سمنان

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96

لیست مدارس
پرارین مقیمی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :6277
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :44
تيزهوشان
سمنان_ فرزانگان
امیر حسام جلالیون
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :6111
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
سمنان_ باقرالعلوم
زهرا دوشابچی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :6560
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
سمنان_ نخبگان
شفق حاجی سلطانی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :6954
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
سمنان_ نخبگان
ملیکا مداح
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :6418
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
سمنان_ نخبگان
سروش بیدختی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :6604
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
سمنان_ شهید بهشتی
مطهره سعیدی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :6556
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
سمنان_ نخبگان
بشری اسدی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :6543
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
سمنان_ فرزانگان
محمد یاسین سهراب
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :6233
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
سمنان_ شهید بهشتی
ایمان محمودی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :6555
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
سمنان_ شهید بهشتی
کیمیا کلیچ
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :6545
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
سمنان_ فرزانگان
حسام پیوندی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :6715
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
سمنان_ باقرالعلوم
محمد ارشیا خاموشی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :6373
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
سمنان_ شهید بهشتی
سارینا توفیقیان
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :5547
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
مهدي شهر_ گل نرگس
امیر حسین رمضان پور
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :6984
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
سمنان_ شهید بهشتی
سجاد امیدیان
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :6671
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
سمنان_ شهید بهشتی
ابوالفضل رضوانی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :6784
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
سمنان_ باقرالعلوم
محمدرضا امینی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :6876
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
سمنان_ باقرالعلوم
علیرضا خاموشی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :6889
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
سمنان_ شهید بهشتی
سروش عامری
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :6647
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
سمنان_ شهید بهشتی
محمد مهدی بابائی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :6185
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
سمنان_ باقرالعلوم
سیده پانیذ سید علیان
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :5623
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
مهدي شهر_ گل نرگس
ایلیا دبیری
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :6286
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
سمنان_ باقرالعلوم
کسری یغمایی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :6480
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
سمنان_ شهید بهشتی
ستایش خراسانی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :6324
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
سمنان_ نخبگان
امیر حسین مداح
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :6900
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
سمنان_ شهید بهشتی
عطرین میرحاج
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :6301
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
سمنان_ فرزانگان
شکیبا ارغانی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :6474
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
سمنان_ فرزانگان
مبینا میرحاج
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :5967
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
سمنان_ فرزانگان
پارسا همتی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :6063
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
سمنان_ شهید بهشتی
هانیه تبیانیان
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :6786
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
مهدي شهر_ گل نرگس
غزل توفیقیان
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :6378
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
مهدي شهر_ گل نرگس
پارسا نیک منش
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :6668
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
سمنان_ شهید بهشتی
روژان برهانی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :6345
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
سمنان_ نخبگان
محمد جواد داداشی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :6487
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
سمنان_ باقرالعلوم
آتنا جلائی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :6024
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
سمنان_ فرزانگان
فاطمه کسائیان
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :6696
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
مهدي شهر_ گل نرگس
ایلیا نبوی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :6080
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
سمنان_ شهید بهشتی
الینا خاکسار
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :5978
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
مهدي شهر_ گل نرگس
سید محمد آرمین اقوامی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :6742
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
سمنان_ شهید بهشتی
محمد امین مومنی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :5825
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
سمنان_ باقرالعلوم
ایلیا رستمی فر
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :6423
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
سمنان_ شهید بهشتی
عرفان یداللهی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :6350
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
سمنان_ شهید بهشتی
سیده نرجس متولیان
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :6155
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
مهدي شهر_ گل نرگس
کیمیا ذوالفقاری
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :5855
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
مهدي شهر_ گل نرگس
آیناز نجفی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :5909
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
سمنان_ نخبگان
سید امیر علی عموئی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :6519
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
سمنان_ شهید بهشتی
مبینا سادات سید علیان
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :6448
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
سمنان_ نخبگان
فاطمه سادات حیدریه
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :5712
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
مهدي شهر_ گل نرگس
ملینا طاهری خراسانی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :6796
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
سمنان_ فرزانگان
آرمان رضا زینعلی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :6528
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
سمنان_ شهید بهشتی
علی نظیری
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :6226
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
سمنان_ باقرالعلوم
مهدی مومنی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :6308
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
سمنان_ شهید بهشتی
فاطمه حسن نو
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :6619
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
سمنان_ نخبگان
مهدی خراسانی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :6253
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
سمنان_ شهید بهشتی
شبنم هنرور
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :6247
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
سمنان_ فرزانگان
امیر علی ابراهیم پور
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :6541
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
سمنان_ شهید بهشتی
سجاد حامدی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :6497
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
مهدي شهر_ امام علی
مهشید قدس
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :6061
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
سمنان_ نخبگان
مهسا قدس
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :5861
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
سمنان_ فرزانگان
مهدیه بهزادپور
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :6812
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
سمنان_ فرزانگان
امیرعلی فریدونی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :6208
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
سمنان_ باقرالعلوم
ریحانه حسنی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :6748
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
سمنان_ فرزانگان
مهسا احمدی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :6109
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
سمنان_ نخبگان
فاطمه خان پور
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :6096
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
سمنان_ نخبگان
الهه یحیایی سمنان
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :6413
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
سمنان_ فرزانگان
کوروش شاهرادی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :6004
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
سمنان_ باقرالعلوم
فاطمه برهانی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :6724
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
سمنان_ فرزانگان
زهرا یزدی نژاد قلعه نو
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :6027
سابقه کانونی : از ارديبهشت
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
سمنان_ نخبگان
شهرو ریاضی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :5732
 
نمونه دولتي
سمنان_ نخبگان
مهدی بهزادپور
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی :6136
 
تيزهوشان
سمنان_ شهید بهشتی
پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب