گچساران

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96

لیست مدارس
صدرا خردمند مفرد
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6772
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
ملیکا خردمندمطلق
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6077
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه فروغ دانش
نیکا اکبری
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6809
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه فروغ دانش
فاطمه پرویزی
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6085
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه فروغ دانش
هومن پرخید
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6559
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
ایلیا علیزاده
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6872
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
امیرحسین رستمی زاده
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :5990
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
مانی صالحی
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6582
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
ساغر رحمانی
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :5791
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه فروغ دانش
علی عرب لو
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6137
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
درسا رضاپور
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6359
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه فروغ دانش
شادی عاملی مقدم
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :5792
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه فروغ دانش
امیرحسین فرامرزی
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :5761
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
محمدرضا صادقیان
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :5420
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
کیارش فاضلی
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6846
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
یاسین اکبریانی
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :5888
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
آیلین زاهدی دره شوری
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6441
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه فروغ دانش
فاطمه سبک بار
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6279
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه فروغ دانش
فرناز محمدعلی پور
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :5985
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه فروغ دانش
همایون نارکی
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6095
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
ملیکا فاضلی
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6617
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه فروغ دانش
سید محمدمهدی بیعت اصل
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6090
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
مریم مظاهری
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6092
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه فروغ دانش
عرفان هوایی دشمن زیاری
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6944
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
احمدرضا محمدی چهارراه گشین
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6438
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
نازیلا کرمی چهارراه گشین
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :5562
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه فروغ دانش
آرین محمدپور
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6423
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
مهدی رضایی
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :7016
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
محمدامین صالحی
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6540
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
ستاره رحیم پور
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6002
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه فروغ دانش
حامد پاکدل
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :5979
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
اوستا تیموری ارخلو
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6676
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
مبینا نارکی
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6647
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه فروغ دانش
علیرضا برزی
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :5477
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
امیررضا ملک پور
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6757
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
مبینا فرشاداصل
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :5809
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه فروغ دانش
امیرمحمد محمدیان
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6947
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
پریسا نوری نژاد
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6053
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه فروغ دانش
محمد محمدپور
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6537
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
سیما صادقیان
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6743
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه فروغ دانش
عرفان کمالی
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6529
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
امیررضا کرمی
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6578
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
محمد رضایی شادگان
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6788
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
علی جاوید
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :5665
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
یاسین فریدونی
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :5915
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
تارا حیدرزاده
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6073
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه فروغ دانش
تارا پورحقیقی
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6202
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه فروغ دانش
یلدا ثبوتی
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :5611
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه فروغ دانش
احمد رضا خاتمیان
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :5910
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه فروغ دانش
هنگامه پاسبان
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6352
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه فروغ دانش
پردیس شفیع نسب
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6557
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه فروغ دانش
محمدرضا شیخ ممو
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6346
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
شروین دخت بابادی زاده
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6047
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه فروغ دانش
امیر رضا میرزایی
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :5937
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
فاطمه شهبازی
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6326
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه فروغ دانش
سپهر دهداری
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6548
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
آرمین دشتیان
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :5868
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه فروغ دانش
مانیا اسماعیلی
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6469
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه فروغ دانش
ملیکا ابراهیمی نژاد
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6797
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه فروغ دانش
مهتاب ایزدی
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6106
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه فروغ دانش
فرحان سیروس نژاد
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :5971
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
نهال کرمی
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6266
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه فروغ دانش
سپهر صالحی
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6691
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
نیلوفر باهوش
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :5875
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه فروغ دانش
آرشام بهرامی
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :5666
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
سیده فاطمه مسعودی
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :5354
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه فروغ دانش
رضا غلامعلی زاده
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6510
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
نازیلا قراچه
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6742
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه فروغ دانش
مهدیه شهریاری
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6418
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه فروغ دانش
زهرا پناهی
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :5027
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه فروغ دانش
نوشین شجاعی نژاد
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6383
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه فروغ دانش
کامران جباری لک
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6442
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
المیرا افشاری
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6357
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه فروغ دانش
مهدی قبادپور
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6308
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
امیررضا دستانی
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6639
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
امیرحسین رضایی
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :5551
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
محمد اقسام
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6669
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
امیرحسین قاسمی
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6558
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
زهرا محمدی
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6362
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه فروغ دانش
میکائیل نره
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :5990
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
امیرحسین فولادی وندا
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :5004
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
غزل دیانتی نسب
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6041
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه فروغ دانش
صبا جاوید
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :5940
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه فروغ دانش
مهدی مهرابی دمیه
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :5686
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
هستی السادات موسوی
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6186
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه فروغ دانش
امیرپارسا بدخشان
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6023
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
حمیدرضا رضاپور
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6040
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
پرهام روانگرد
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6074
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
آرین فریدی
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :5876
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
آرمان فریدی
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6019
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
پرستو غریبی
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6500
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه فروغ دانش
محمد مظفری
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6081
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
احمدرضا جوزاری
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :4853
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
مهدی انصاری
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6031
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
حسین اب روشن
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6124
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
امیررضا نادری
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6260
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
سارینا رئیسی
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6667
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه فروغ دانش
شادی عالی زاده
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :5252
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه فروغ دانش
فاطمه رحیمی پور آبده گاه
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :5801
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه فروغ دانش
اشکان هاشمی فتح
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :5770
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
زهرا معزی فرد
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6239
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه فروغ دانش
الهه پشتدار
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6837
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه فروغ دانش
سیدامیر نویدی نژاد
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6286
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
ژینا نازمکانی پور
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6037
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه فروغ دانش
ستایش حبیبی افتخار
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6327
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه فروغ دانش
علیرضا علی نژاد
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6082
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
امیررضا مقیمی آبده گاه
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6433
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
محمدمهدی شکوهی پور
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :5952
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
فاطمه بهاری نسب
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6539
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه فروغ دانش
محمدمهدی مقیمی منفرد
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :5531
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
امیررضا گرجی زاده
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6118
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
محمد احمدزاده
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6788
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
سیده زهرا حسینی
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :5585
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه فروغ دانش
علی شیخ محمودی
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6188
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
امیررضا شیخ ممو
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6295
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
سیدمحمدرضا حسینی
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6280
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
ابوالفضل نوری چنارستان
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6126
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
الناز فولادی وندا
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6177
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه فروغ دانش
اناهیتا جعفری سرشت
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6133
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه فروغ دانش
سیداحمدرضا برموزیان
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6487
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
علیرضا کوشکی زاده
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6183
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
فاطمه منصورنژاد
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6356
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه فروغ دانش
زهرا نجفی
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :5401
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه فروغ دانش
آیسا لدنی زاده
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :5075
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه فروغ دانش
محمدصدیق سلیمانی
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6942
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
کاوه مهدوی لار
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :5864
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
محمدامین دارا
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6241
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
پریسا محمدی
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6086
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه فروغ دانش
سیدنیما فخراحمد
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :7006
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه آزادگان
کیانا پایاب
ششم دبستان - گچساران
میانگین تراز کانونی :6343
 
نمونه دولتي
گچساران_ نمونه فروغ دانش
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24