تربت حيدريه

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96

لیست مدارس
درسا خطیبی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6936
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :45
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
امیر سجاد کوثری سیوکی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :7147
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :39
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
علی کیان نیا
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6875
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :39
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
نیما مدبر
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6870
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
امیر علی ذاکری
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6429
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
امیر حسام ذاکری
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6918
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
نازنین دلداری سیوکی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6757
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :31
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
امیرحسین غلامیان
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6450
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :31
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
محمدرضا پاکدامن
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6764
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
یزدان باقری
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6552
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
مهشید ستوده
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6276
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
ابوالفضل صنوبری صنوبری
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6150
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
عارف یوسف زاده
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6865
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
احسان محبوب مقدم
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6328
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
کامیار خواجه گی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6604
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
حنانه سرادار
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6418
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
کیانا تفویضی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :7254
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
نادیا برهانی نژاد
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :7128
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
صالح خزاعی خونیک
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6371
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
صبا توفیقی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6594
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
مهدی موسوی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6879
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
مریم عرفانیان
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6790
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
امیر رضا خسروی سهل ابادی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6708
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
ملیکا عناصری
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6078
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
سجاد نجاتی شیخ ابادی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6877
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
مبینا شیبانی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6654
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
مها کوشا
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6123
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
سارا قاسمی بنهنگی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6621
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
مهدی برند
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6577
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
امیر توسلی نژاد
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :5997
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
امیر محمد صلاحی فیض ابادی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6870
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
نوشین قاینی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6662
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
امیررضا اکبریان
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6596
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
محمد اسماعیلی مقدم
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6720
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
سیده فاطمه حسینی حصاری
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6163
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
یوسف خوش آیند سیوکی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6705
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
یاسین خوش ایند سیوکی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6346
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
ارمان جهانشیری
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6206
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
سیده فاطمه اسماعیلی بایگی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6815
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
امیر حسین کریمی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6880
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
زینب امانی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6701
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
نازنین صیامی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6393
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
نیما شجاعی حصاری
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6359
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
فاطمه یعقوبی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6686
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
محمد نوید مرادی رود معجنی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6451
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
یاسمین ضیائی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6128
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
معین رضا زاهدیان سیوکی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6682
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
یوسف داودی مقدم بایگی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :5973
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
امیر حسام حیدری
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6401
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
امیر حسین تقی پور تربتی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :5107
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
ابوالفضل رجائی اسد اباد
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :5633
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ حضرت مهدی
محمد مهدی طلوعی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :5925
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ حضرت مهدی
محمد زارعی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :5825
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ حضرت مهدی
امیر مهدی زارع
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :5231
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ حضرت مهدی
محمد رضا یوسفی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6489
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ حضرت مهدی
محدثه زوارتربتی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6611
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ نمونه ارشاد
سبحان یاوری
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6262
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ حضرت مهدی
نارین صباغ زاده تربتی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6440
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ نمونه ارشاد
سجاد دهقانی اسد اباد
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6227
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ حضرت مهدی
آرمین شاه محمدی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :5997
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ حضرت مهدی
مبینا قربی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6012
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ نمونه ارشاد
عرفان احمدیان
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :5695
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ حضرت مهدی
مهناز کردنوقابی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :5143
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ نمونه ارشاد
فاطمه شیبانی نوقابی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :4523
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ نمونه ارشاد
علیرضا صفاپور
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6936
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ حضرت مهدی
سید علی جاهدی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6136
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ حضرت مهدی
رضا کرمانی زاده
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6007
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ حضرت مهدی
ابوالفضل رنجبر محمودآبادی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6043
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ حضرت مهدی
سجاد تقی زاده فرزقی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :5552
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ حضرت مهدی
ریحانه صباغی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6818
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ نمونه ارشاد
محمد جهانشیری
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :5629
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ حضرت مهدی
محمدعرفان افشاریان
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6080
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ حضرت مهدی
آنوشا معلمی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6818
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ نمونه ارشاد
امیر علی احمدیان
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6235
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ حضرت مهدی
ریحانه محمدی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6396
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ نمونه ارشاد
اتنا الماسی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6057
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ نمونه ارشاد
الناز اسکندری فر
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6964
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ نمونه ارشاد
ساجده ایزدی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6698
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ نمونه ارشاد
بهروز رنجبر
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6096
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ حضرت مهدی
مهدیه مرادی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6096
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ نمونه ارشاد
امیر حسن پوردوغشکی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :5422
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ حضرت مهدی
زهرا پری زاده فهندری
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :5281
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ نمونه ارشاد
مهیار عبدالهی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :5797
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ حضرت مهدی
مهلا باکفایت
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6155
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ نمونه ارشاد
مبینا معینی اقبالی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :5868
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ نمونه ارشاد
امیر بنی اسدی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :5973
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ حضرت مهدی
یزدان عباس زاده
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :5681
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ حضرت مهدی
مرتضی خوشوقت
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :5944
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ حضرت مهدی
کیانا عزیز زاده
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6144
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ نمونه ارشاد
محسن ناصری نیک
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6228
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ حضرت مهدی
سبحان قاسمی طبسی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :5760
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ حضرت مهدی
پریا تقی زاده مقدم
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6323
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ نمونه ارشاد
مبینا بلندهمت
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :4421
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ نمونه ارشاد
علی دابویه
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :4952
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ حضرت مهدی
ابوالفضل مرجانی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :6634
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ حضرت مهدی
آرش طبسیان
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی :5611
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ حضرت مهدی
پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب