لردگان

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96

لیست مدارس
پرنیان خالدی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :6994
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :41
تيزهوشان
شهركرد_ راهنمایی دخترانه فرزانگان شهرکرد
علی بویر حسنی باغناری
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :6315
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
لردگان_ متوسطه جدیدپسرانه شهدای هسته ای لردگان
اسراء جانبازی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :6312
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :37
تيزهوشان
بروجن_ تیزهوشان فرزانگان
زهرا سادات دانیالی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :6571
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
لردگان_ بشری
مرضیه قنبری کهیانی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :5516
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
لردگان_ بشری
فائزه نوروزی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :6213
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
لردگان_ بشری
محمد مهدی کریمی منجرموئی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :5874
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
لردگان_ متوسطه جدیدپسرانه شهدای هسته ای لردگان
محمد جواد حسنی ساطح
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :6866
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
بروجن_ شهیدبهشتی
آرش رحیمی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :6161
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :27
تيزهوشان
بروجن_ شهیدبهشتی
شقایق ایمور پور
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :6222
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
لردگان_ بشری
ساناز البا
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :6639
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
لردگان_ بشری
احمدرضا اندرشکر
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :6790
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
لردگان_ متوسطه جدیدپسرانه شهدای هسته ای لردگان
رسول انگارده
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :6212
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
لردگان_ متوسطه جدیدپسرانه شهدای هسته ای لردگان
زهرا مرادی شاهقریه
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :6066
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
لردگان_ بشری
محمد نادری
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :5734
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
لردگان_ متوسطه جدیدپسرانه شهدای هسته ای لردگان
پرهام صالحی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :5744
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
لردگان_ متوسطه جدیدپسرانه شهدای هسته ای لردگان
مجتبی حسنی ساطحی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :5602
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
لردگان_ متوسطه جدیدپسرانه شهدای هسته ای لردگان
عارفه امیری ابراهیم محمدی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :6562
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
لردگان_ بشری
حمیدرضا نادری
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :5826
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
لردگان_ متوسطه جدیدپسرانه شهدای هسته ای لردگان
فاطمه نادری
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :4544
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
لردگان_ بشری
فاطمه فتاحی میلاسی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :6313
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شهركرد_ فرزانگان شهرکرد
عارف بابا احمدی میلانی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :6220
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
بروجن_ شهیدبهشتی
فاطمه امیری ابراهیم محمدی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :5805
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
لردگان_ بشری
مریم محمودی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :5418
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
لردگان_ بشری
علی صالحی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :5533
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
لردگان_ متوسطه جدیدپسرانه شهدای هسته ای لردگان
عباس موسوی سردشتی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :6021
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
لردگان_ متوسطه جدیدپسرانه شهدای هسته ای لردگان
فاطمه جمالی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :5988
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
لردگان_ بشری
مرضیه اسدی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :5581
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
لردگان_ بشری
راضیه شمسی ارمندی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :5610
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
لردگان_ بشری
مرضیه سعیدی ابواسحاقی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :6439
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
لردگان_ بشری
امیرمهدی موسوی فر
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :6398
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
لردگان_ متوسطه جدیدپسرانه شهدای هسته ای لردگان
علیرضا محمدی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :5976
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
لردگان_ متوسطه جدیدپسرانه شهدای هسته ای لردگان
سید محمدحسین دانیالی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :5767
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
بروجن_ شهیدبهشتی
رضا کریمی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :5729
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
لردگان_ متوسطه جدیدپسرانه شهدای هسته ای لردگان
سید ایمان حسینی لقا
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :6091
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
لردگان_ متوسطه جدیدپسرانه شهدای هسته ای لردگان
آرش یحیی پور
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :5862
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
لردگان_ متوسطه جدیدپسرانه شهدای هسته ای لردگان
محمد احمدی آموئی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :6100
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
لردگان_ متوسطه جدیدپسرانه شهدای هسته ای لردگان
ریحانه کریمی منجرموئی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :6823
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
بروجن_ تیزهوشان فرزانگان
حسین ویسی شش بهره
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :5626
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
لردگان_ متوسطه جدیدپسرانه شهدای هسته ای لردگان
ریحانه کلواری جانکی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :5121
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
لردگان_ بشری
غزل مصطفوی دهاقانی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :6401
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
لردگان_ بشری
محمد مهدی جانکی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :5611
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
لردگان_ متوسطه جدیدپسرانه شهدای هسته ای لردگان
حسین محمودی ماندنی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :5173
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
لردگان_ متوسطه جدیدپسرانه شهدای هسته ای لردگان
عارفه اسحاقی میلاسی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :5427
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
لردگان_ بشری
محمد مهدی موسوی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :5852
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
لردگان_ متوسطه جدیدپسرانه شهدای هسته ای لردگان
حسین حسینیان فر
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :6386
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
لردگان_ متوسطه جدیدپسرانه شهدای هسته ای لردگان
غزل جلیل پیران
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :5893
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
لردگان_ بشری
زهرا امیری
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :5698
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
لردگان_ بشری
سید محمد حسینی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :5627
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
لردگان_ متوسطه جدیدپسرانه شهدای هسته ای لردگان
هانیه خالدی سردشتی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :6153
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
لردگان_ بشری
صادق علی پور بهزادی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :5988
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
لردگان_ متوسطه جدیدپسرانه شهدای هسته ای لردگان
سید ابوالفضل حسینی کینکی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :5461
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
لردگان_ متوسطه جدیدپسرانه شهدای هسته ای لردگان
پویا امیری
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :6295
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
لردگان_ متوسطه جدیدپسرانه شهدای هسته ای لردگان
محمدعلی حسنی ساطحی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :6073
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
لردگان_ متوسطه جدیدپسرانه شهدای هسته ای لردگان
فاضل کریمی اصل
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :4441
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
لردگان_ متوسطه جدیدپسرانه شهدای هسته ای لردگان
زهره شریفی ریگی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :5339
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
لردگان_ بشری
حسین اسکندری نژاد
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :6088
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
لردگان_ متوسطه جدیدپسرانه شهدای هسته ای لردگان
یاسمن رشیدی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :6849
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
لردگان_ بشری
شیدا نوروزی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :5685
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
لردگان_ بشری
فاطمه امیری ابراهیم محمدی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :5415
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
لردگان_ بشری
وحید غلامی پور
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :5725
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
لردگان_ متوسطه جدیدپسرانه شهدای هسته ای لردگان
میترا امیری دهنوئی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :6174
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
لردگان_ بشری
محمدهادی عسگری ارمندی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :5459
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
لردگان_ متوسطه جدیدپسرانه شهدای هسته ای لردگان
محمد جلیل ناغونی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :5645
سابقه کانونی : از ارديبهشت
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
لردگان_ متوسطه جدیدپسرانه شهدای هسته ای لردگان
فاطمه جلیل ناغونی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :6009
سابقه کانونی : از ارديبهشت
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
لردگان_ بشری
زهرا نوروزی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :5321
سابقه کانونی : از ارديبهشت
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
لردگان_ بشری
زهرا جلیل پیران
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :5313
سابقه کانونی : از ارديبهشت
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
لردگان_ بشری
محمدرضا قنبری کهیانی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :5887
 
نمونه دولتي
لردگان_ متوسطه جدیدپسرانه شهدای هسته ای لردگان
زینب امیری
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :5700
 
نمونه دولتي
لردگان_ بشری
فاطیما ویسی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :5894
 
نمونه دولتي
لردگان_ بشری
زهرا سعیدی ابواسحقی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :5756
 
نمونه دولتي
لردگان_ بشری
سامان جلیل طهماسبی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :5689
 
نمونه دولتي
لردگان_ متوسطه جدیدپسرانه شهدای هسته ای لردگان
سیده فائزه حسینی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :5838
 
نمونه دولتي
لردگان_ بشری
آرمینا خلیلی مقدم
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :6132
 
نمونه دولتي
لردگان_ بشری
مهدیه رحیمی ریگی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :5760
 
نمونه دولتي
لردگان_ بشری
الناز رحیمی ریگی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :5527
 
نمونه دولتي
لردگان_ بشری
فاطمه کریمی منجرموئی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :5525
 
نمونه دولتي
لردگان_ بشری
حسین نوری سرتنگی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :5802
 
نمونه دولتي
لردگان_ متوسطه جدیدپسرانه شهدای هسته ای لردگان
مهدی حسنی ساطحی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :5502
 
نمونه دولتي
لردگان_ متوسطه جدیدپسرانه شهدای هسته ای لردگان
محدثه بابامیرساطحی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :5473
 
نمونه دولتي
لردگان_ بشری
کوثر شمولی جوانمردی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :5432
 
نمونه دولتي
لردگان_ بشری
زهرا محسنی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :5099
 
نمونه دولتي
لردگان_ بشری
محدثه موسوی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی :5665
 
نمونه دولتي
لردگان_ بشری
پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب