زاهدان

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96

لیست مدارس
محمد ثانی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6817
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :45
تيزهوشان
زاهدان_ شهید بهشتی 1
امیرمحمد مودی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6214
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
زاهدان_ حاج ابراهیم ضمیری
محدثه محمدی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :5945
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه الکس
مهرسا مومنی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6012
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه الکس
آرشام برقی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6197
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
زاهدان_ باقرالعلوم
ستایش سیدزاده
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6204
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :31
تيزهوشان
زاهدان_ فرزانگان 2
امیر علی خزایی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :5715
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :31
تيزهوشان
زاهدان_ شهیدبهشتی2
امیر حسین عرفانی نیا
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :5375
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
زاهدان_ حاج ابراهیم ضمیری
علیرضا شهرکی مقدم
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :5644
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
زاهدان_ شهیدبهشتی2
ابوالفضل حسن آبادی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6419
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
زاهدان_ باقرالعلوم
الناز جوانشیر
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6122
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
زاهدان_ فرزانگان1
امیرمحمد یادگارزائی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6686
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
زاهدان_ شهید بهشتی 1
عرفان کیخا
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :5990
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
زاهدان_ شهیدبهشتی2
حسن کیخا
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6464
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
زاهدان_ شهید بهشتی 1
آیلین گنجعلی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :5035
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
زاهدان_ فرزانگان 2
مبینا سرور احمدی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6426
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه ام البنین
محمد مهدی روشن میر
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :5841
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
زاهدان_ شهید بهشتی 1
مهدیه زرقی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6374
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
زاهدان_ حضرت معصومه
سرور شیبانی نژاد
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :7164
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
زاهدان_ فرزانگان1
آرمان کشته گر
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6939
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
زاهدان_ شهید بهشتی 1
صبا گوهر نیا
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6696
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
زاهدان_ فرزانگان 2
ساجده آمیان
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6048
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه الکس
الناز ابراهیم زاده ادیمی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :7020
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
زاهدان_ فرزانگان1
تنعیم احراری
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6403
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
زاهدان_ فرزانگان 2
دنیا دهمرده ئی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :5599
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
زاهدان_ فرزانگان 2
امیرحسام حقیقی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :5816
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
زاهدان_ شهیدبهشتی2
محمدرضا سراوانی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6340
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
زاهدان_ حاج ابراهیم ضمیری
علی ناروئی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6123
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
زاهدان_ شهید بهشتی 1
حنانه پیری
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6944
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
زاهدان_ فرزانگان1
آیدا شاه ولی بر
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6799
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
زاهدان_ فرزانگان1
ماهان شیخی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6130
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
زاهدان_ شهید بهشتی 1
زهرا زارع
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :5292
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
زاهدان_ حضرت معصومه
کیارش خردمند
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6408
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
زاهدان_ شهیدبهشتی2
عسل سعادتی پور
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6609
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
زاهدان_ حضرت معصومه
ملیکا دهمرده
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6811
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
زاهدان_ فرزانگان1
مبینا مرادقلی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6420
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
زاهدان_ فرزانگان1
امیرمحمد نخجوان شهرکی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6063
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
زاهدان_ شهیدبهشتی2
آتنا سرابندی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6621
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
زاهدان_ فرزانگان1
صبا سعادتی دهمرده
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :5928
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه الکس
محمدکیان حکمتی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6551
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
زاهدان_ شهیدبهشتی2
کمیل میر
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6754
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
زاهدان_ شهید بهشتی 1
مبینا پناهی میرشکار
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6579
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
زاهدان_ فرزانگان1
سوفیا پارسایی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :5825
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه الکس
امیرحسین جعفرزاده
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :5259
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
زاهدان_ علی ابن ابیطالب
فاطمه طاهری
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :5524
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
زاهدان_ فرزانگان 2
عادل هاشمی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :5887
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
زاهدان_ باقرالعلوم
ایلیا مباشری
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6440
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
زاهدان_ شهیدبهشتی2
محمدمهدی میر
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :4847
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
زاهدان_ باقرالعلوم
هستی جهانتیغ
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6985
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
زاهدان_ فرزانگان1
محمدجواد میر
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :5877
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
زاهدان_ حاج ابراهیم ضمیری
نگین جواهری عفیف
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6954
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
زاهدان_ فرزانگان1
محمد ریکی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6419
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
زاهدان_ شهید بهشتی 1
هلیا شیرکوهی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :7115
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
زاهدان_ فرزانگان1
حسین شکوری مقدم
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6475
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
زاهدان_ شهید بهشتی 1
ندا خواجه احمدی بجد
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6121
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه ام البنین
علی بولاغ نژاد
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :5655
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
زاهدان_ حاج ابراهیم ضمیری
سیده مرجان عطایی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :7163
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
زاهدان_ فرزانگان1
طهورا شهنوازی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6159
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه الکس
محمدپرهام خاکسار
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :5774
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
زاهدان_ حاج ابراهیم ضمیری
علی عزیزی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6288
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
زاهدان_ باقرالعلوم
امیرمحمد پناهی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6038
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
زاهدان_ باقرالعلوم
پارسا وصال
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :5686
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
زاهدان_ باقرالعلوم
نگار نخعی صدقی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :5787
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
زاهدان_ فرزانگان 2
محمد خزاعی فیض آباد
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :5093
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
زاهدان_ باقرالعلوم
محمدصالح اشکانی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6573
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
زاهدان_ شهید بهشتی 1
یاسمین زهرا اویسی کهخا
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6918
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
زاهدان_ فرزانگان1
سارا سرحدی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :5789
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
زاهدان_ حضرت معصومه
فرناز ربابی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6408
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
زاهدان_ فرزانگان 2
زهرا ملک رئیسی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :5594
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه الکس
سلوا میرزایی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6345
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه ام البنین
علی احدی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6633
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
زاهدان_ شهید بهشتی 1
مبینا گلدوی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6132
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
زاهدان_ حضرت معصومه
امیرحسین حسینی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6808
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
زاهدان_ شهید بهشتی 1
محمد مهدی مهدوی زاده
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :5760
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
زاهدان_ شهیدبهشتی2
نجمه حیدری
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :4906
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
زاهدان_ حضرت معصومه
فاطمه زهرا میرصادق
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :5350
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه الکس
اسماء شیخی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6036
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه ام البنین
الهه حمیدی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6308
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
زاهدان_ فرزانگان1
پردیس صوفی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6049
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
زاهدان_ فرزانگان1
الیاس صدیق سارانی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :5720
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
زاهدان_ امام حسین
فرنگیس جهانی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6235
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
زاهدان_ حضرت معصومه
یگانه رضوانی نژاد
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6400
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
زاهدان_ فرزانگان 2
ملیکا نام آور
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6188
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
زاهدان_ فرزانگان1
ملیکا گرگیج
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6644
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
زاهدان_ فرزانگان1
پریا پیری
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6462
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
زاهدان_ فرزانگان1
ریحانه باقری
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6364
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
زاهدان_ فرزانگان 2
آناهید لطفی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :5735
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
زاهدان_ فرزانگان1
محمدصفا ریگی میرجاوه
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :5622
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
زاهدان_ حاج ابراهیم ضمیری
آیناز کوشا
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6392
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
زاهدان_ فرزانگان1
محمدمهدی رضائی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :4596
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
زاهدان_ علی ابن ابیطالب
ارشیا وثوقی فر
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6834
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
زاهدان_ شهید بهشتی 1
علی ملک رئیسی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :5659
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
زاهدان_ شهید بهشتی 1
محمدعرفان یزدان مهر
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6012
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
زاهدان_ شهیدبهشتی2
کیارش شهرکی ابراهیمی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6804
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
زاهدان_ شهید بهشتی 1
امیر رضا هراتی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :5885
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
زاهدان_ شهیدبهشتی2
عامر محمدی سیب
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6124
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
زاهدان_ حاج ابراهیم ضمیری
ایمان شهریاری
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :5329
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
زاهدان_ حاج ابراهیم ضمیری
امیررضا صدرایی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6717
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
زاهدان_ شهید بهشتی 1
ابوالفضل نیکفرجام نوری
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :5479
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
زاهدان_ علی ابن ابیطالب
هنگامه گنجعلی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :5566
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
زاهدان_ حضرت معصومه
سپهر فیروزی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :5758
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
زاهدان_ شهید بهشتی 1
هلیا دریانوش
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6224
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
زاهدان_ فرزانگان1
هانیه هدایت نژاد
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6292
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
زاهدان_ فرزانگان1
ستایش راشکی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :5695
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه الکس
ساناز مرادبیکی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :5739
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه ام البنین
ستایش پودینه حاجی پور
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6241
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
زاهدان_ فرزانگان 2
محمدعلی غزنوی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :5804
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
زاهدان_ امام حسین
اشکان ناروئی نژاد
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6312
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
زاهدان_ شهیدبهشتی2
امیرمحمد شاهی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6256
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
زاهدان_ باقرالعلوم
بیتا حجازی نیا
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6030
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه الکس
هستی شکوری
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6113
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
زاهدان_ فرزانگان1
محمدرضا رضایی بنجار
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6589
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
زاهدان_ شهید بهشتی 1
حسین شاه بیکی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6334
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
زاهدان_ علی ابن ابیطالب
فاطمه کول
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :5936
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
زاهدان_ حضرت معصومه
صادق نقیب
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6519
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
زاهدان_ شهید بهشتی 1
کوثر کیخا
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6675
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
زاهدان_ فرزانگان1
پریا حاجی حسینی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :7028
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
زاهدان_ فرزانگان1
شهریار میرشکار
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6346
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
زاهدان_ باقرالعلوم
فاطمه زهرا میری
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :5430
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه الکس
حسین نادری
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :5638
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
زاهدان_ امام حسین
مهرآفرین قیمتی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :5234
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه الکس
کاملیا شهرکی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :5794
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
زاهدان_ فرزانگان 2
سلنا سراوانی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6090
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
زاهدان_ حضرت معصومه
آریا میر
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6102
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
زاهدان_ شهید بهشتی 1
امیرحسین شیخی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :5736
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
زاهدان_ شهید بهشتی 1
ستایش رجایی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :5880
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه الکس
امیررضا کیخواه آریا
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :5946
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
زاهدان_ شهید بهشتی 1
منا قاسم زاده
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6016
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
زاهدان_ فرزانگان 2
سپهر ریگی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :5015
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
زاهدان_ امام حسین
آیلین زندحقیقی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6232
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
زاهدان_ فرزانگان 2
علی عباسی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6300
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
زاهدان_ شهیدبهشتی2
حسنا قربانی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :5938
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
زاهدان_ فرزانگان1
یاسمن سپهری
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :5079
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه الکس
سروش نخعی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :5958
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
زاهدان_ باقرالعلوم
یگانه گلوی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :5332
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
زاهدان_ حضرت معصومه
عالیه نیک بخت
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6818
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
زاهدان_ فرزانگان1
فاطمه کاظمی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6011
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه الکس
محمدطاها آزادپور
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :5112
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
زاهدان_ علی ابن ابیطالب
نجمه شهرکی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6240
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه الکس
رضا کشت گر
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :0
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
زاهدان_ شهیدبهشتی2
دیانا جمالزهی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :0
سابقه کانونی : از ارديبهشت
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
زاهدان_ فرزانگان1
فریناز کامران فر
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6417
 
نمونه دولتي
زاهدان_ حضرت معصومه
محمدامین احراری گزیک
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6151
 
نمونه دولتي
زاهدان_ حاج ابراهیم ضمیری
نیلوفر میر
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :5659
 
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه ام البنین
محمد صادق لشکری
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :5576
 
نمونه دولتي
زاهدان_ امام جعفرصادق
امیرحسین امینی راد
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :5412
 
نمونه دولتي
زاهدان_ باقرالعلوم
فلورا میر
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :7098
 
تيزهوشان
زاهدان_ فرزانگان1
مبینا نادری
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :5298
 
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه صادقیه
کوثر لشکری
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6060
 
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه ام البنین
حدیث رنجبر قاسمی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :5398
 
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه صادقیه
نادیا شهرکی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6135
 
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه صادقیه
مهدیس انصاری مقدم
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :5902
 
نمونه دولتي
زاهدان_ حضرت معصومه
فاطمه کهوری زاده احمدی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6083
 
نمونه دولتي
زاهدان_ حضرت معصومه
زهرا عظیمی
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6346
 
نمونه دولتي
زاهدان_ حضرت معصومه
حنانه سالار
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :5645
 
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه الکس
شقایق کول
ششم دبستان - زاهدان
میانگین تراز کانونی :6082
 
نمونه دولتي
زاهدان_ حضرت معصومه
صفحه 1 از 2 1 2 >
پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب