ايرانشهر

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96

لیست مدارس
یاسمن قنبری
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :6419
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :56
نمونه دولتي
ايرانشهر_ صديقه طاهره
سارا امرا شستان
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :6584
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعداد آزمون :51
نمونه دولتي
ايرانشهر_ صديقه طاهره
سارا بلوچی
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :6759
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
ايرانشهر_ صديقه طاهره
مصطفی داهی زهی
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :5261
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
ايرانشهر_ شهيد مطهري
علی رضا عباسی شیراز
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :6867
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
ايرانشهر_ شهيد مطهري
آریا رکنی
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :6124
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
ايرانشهر_ شهيد مطهري
حنانه نارویی
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :6235
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
خاش_ فرزانگان
ابوالفضل بخشی نژاد
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :6042
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
ايرانشهر_ شهيد مطهري
پیام آریان
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :5577
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
ايرانشهر_ شهيد مطهري
کرانه اصغری
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :6075
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
خاش_ فرزانگان
ریحانه شیرانی
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :5661
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
خاش_ فرزانگان
بیتا ریگی کوته
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :5369
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
ايرانشهر_ صديقه طاهره
علی زراعتی
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :5379
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
خاش_ فرزانگان2
یگانه شیهکی
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :6480
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
خاش_ فرزانگان
احمد رسولی
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :6221
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
ايرانشهر_ شهيد مطهري
آذین دژکام
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :5553
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
ايرانشهر_ شهيد مطهري
سیده ریحانه ساداتی
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :4850
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
خاش_ فرزانگان
المیرا هاشمزهی
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :6648
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
خاش_ فرزانگان
زهرا رحمت نیا
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :4869
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
خاش_ فرزانگان
معین الدین چراغی
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :5263
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
خاش_ فرزانگان2
آزیتا نارویی
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :4456
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
خاش_ فرزانگان
آیدین دیودل
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :6535
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
خاش_ فرزانگان2
رقیه دست یار
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :4593
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
خاش_ فرزانگان
عدنان بلوچی
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :4758
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
خاش_ فرزانگان2
فرزانه افشاری
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :5524
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
خاش_ فرزانگان
فائزه شهلی بر
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :4369
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
خاش_ فرزانگان
فاطمه زهرا بخشی
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :5444
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ صديقه طاهره
پرنیان کردنیا
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :5025
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ صديقه طاهره
محمدحسان امینی فرد
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :5913
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ شهيد مطهري
حسین اربابی
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :5276
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ شهيد مطهري
ریحانه شیبانی شاد
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :5547
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ صديقه طاهره
حدیثه بلوچی
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :6222
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ صديقه طاهره
زهرا قربانی
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :6180
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ صديقه طاهره
سارا بهادری
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :6383
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ صديقه طاهره
حسنی کلکلی نیا
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :5180
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ صديقه طاهره
مریم کلکلی
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :6206
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ صديقه طاهره
نگار ستوده
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :5756
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ صديقه طاهره
عرفان عابدی نیا
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :6000
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ شهيد مطهري
مبینا نارویی
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :4993
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ صديقه طاهره
فداحسین پرمر
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :4745
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ شهيد مطهري
فاطمه زهرا مودی
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :5737
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ صديقه طاهره
فاطمه امینی فرد
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :5595
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ صديقه طاهره
یاسین هاشم زاده
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :5511
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ شهيد مطهري
الهه نجفی
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :6009
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ صديقه طاهره
آسیه کلکلی
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :5673
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ صديقه طاهره
میترا ایرندگانی
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :5388
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ صديقه طاهره
سلما کدخدایی
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :5948
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ صديقه طاهره
پریا بیجارزهی
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :5270
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ صديقه طاهره
آرین نرماشیری
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :6437
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ شهيد مطهري
فاطمه فیروز جهانتیغی
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :5971
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ صديقه طاهره
امیرحسین نیک سیر
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :5785
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ شهيد مطهري
نگین بامری
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :5028
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ صديقه طاهره
متین میرمحرابی
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :6059
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ شهيد مطهري
محمد معین نارویی اصل
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :6186
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ شهيد مطهري
پدرام دژکام
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :5897
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ شهيد مطهري
عسل آسکانی
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :5769
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ صديقه طاهره
مبینا بلوچی
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :5766
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ صديقه طاهره
فاطمه زهرا دوست محمد زهی
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :5970
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ صديقه طاهره
محمد حسین افرازه
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :6218
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ شهيد مطهري
بهاره رحیمی
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :5839
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ صديقه طاهره
امیر حمزه اربابی نسب
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :5235
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ شهيد مطهري
سحر دانایی فخر
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :5752
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ صديقه طاهره
بنیامین زردکوهی
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :5478
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ شهيد مطهري
محمد جمالزهی
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :5359
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ شهيد مطهري
آیدین شهسواری
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :5707
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ شهيد مطهري
آرش دلگشا
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :6268
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ شهيد مطهري
مهناز ریگی
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :5554
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ صديقه طاهره
محمد امین قاسم زائی
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :5533
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ شهيد مطهري
معصومه ظفری
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :5774
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ صديقه طاهره
صبا رحمانی ایرندگان
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :5630
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ صديقه طاهره
مریم قاسم زائی
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :6108
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ صديقه طاهره
فائزه کرم زهی
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :6085
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ صديقه طاهره
نازنین ریگی
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :5453
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ صديقه طاهره
هدیه رمرودی
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :5018
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ صديقه طاهره
ابوالفضل رجایی فر
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :5463
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ شهيد مطهري
امیر حسین شفق خاکپوری
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :5629
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ شهيد مطهري
اسما استوان
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :5716
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ صديقه طاهره
فاطمه دادکانی
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :5247
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ صديقه طاهره
مهدیه کلکلی
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :5565
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ صديقه طاهره
سعید بیجارزهی
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :4704
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ شهيد مطهري
فاطمه بخشی
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :5972
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ صديقه طاهره
زهرا پویش
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :5128
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ صديقه طاهره
مهسا فیروزی
ششم دبستان - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی :5324
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ صديقه طاهره
مشاوره تلفنی انتخاب رشته کنکور 97

با رتبه ام در کنکور 97 احتمال دارد در چه رشته و دانشگاهی قبول شوم؟
پاسخ به سوال های شما درباره سهمیه ها ،پردیس ،شبانه ، غیر انتفاعی و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 24 ساعته