آمل

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96

لیست مدارس
کمیل رضائی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6996
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :58
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
ماهان قلیزاده
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6629
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعداد آزمون :53
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
نگین حیدری
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6413
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :52
نمونه دولتي
آمل_ نمونه بلوری
سبحان قائمی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6442
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :50
نمونه دولتي
آمل_ احمد لاریجانی
محمد مهدی باباپور ملکشاه
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6912
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :48
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
علی رضا عبدالهی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6512
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
شهاب سعیدی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6465
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
آمل_ احمد لاریجانی
محمدحسن ملکی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6822
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
آمل_ احمد لاریجانی
دانیال راعی عمران
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6829
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :39
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
نیکو محمدقلی تبار اندواری
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6983
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
حسن فضلی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6358
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
رضا علی زاده نیکو
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6738
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
ماهان نادرپور
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6985
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
امیرحسین قنبری عمران
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6763
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :35
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
عباس غلامحسین پور عمران
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6739
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
آمل_ احمد لاریجانی
مطهره محمدی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6773
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
سیدمحمد ابراهیمیان جلودار
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :7188
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :31
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
سروش یوسفی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6653
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
آمل_ احمد لاریجانی
حمید پورفلاح
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6548
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
آرتا آقائی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6786
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
محمد مهدی نعمتی مقدم
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6768
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
آمل_ احمد لاریجانی
امیررضا متولی امام زاده
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6045
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
آمل_ احمد لاریجانی
سجاد محمودی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6375
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
آمل_ احمد لاریجانی
رومینا لاسمی پور
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :5970
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
آمل_ نمونه بلوری
سارا نورانی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :7097
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
شیوا محمدقلی تبار اندواری
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6752
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
محمدحسین یزدی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6805
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
آمل_ احمد لاریجانی
امیرعلی سلطانیان شاهاندشتی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6318
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
محمد مهدی رستمی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6697
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
کیمیا احمدپور
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6714
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
آمل_ نمونه بلوری
حسین نجفی پردمه
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6984
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
آمل_ احمد لاریجانی
محدثه عزیزی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6531
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
آمل_ نمونه بلوری
نیما قدیرنیا
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :7055
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :27
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
محمد عبدی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6082
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
آمل_ احمد لاریجانی
ایلیا قطب تحریری
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6732
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
آمل_ احمد لاریجانی
عسل قاسمی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :7022
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
امین فلاح
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6476
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
آیدا حیدرپور اندواری
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :5812
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
آمل_ نمونه بلوری
ریحانه رضاپور
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6005
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
آمل_ نمونه بلوری
بردیا بابائی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6182
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
آمل_ احمد لاریجانی
کیمیا کاظمی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6343
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
محمد مهدی اسدی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6636
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
آمل_ احمد لاریجانی
ستایش پرستار
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6453
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
فرناز رنجبر
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6409
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
آمل_ نمونه بلوری
پویا قربانی وسطی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6531
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
پارمیدا رضائی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6678
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
ایلیا ارزانی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6671
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
آمل_ احمد لاریجانی
فاطمه حبشی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6465
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
عرشیا علوی نزاد مرزنگو
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6500
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
آمل_ احمد لاریجانی
ایلیا ابراهیمی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6509
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
آمل_ احمد لاریجانی
فریما یوسفی خطیر
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6277
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
آمل_ نمونه بلوری
بهنیا رخشانی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6791
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
آیناز نجف پور
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6916
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
آمل_ نمونه بلوری
سید علی بشارت
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6334
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
آمل_ احمد لاریجانی
علیرضا رستمی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6950
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
روژینا اسدی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6766
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
مریم شهروزی رشکلائی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6361
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
مارال فاضل زاده
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6857
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
سید علی حجازی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6739
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
آمل_ احمد لاریجانی
کیانا کمالی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6887
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
آمل_ نمونه بلوری
سیدآرش حسینی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6599
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
سیده فاطمه احمدی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6024
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
آمل_ نمونه بلوری
سیده یکتا حسینی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6536
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
آمل_ نمونه بلوری
نازنین غلام پور
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :7013
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
امیرعلی محمودزاده
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :5536
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
آمل_ احمد لاریجانی
مهدی مقدس
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6165
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
آمل_ احمد لاریجانی
زهرا غلامی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6491
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
آمل_ نمونه بلوری
بردیا کاردار
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6509
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
معصومه علیزاده
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :5809
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
آمل_ نمونه بلوری
امیر حسین فلاح
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6805
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
آمل_ احمد لاریجانی
فاطمه علیزاده
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6199
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
آمل_ نمونه بلوری
کیمیا نعمتی پاشا
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :5909
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
آمل_ نمونه بلوری
پارسا اسماعیل زاده طلوعی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6533
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
مهدیه ترنج
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6436
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
آمل_ نمونه بلوری
آناهیتا ادبی نژاد
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6785
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
فاطیما عصمتی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :5782
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
آمل_ نمونه بلوری
نگار رضائی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :7064
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
امیررضا ولی زاده
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6681
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
مهدی رحمانپور دابوئی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6864
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
حنانه براری
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6184
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
آمل_ نمونه بلوری
مبینا ساکت ضیابری
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6303
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
نگار گشتاسبی نمار
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6705
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
آمل_ نمونه بلوری
علیرضا رمضانی تیا
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :5892
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
آمل_ احمد لاریجانی
مهدیس یزدی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6608
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
آمل_ نمونه بلوری
امیر محمد ذوالفقاری
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6463
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
امیر مهدی عاطفی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6726
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
آمل_ احمد لاریجانی
آمی تیدا عزیزی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6892
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
علیا حیدرزاده
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6163
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
پوریا رحمانی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :7177
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
توحید رمضانپور
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6614
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
سید رحمت الله احمدیان
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6950
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
محمدحسن گلرد
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6672
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
سیده آناهیتا موسوی مقدم
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :7183
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
امیررضا صالحی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6720
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
کیمیا قدیر
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6791
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
محسن حسن پور
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6447
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
مهدی موحدی نیا
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :4620
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
پرنیان طبری نیاک
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6558
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
آمل_ نمونه بلوری
ثنا رمضانی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6355
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
محمد مهدی فضلی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6511
 
نمونه دولتي
آمل_ احمد لاریجانی
سیدرضا حسینی نسب
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6386
 
نمونه دولتي
آمل_ احمد لاریجانی
شنتیا مهدویان
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6625
 
نمونه دولتي
آمل_ احمد لاریجانی
پارسا کیاکجوری
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :5783
 
نمونه دولتي
آمل_ احمد لاریجانی
آرش کیوانی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6813
 
نمونه دولتي
آمل_ احمد لاریجانی
آرمین آریج
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6592
 
نمونه دولتي
آمل_ احمد لاریجانی
پری ماه حدادی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6155
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه بلوری
امیرعلی نوائی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6133
 
نمونه دولتي
آمل_ احمد لاریجانی
امیرعباس حاتمی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6158
 
نمونه دولتي
آمل_ احمد لاریجانی
کیانا خردمند
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6489
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه بلوری
یلدا پوشه
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6368
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه بلوری
فاطمه زهرا رضائی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6195
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه بلوری
مهرگان نصری اسپاهی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6152
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه بلوری
فاطمه اکبری
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6288
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه بلوری
یاس فرهادی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6596
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه بلوری
ارشیا منصوری نیا
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6504
 
نمونه دولتي
آمل_ احمد لاریجانی
رادمان لسانی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6382
 
نمونه دولتي
آمل_ احمد لاریجانی
رضا اسماعیل نیا
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6390
 
نمونه دولتي
آمل_ احمد لاریجانی
امیر عباس عابدیان جلودار
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6179
 
نمونه دولتي
آمل_ احمد لاریجانی
مهلا فلاح
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :5902
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه بلوری
دنیا کیاسالار
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6536
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه بلوری
آراد محمدزاده
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :7028
 
نمونه دولتي
آمل_ احمد لاریجانی
آوا محمدزاده
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6112
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه بلوری
امیرحسین صلاحی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :5851
 
نمونه دولتي
آمل_ احمد لاریجانی
مبینا براری گلیرد
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6065
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه بلوری
محمدمهدی ناصری
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6616
 
نمونه دولتي
آمل_ احمد لاریجانی
پوریا فیروز نوروزی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :5503
 
نمونه دولتي
آمل_ احمد لاریجانی
فاطمه زهرا قصاب عمرانی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6158
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه بلوری
آرش زعفرتبار
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6307
 
نمونه دولتي
آمل_ احمد لاریجانی
فاطمه زهرا رحیمی
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی :6483
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه بلوری
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24