قم

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96

لیست مدارس
محمد علی اکبر زاده
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6765
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :92
تيزهوشان
قم_ آیت الله مشکینی
هانی انوری شعاع
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6582
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :59
نمونه دولتي
قم_ اصحاب کساء
محمدشایان مهری
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6564
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :56
تيزهوشان
قم_ آیت الله مشکینی
محمدسینا مهری
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6285
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :55
تيزهوشان
قم_ آیت الله مشکینی
محمدحسین حسنی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6852
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :51
تيزهوشان
قم_ دکترخرمی
علی توکل
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :5797
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
قم_ دکترسیدی
حسین غلامی علم
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6207
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
قم_ شهیدغفاری
محمدامین نیلچی حصاری
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6216
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :39
تيزهوشان
قم_ دکترخرمی
آرین رخشان
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :7206
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
قم_ آیت الله مشکینی
نرگس آزادیان
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6270
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
قم_ شهید قضایی
مبینا مطیع
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6136
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
قم_ اسحق حسيني
علی مهدوی ابهری
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :7117
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
قم_ آیت الله مشکینی
محمد حیدری
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6412
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
قم_ اصحاب کساء
سارا قریب پارسا
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :5997
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
قم_ اسحق حسيني
محمدجواد شیرازیان
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6046
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :31
تيزهوشان
قم_ دکترخرمی
فاطمه مهدوی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6301
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
قم_ فرزانگان
مانی طیبی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6286
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
قم_ دکترخرمی
پوریا رئوفی فرد
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :5742
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
قم_ دکترسیدی
مبینا اشجاری
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6071
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
قم_ شهید قضایی
فاطمه زهرا عبدالوهابی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6884
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
قم_ فرزانگان
محمدحسن استواری
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6162
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
قم_ دکترخرمی
مجتبی روشن قلب
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6274
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
قم_ اصحاب کساء
سینا اسماعیلی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6388
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
قم_ دکترسیدی
محدثه معماریان
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :7025
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
قم_ فرزانگان
پرنیان یوسف وند
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6641
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
قم_ فرزانگان
ثناء امامی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6031
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
قم_ شهید قضایی
فاطمه سادات میرحبیبی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6576
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
قم_ فرزانگان
بیتا آقایوسفی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6427
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
قم_ فرزانگان
محمدمهدی عزیزی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6006
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
قم_ دکترخرمی
محمدعلی بیطرفان
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6113
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
قم_ اصحاب کساء
زینب حسنی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6034
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
قم_ نفیسه
فاطمه سادات کهفی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :5976
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
قم_ فرزانگان
سپیده برنج زاد
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :5852
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
قم_ نفیسه
محمدصدرا حسینیان فرد
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :5193
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
قم_ علم و ادب
عرفان علی مددی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6259
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
قم_ آیت الله مشکینی
حسین عادلی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :5608
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
قم_ علم و ادب
عرفان سلمان نسب
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :5829
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
قم_ دکترسیدی
سامان حسنی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6359
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
قم_ آیت الله مشکینی
نیایش ذاکری
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6556
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
قم_ شهید قضایی
علی حاصلی پور
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :5559
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
قم_ دکترسیدی
محمد محمدحسینی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6327
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
قم_ آیت الله مشکینی
محمدامین عطارد
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6390
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
قم_ دکترخرمی
فاطمه سادات مسعودی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6240
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
قم_ شهید قضایی
نیوشا هنرور
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6382
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
قم_ اسحق حسيني
ریحانه حسنی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6417
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
قم_ شهید قضایی
علیرضا اصغرزاده
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6307
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
قم_ دکترسیدی
محمدرضا اصغرزاده
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :5858
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
قم_ دکترسیدی
مهدی ساده وند
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6662
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
قم_ آیت الله مشکینی
فاطمه محمدی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :5964
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
قم_ شهید قضایی
نازنین زهرا بشیری
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :5768
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
قم_ فرزانگان
سارا توکلی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6083
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
قم_ شهید قضایی
ریحانه خلجی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6182
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
قم_ اسحق حسيني
فاطمه کریم پور
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6235
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
قم_ فرزانگان
مبینا امیر مستوفیان
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :5875
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
قم_ اسحق حسيني
حمیدرضا الهی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :5817
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
قم_ اصحاب کساء
مبین فیروزیان
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :5555
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
قم_ آیت الله مشکینی
علی قهرمان
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6116
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
قم_ شهیدغفاری
پارسا خضائلی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6790
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
قم_ آیت الله مشکینی
سیدامیرحسین موسوی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6317
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
قم_ دکترسیدی
آتنا نیک جوی مقدم
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :5291
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
قم_ نفیسه
مهسا مطیع
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6289
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
قم_ شهید قضایی
فرزانه حاج رضائی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6569
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
قم_ فرزانگان
فاطمه زهرا بهرامی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :5860
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
قم_ شهید قضایی
حدیث کمالیان
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6001
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
قم_ شهید قضایی
علی سخائی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6303
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
قم_ اصحاب کساء
سیدعلیرضا هاشمی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6037
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
قم_ دکترخرمی
علیرضا نادری
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6029
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
قم_ دکترخرمی
حسین پیریائی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6539
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
قم_ دکترخرمی
کوثر کبودتبار
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6798
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
قم_ فرزانگان
سارا کاظمی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :5553
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
قم_ نفیسه
ابراهیم انصاری
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6388
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
قم_ آیت الله مشکینی
محمدمیثم میرزائی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6067
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
قم_ دکترسیدی
مهدی برهانی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :5789
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
قم_ دکترسیدی
محمدمهدی طهماسبی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :5838
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
قم_ دکترخرمی
محمدمهدی دهقانی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :5649
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
قم_ دکترسیدی
کیوان نظری
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6441
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
قم_ دکترخرمی
علیرضا رضائی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :5938
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
قم_ دکترسیدی
رومینا عزیزی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6997
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
قم_ فرزانگان
فاطمه عبادی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :5723
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
قم_ نفیسه
امیرحسین شاطر
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6431
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
قم_ علامه طباطبایی
محمدرضا نصیری وطن
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6052
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
قم_ اصحاب کساء
علیرضا مطلق
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :5612
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
قم_ دکترسیدی
فاطمه پرهیزکار
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :5347
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
قم_ شهید قضایی
ستاره البرزی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6027
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
قم_ شهید قضایی
ابوالفضل ابراهیمی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :5979
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
قم_ دکترخرمی
شیداسادات کریمی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6498
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
قم_ فرزانگان
فاطمه عامری
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :5828
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
قم_ اسحق حسيني
سیدمحمدجواد مقدس نژاد
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6044
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
قم_ دکترخرمی
محمدفاضل رفاهی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6133
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
قم_ دکترخرمی
سارا حاج حسنی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6171
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
قم_ فرزانگان
ریحانه سادات مرتضوی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6448
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
قم_ فرزانگان
سیدمحمدامین موسوی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6596
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
قم_ اصحاب کساء
نازنین مهران والا
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :4970
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
قم_ فرزانگان
زهرا فرج زاده
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :6449
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
قم_ فرزانگان
امیرحسین زیدآبادی نژاد
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی :7060
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
قم_ دکترخرمی
مشاوره تلفنی انتخاب رشته کنکور 97

با رتبه ام در کنکور 97 احتمال دارد در چه رشته و دانشگاهی قبول شوم؟
پاسخ به سوال های شما درباره سهمیه ها ،پردیس ،شبانه ، غیر انتفاعی و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 24 ساعته