گناباد

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96

لیست مدارس
منصوره روغنی
ششم دبستان - گناباد
میانگین تراز کانونی :6582
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
گناباد_ فاطميه
مریم گندمی شهری
ششم دبستان - گناباد
میانگین تراز کانونی :6225
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
گناباد_ فاطميه
ابوالفضل مصدقی
ششم دبستان - گناباد
میانگین تراز کانونی :6722
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :35
تيزهوشان
گناباد_ بهشتی
سینا نژاد عبداله
ششم دبستان - گناباد
میانگین تراز کانونی :6106
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
گناباد_ بهشتی
ایمان عجم زیبد
ششم دبستان - گناباد
میانگین تراز کانونی :6371
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
گناباد_ هاشمي نژاد
مریم خاکشور
ششم دبستان - گناباد
میانگین تراز کانونی :6604
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
گناباد_ فرزانگان
مبینا طاهری
ششم دبستان - گناباد
میانگین تراز کانونی :6359
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
گناباد_ فاطميه
فاطمه شریفی
ششم دبستان - گناباد
میانگین تراز کانونی :6404
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
گناباد_ فاطميه
غزاله آگاه
ششم دبستان - گناباد
میانگین تراز کانونی :6475
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :31
تيزهوشان
گناباد_ فرزانگان
ابوالفضل شریفی
ششم دبستان - گناباد
میانگین تراز کانونی :6129
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
گناباد_ هاشمي نژاد
امیر حسین دشتبانی
ششم دبستان - گناباد
میانگین تراز کانونی :5555
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
گناباد_ شهيد بهشتي
زینب رجبی مقدم نوقابی
ششم دبستان - گناباد
میانگین تراز کانونی :6643
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
گناباد_ فاطميه
ابوالفضل پاک نژاد
ششم دبستان - گناباد
میانگین تراز کانونی :6012
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :27
تيزهوشان
گناباد_ بهشتی
امیر حسین فرجام
ششم دبستان - گناباد
میانگین تراز کانونی :6397
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
گناباد_ هاشمي نژاد
ایدا احمدی
ششم دبستان - گناباد
میانگین تراز کانونی :6945
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
گناباد_ فرزانگان
سید مهدی اسمعیلی
ششم دبستان - گناباد
میانگین تراز کانونی :4901
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
گناباد_ هاشمي نژاد
امیر علی نبی زاده نوقابی
ششم دبستان - گناباد
میانگین تراز کانونی :6447
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
گناباد_ بهشتی
ابوالفضل عجمی
ششم دبستان - گناباد
میانگین تراز کانونی :5133
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
گناباد_ هاشمي نژاد
علی اکبر امامی روشناوند
ششم دبستان - گناباد
میانگین تراز کانونی :5975
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
گناباد_ هاشمي نژاد
یاسمن مرادی
ششم دبستان - گناباد
میانگین تراز کانونی :6899
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
گناباد_ فرزانگان
مسعود چمنی دیسفانی
ششم دبستان - گناباد
میانگین تراز کانونی :6060
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
گناباد_ هاشمي نژاد
الهه اکبری باغ آسیائی
ششم دبستان - گناباد
میانگین تراز کانونی :5678
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
گناباد_ فاطميه
راضیه آشوری مندی
ششم دبستان - گناباد
میانگین تراز کانونی :5846
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
گناباد_ فاطميه
امیر رضا خصلتی
ششم دبستان - گناباد
میانگین تراز کانونی :5926
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
گناباد_ هاشمي نژاد
مبینا عباس زاده
ششم دبستان - گناباد
میانگین تراز کانونی :5496
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
گناباد_ فاطميه
محمدرضا یوسفی
ششم دبستان - گناباد
میانگین تراز کانونی :6249
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
گناباد_ هاشمي نژاد
عذرا جمعه بیدختی
ششم دبستان - گناباد
میانگین تراز کانونی :6133
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
گناباد_ فاطميه
زهرا حسین زاده بیلندی
ششم دبستان - گناباد
میانگین تراز کانونی :5338
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
گناباد_ فرزانگان
حمید رضا جمعه زاده
ششم دبستان - گناباد
میانگین تراز کانونی :4922
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
گناباد_ هاشمي نژاد
سحر روشندل بیلندی
ششم دبستان - گناباد
میانگین تراز کانونی :5740
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
گناباد_ فاطميه
زینب اخوندزاده
ششم دبستان - گناباد
میانگین تراز کانونی :6966
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
گناباد_ فرزانگان
فهیمه تربیتی رهن
ششم دبستان - گناباد
میانگین تراز کانونی :5927
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
گناباد_ فاطميه
نسترن اصغری نوقابی
ششم دبستان - گناباد
میانگین تراز کانونی :6091
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
گناباد_ فاطميه
هدیه خواجه
ششم دبستان - گناباد
میانگین تراز کانونی :5528
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
گناباد_ فرزانگان
مهسا پورراد
ششم دبستان - گناباد
میانگین تراز کانونی :5550
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
گناباد_ فاطميه
محمد پاکدل
ششم دبستان - گناباد
میانگین تراز کانونی :6464
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
گناباد_ هاشمي نژاد
امین بیناباجی
ششم دبستان - گناباد
میانگین تراز کانونی :5601
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
گناباد_ هاشمي نژاد
رضا ابراهیم نیا
ششم دبستان - گناباد
میانگین تراز کانونی :5497
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
گناباد_ هاشمي نژاد
محسن رضاپورریابی
ششم دبستان - گناباد
میانگین تراز کانونی :5249
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
گناباد_ هاشمي نژاد
محمد حسین زحمت کش
ششم دبستان - گناباد
میانگین تراز کانونی :6036
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
گناباد_ هاشمي نژاد
بهناز نورزاد
ششم دبستان - گناباد
میانگین تراز کانونی :5776
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
گناباد_ فاطميه
پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب