چرام

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96 شهر چرام

لیست مدارس
محمدمهدی درخشان فر
ششم دبستان - چرام
میانگین تراز کانونی :6628
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
حنانه حسن پور
ششم دبستان - چرام
میانگین تراز کانونی :6424
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
ياسوج_ یاسوج تیزهوشان
نرگس نوروزی
ششم دبستان - چرام
میانگین تراز کانونی :6450
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
ياسوج_ یاسوج تیزهوشان