگی
پوریا سرایی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6639
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
تنكابن_ شهدای فرهنگی
نرگس صفرمحجری
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5694
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
غزل چرمچی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6361
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
حمید اباذری
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5432
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
تنكابن_ شهدای فرهنگی
امیرحسین اشکورلجی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6286
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
تنكابن_ شهدای فرهنگی
فاطمه شلفی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6431
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :31
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
ارمغان نوری راد
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6131
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
ماهک اذعانی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5418
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
امیر اولیائی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6345
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
تنكابن_ شهدای فرهنگی
کیانا دوابی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5689
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
نگین شیخ حسنی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6655
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
دنیا نبئی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5766
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
آریا غنمی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6451
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :27
تيزهوشان
تنكابن_ شهیدبهشتی
مریم کوئینی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6179
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :27
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
پویا شاه نظری
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6777
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
تنكابن_ شهدای فرهنگی
نگار امین سلطان
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6511
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
مائده خلیلی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6068
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
کیارش مجدی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6770
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
تنكابن_ شهیدبهشتی
فاطمه خلعتبری جعفری
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6414
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
نازنین بخشایش
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6515
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
سیده مریم سادات اشکور
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6942
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
نیما پیام
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5923
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
تنكابن_ شهدای فرهنگی
ثمین شمس
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6002
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
دانیال مستوفی پور
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :4771
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
تنكابن_ شهدای فرهنگی
نرگس شورمیج
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6346
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
مبینا دریایی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6323
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
امیرحسین عشورتمیمی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6242
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
تنكابن_ شهدای فرهنگی
آذین واقفی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6159
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
مهرسا طالشی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5711
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
مهدی لطفی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5666
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
تنكابن_ شهدای فرهنگی
مبینا بصلی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6650
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
حمیدرضا سلطانی الموتی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6099
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
تنكابن_ شهیدبهشتی
علیرضا ترابی ورکی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6412
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
تنكابن_ شهدای فرهنگی
سیدسینا کابلی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5286
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
تنكابن_ شهدای فرهنگی
پویان صمدی راد
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6534
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
تنكابن_ شهدای فرهنگی
نیوشا خلعتبری
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6576
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
پرنیا سلیم پور
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6174
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
امیرمهدی غفوری فرد
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6204
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
تنكابن_ شهدای فرهنگی
امیررضا کیهانیان
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6242
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
تنكابن_ شهدای فرهنگی
امیرمحمد نورمحمدی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6987
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
تنكابن_ شهیدبهشتی
امیرحسین مرادیان
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6530
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
تنكابن_ شهیدبهشتی
فاطمه سلیم پور
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5524
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
آریا عسگری راد
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6718
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
تنكابن_ شهیدبهشتی
آی ناز شاه منصوری
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5366
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
نرگس احمدی خصال
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6086
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
محمدرضا مهرگان
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5749
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
تنكابن_ شهدای فرهنگی
عطیه حسین بیکی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6526
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
باران ابراهیمی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5977
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
عرفان نصیری نیا
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6533
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
تنكابن_ شهیدبهشتی
هلیا علی زاده
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6512
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
نگار خانعلی پور
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5847
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
حورا پورملک
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6293
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
دانیال مهرانی خانقاه
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5334
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
تنكابن_ شهدای فرهنگی
امین بارانی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5943
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
تنكابن_ شهدای فرهنگی
امیرمهدی گلیج
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5914
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
تنكابن_ شهدای فرهنگی
روژان رادگودرزی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5541
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
آرمین اخشابی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6751
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
تنكابن_ شهیدبهشتی
عرفان عابدی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5537
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
تنكابن_ شهدای فرهنگی
امیرحسین عبادت طلب
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6120
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
تنكابن_ شهدای فرهنگی
علی گل پور
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5920
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
تنكابن_ شهدای فرهنگی
شکیلا جعفری حاجتی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5232
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
سروش ملکی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5955
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
تنكابن_ شهدای فرهنگی
مطهره بابازاده
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5497
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
ماهان نوری
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5624
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
تنكابن_ شهدای فرهنگی
علی شاه نظری
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5365
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
تنكابن_ شهدای فرهنگی
ملینا وفادار
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6211
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
محمدرضا صالحی بیگلری
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6743
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
تنكابن_ شهیدبهشتی
کیانا ستوده
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5949
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
عرفان فیروزنیا
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5815
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
تنكابن_ شهدای فرهنگی
کیارش ستوده
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6775
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
تنكابن_ شهیدبهشتی
آوا سام خانیانی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6089
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
امیرمحمد خانیانی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5887
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
تنكابن_ شهیدبهشتی
سیده تارا عصائی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6001
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
دانیال زعیمی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6041
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
تنكابن_ شهدای فرهنگی
عرشیا بهجتی فرد
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5402
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
تنكابن_ شهدای فرهنگی
مهدیس کیااشکوریان
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5866
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
ثمین فاضل نیاری
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6460
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
امیرمحمد عبدالرسولی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6225
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
تنكابن_ شهدای فرهنگی
مهرانه امینی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6672
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
فاطمه اشکورکیائی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5820
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
سیدمهدی سادات اخوی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5783
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
تنكابن_ شهدای فرهنگی
سروش گیل عسگر
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5586
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
تنكابن_ شهدای فرهنگی
مهدی فاطمی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5716
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
تنكابن_ شهدای فرهنگی
امیرکسری مقصود
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5514
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
تنكابن_ شهدای فرهنگی
محمدرضا کریمی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5333
سابقه کانونی : از ارديبهشت
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
تنكابن_ شهدای فرهنگی
هیبا عباس بیگی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5906
 
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
ماتیسا راه نورد
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5126
 
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
آریانا حیدری
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6344
 
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
فاطمه تسعیری
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5497
 
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
اسماعیل مقدم
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5213
 
نمونه دولتي
تنكابن_ شهدای فرهنگی
کیانا عسگرشمسی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5725
 
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
فاطمه طهماسبی گرمارودی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5281
 
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
محمد اشکوریان
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5330
 
نمونه دولتي
تنكابن_ شهدای فرهنگی
سیدامیررضا جزدره
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5627
 
نمونه دولتي
تنكابن_ شهدای فرهنگی
امیرحسین بحری
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5475
 
نمونه دولتي
تنكابن_ شهدای فرهنگی
علیرضا معلمی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5350
 
نمونه دولتي
تنكابن_ شهدای فرهنگی
شایان آذرهوش
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5036
 
نمونه دولتي
تنكابن_ شهدای فرهنگی
آیدا جنت صادقی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5478
 
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
آبتین بائوج لاهوتی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5499
 
نمونه دولتي
تنكابن_ شهدای فرهنگی
سعیده خشکرودسبزیان
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5968
 
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
فاطمه تقی پور
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5742
 
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
نرجس فاضلی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5576
 
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
الهه فرج پور حاجی آبادی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5484
 
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
فاطمه زهرا محمدرضا بیکی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5572
 
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
فاطمه گلیجانی مقدم
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5295
 
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
پریا پورشمسیان
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5457
 
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
پانته آ پویان
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5336
 
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
پویا لاکتراشی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5393
 
نمونه دولتي
تنكابن_ شهدای فرهنگی
فاطمه جمشیدی اوانکی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5300
 
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
آوا یزدانی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5674
 
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
امیرحسین مظلومی قاضی محله
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5829
 
نمونه دولتي
تنكابن_ شهدای فرهنگی
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24